Februari 2020 Alle artikelen.

Makkumer Belboei, Algemene Ledenvergadering 6 maart 2020 KV Makkum

KAATSVERENIGING MAKKUM ALG. LEDENVERGADERING

Persbericht

Vrijdag 6 Maart 2020 in de kantine van de KV Makkum.
Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA
1 Opening.
2 Notulen Jaarvergadering 2019 + Verslag “Evaluatie seizoen 2019”.
3 Ingekomen stukken en mededelingen.
4 Financieel verslag 2019
5 Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
6 Begroting 2020.
7 “ Club van 25 “: Financiële informatie en voorstellen.
8 Bestuursverkiezing: Warren v.d. Veen (aftredend ), Mieke Tilburgs Secr. (aftredend en herkiesbaar), Alexandra Harteveld verkiesbaar voor het HB (Website beheer + 2e Secr.).

(Tegen) Kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur

9 Vaststellen wedstrijdprogramma 2020.
10 Veldlegcommissie, Damescommissie, Jeugdbestuur en Kantinecommissie.
11 Behandeling vergaderstukken ALV van de KNKB.
12 Keurmeesters NK mededeling.
13 Rondvraag.
14 Sluiting.

 

Makkumer Belboei, Opening Dierenkliniek op 7 maart

Dierenkliniek Makkum opent 7 maart haar deuren.

van de redactie 20200303

Op de kop van de Bleekstraat tegenover het Gezondheidscentrum Makkum (Sûnhûs) vestigt zich een dierenkliniek. De dierenkliniek is een samenwerking tussen van Waard tot Klif uit Workum en de Dierenartsenpraktijk Bolsward. De kliniek zal zijn geopend van maandag tot en met vrijdag ‘s middags van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Vanaf vandaag maandag 1 maart gaat de dierenkliniek draaien. Voor ons de aanleiding om te gaan kijken hoe de vlag erbij hangt.

De meeste kranten voor de ramen zijn weg. Natuurlijk snel even naar binnen gluren. Het zijn nog vrij kale ruimten, maar dat is een kwestie van tijd. Marten Visser, zoon van David en Wietske Visser, en Pieter Feenstra zijn nog volop bezig met het ophangen van lampen, het inrichten van de computer, de kasten in ruimen en de apparatuur aan te sluiten. De ontvangst is in de receptie/wachtkamer. Deze is functioneel maar sfeervol. Het ontwerp en de vormgeving van de dierenkliniek komt van Klazien Visser (architect) de zus van Marten.

De spreekkamer is nu nog leeg en steriel. Enkel een behandeltafel en computer. Over een paar weken ziet het er ongetwijfeld heel anders uit als de kliniek volop in bedrijf is. In de dierenkliniek is ook een ruimte om operatieve ingrepen te kunnen verrichten en enig laboratorium werk, maar ook in deze ruimte wordt nog hard gewerkt aan de inrichting.

De dierenkliniek is, zoals we eerder hebben gemeld al wel open, maar pas vanaf volgende week volledig operationeel. De receptie zal dagelijks door de vaste assistente Marije worden ‘bemand’. De dierenartsen zullen per toerbeurt aanwezig zijn. Marten verwacht dat ze Makkum met een drietal dierenartsen kunnen draaien. De vriendin van Marten, ook dierenarts en momenteel nog werkzaam in Purmerend, komt het team nog versterken. Het ligt wel in de bedoeling dat er een stel vaste gezichten in Makkum komen te werken. De dierenkliniek Makkum houdt zich overigens alleen bezig met huisdieren.

Op de vraag of we de dierenkliniek Makkum moeten zien als een dependance van Bolsward en Makkum, antwoordt Marten nadrukkelijk met 'nee'. Makkum is een op zichzelf staande kliniek. Alleen voor de wat specialistischer ingrepen en voor röntgen foto’s of echo’s wordt uitgeweken naar Bolsward of Workum.

Zaterdag 7 maart is de officiële opening. Voor de kleintjes is er doktersadvies voor knuffels en u kunt gratis op de foto met uw huisdier. Hiervoor is een professionele fotograaf aanwezig.

Zaterdag 7 maart is de kliniek geopend tussen 10:00 uur en 14:00 uur.

De voormalige boerderij, die jaren de vestigingsplaats was van Bouwbedrijf Visser wordt momenteel intern volledig verbouwd. Naast de dierenkliniek heeft ook Klazien Kracht & Zien er onderdak gevonden en binnen kort zullen er ook weer bouwkundige activiteiten plaatsvinden. Er staat dus nog veel meer te gebeuren.

 

Makkumer Belboei, Binnenshuis schepen bouwen.

50 jaar geleden.

Binnenshuis schepen bouwen

van de redactie

Een kort artikel in de Leeuwarder Courant over de ophanden zijnde bouw van een grote hal, waarin onder alle weersomstandigheden kan worden doorgewerkt aan de bouw van schepen. Een primeur voor Nederland en mogelijk zelfs voor Europa. De hal zou 56 meter lang worden, 28,5 meter hoog en 37 meter breed. Hé er staat toch een veel groter hal? De nieuwsgierigheid is gewekt. Eens kijken hoe dat toentertijd allemaal is gegaan.

Nou dat viel nog niet eens mee. In de LC van 26 februari 1969 verscheen een artikel waarin kond gedaan werd van de bouw van een overdekte werf en een uitbreiding op termijn van personeel, van 100 naar 200 man. In dat zelfde artikel is er evenwel sprake van een grote overdekte scheepshelling van 126 meter lengte. Dit zijn hele andere afmetingen dan die welke werden genoemd in de Leeuwarder Courant van 24 januari jl. Hoe zit dit.

Het blijkt dat het project werd opgesplitst in twee fasen. Eerst werd de hal met een lengte van 56 meter gebouwd. De aanbesteding daarvoor had reeds plaatsgevonden en het eerste deel zou in de winter van 1969-1970 gerealiseerd moeten worden. In de loop van 1970 werd dan de tweede fase gestart. In de tweede fase van de uitbreiding zou oorspronkelijk binnen het nieuwe gebouwencomplex een kanaal komen met een beweegbare vloer bestaande uit vier hydroliften, van dertig meter lang en achttien meter breed. In de uiteindelijke bouw is deze beweegbare vloer niet opgenomen. Bouw eerste fase winter '69-70. Foto Stichting Ald Makkum.

 

In de LC van 30 juni 1970 lezen we uitgebreid artikel over de manier waarop de uitbreiding zal worden uitgevoerd. Het bouwwerk werd uitgevoerd door het aannemingsbedrijf fa. G. Draisma en Zn. (zie einde artikel)

In september van dat jaar besteedde Het Parool ook aandacht aan de bouw van de hal. De toenmalige minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ir. W.F. Schut bracht toen een werkbezoek aan de gemeente Wonseradeel omdat er enige opzienbarende plannen en ontwikkelingen gaande waren. Het merenplan maar daarover een andere keer. Ook de bouw van de scheepsbouwhal kreeg daarbij uitgebreid aandacht. Vooral de rake uitspraken van Wiebe Amels kregen veel aandacht.

De hal, de kathedraal van Makkum, is er gekomen. Het bouwen van kustvaarders veranderde naar het bouwen van superjachten. Scheepswerf “Welgelegen” werd Jachtwerf Amels. Amels werd Trump, Trump werd via een omweg Amels Damen en uiteindelijk werd het de Vries Scheepsbouw Makkum B.V. 50 jaar geleden stond er een eerste begin van de overdekte Scheepsbouwhal. Nu staan er zelfs twee hallen. De scheepsbouw in Makkum floreert.

Het artikel uit ‘Het Parool’ van 30 september 1970 sluit af met de woorden van Wiebe Amels: “We breiden niet uit voor de flauwekul, maar om bij te blijven. Wiebe Amels begreep maar al te goed wat een dorp levend kon houden. (lees ook: Het is slecht wonen in Súdwest-Fryslân volgens de Telegraaf.) Bouw eerste fase afgerond. Foto Het Parool 19700630

 

Uit de Leeuwarder Courant van 30 juni 1970

Er wordt een bouwdok opgericht van 120 meter lang, negentien meter breed en 6.80 meter diep. Voor de sleuf van het dok gegraven wordt, zal eerst een stalen zijwand van dertien meter lengte de grond ingeslagen worden. De betonvloer krijgt een dikte van een meter, waaronder 340 palen van acht meter lang worden geheid. Er komt een stalen deur voor het dok, de waterstand in de bouwkelder kan een hoogte van 4,5 meter AP bereiken. Over het dok wordt een loods gebouwd. Deze sluit straks aan op de reeds bestaande loods. Het bouwwerk is opgedragen aan het aannemingsbedrijf fa. G. Draisma en Zn. in Makkum. De opbouw van de loods wordt uitgevoerd door het staalconstructiebedrijf Drees uit Rijnland Westfalen (Duitsland). Met deze uitbreiding is een bedrag van ongeveer 3,5 miljoen gulden gemoeid. Het werk zal in september 1971 klaar moeten zijn. Dan zal het eerste schip geheel in een overdekte en verwarmde ruimte gebouwd kunnen worden.

Feadship DOK A en DOK B februari 2020

 

Makkumer Belboei, Klaverjassen & Schutjassen Sociëteit Eendragt.

Klaverjassen & Schutjassen

voor paren en individueel

Nieuwsbericht Sociëteit Eendragt

Op woensdag 4 maart a.s organiseert de sociëteit 'Eendragt' haar jaarlijkse (maat)Klaverjas en (maat)Schutjas avond.

Deze avond is toegankelijk voor iedereen, die één van de spellen beheerst, danwel getuige wil zijn.

 

 

Makkumer Belboei, Aantal uitkeringen in Súdwest-Fryslân opnieuw gedaald.

Aantal uitkeringen in Súdwest-Fryslân opnieuw gedaald

Nieuwsbericht 27 februari 2020

Het aantal inwoners van Súdwest-Fryslân met een bijstandsuitkering (Participatiewet) is vorig jaar opnieuw gedaald, naar 2344. Dat zijn er 141 minder dan een jaar eerder, en 422 minder dan aan het einde van 2017.

Ook het aantal mensen met een WW-uitkering (Werkloosheidswet) nam vorig jaar af, naar 1202. Dat is een daling van bijna 14 procent ten opzichte van eind 2018 toen het UWV in Súdwest-Fryslân nog 1394 WW’ers registreerde. Eind 2017 waren dat er nog 1834.

Banengroei
Na een aantal jaren van groei bleef vorig jaar het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente stabiel op zo’n 43.000. “Gunstig is dat het aantal kleine banen afnam ten gunste van het aantal banen met een dienstverband van meer dan 15 uur per week”, zegt wethouder Maarten Offinga. “De trend voor de lange termijn laat nog steeds banengroei zien.”

Inspiratietours
De speurtocht naar een baan blijft bij veel werkzoekenden beperkt tot de branches die bij hun bekend zijn, maar waarin nauwelijks meer werk te vinden is. Daarom worden ook in Súdwest-Fryslân – onder de vlag van Fryslân Werkt! en in samenwerking met het UWV en Pastiel – inspiratietours georganiseerd om werkzoekenden met een uitkering te laten kennismaken met voor hen onbekend werkterrein.

“Zo proberen we werkzoekenden in beweging krijgen, hun interesse te wekken voor verschillende branches en hun weer te laten denken in mogelijkheden”, zegt Offinga. Vandaag gingen zo’n zestig werkzoekenden op bezoek bij onder andere jachtbouwer Feadship in Makkum, het distributiecentrum/hoofdkantoor van Poiesz Supermarkten, Beijk Catering en Meester Nautic, alle in Sneek. Meester Nautic won vorig jaar de gemeentelijke ondernemersprijs (voor sociaal ondernemerschap).


Deelnemers aan de inspiratietour aan de lunch bij Beijk Catering in Sneek.

 

 

Makkumer Belboei, Makkumer PubQuiz sociëteit eendragt.

Makkumer Pubquiz

De enige echte

advertentie

Op vrijdag 20 maart organiseert Sociëteit Eendragt de enige echte Makkumer Pubquiz

 

Makkumer Belboei, Openochtend basisscholen Makkum op 11 maart.

Open ochtend basisscholen Makkum op 11 maart.

Advertentie

11 maart 2020

Open ochtend basisscholen Makkum

U bent van harte welkom van 9.00-12.00 uur

Op de open ochtend laten wij u de school in bedrijf zien. Alle groepen zijn met hun dagelijkse taak bezig. Zo krijgt u een indruk van de activiteiten van de school.

Wij staan voor u klaar om informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

Nieuwe ouders zijn altijd welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de directeur.

In het gesprek geven wij informatie en aansluitend krijgt u een rondleiding door de school.

Dir. Rixt Minnema
Ds. L. Touwenlaan 3
Postbus 6
8754 ZN Makkum
0515 23 24 24
directie@martinusmakkum.nl
www.martinusmakkum.nl

Dir. Jella van Seters
Loc. coördinator
Wilma Wicherink
Lieuwkemastraat 67
8754 BL Makkum
0515 23 20 70
populier@gearhing.net
www.obsmakkum.nl

Dir. Greet Stulp
Ds. L. Touwenlaan 44a
8754 BT Makkum
Postbus 25
8754 ZN Makkum
0515 23 15 61
ark@degreiden.nl
www.arkmakkum.degreiden.nl

 

Makkumer Belboei, Sneekweek terug naar zeven dagen.

Sneekweek terug naar zeven dagen

Súdwest Fryslân Nieuwsbericht

Sneekweek terug naar zeven dagen

Het zong al even rond in de stad, maar de gemeente Súdwest-Fryslân heeft nu ook formeel de knoop doorgehakt: de Sneekweek gaat terug naar zeven dagen. Door het schrappen van het avondprogramma in het tweede weekeinde lopen de feestelijkheden in de stad dit jaar (van 31 juli tot en met 6 augustus) weer gelijk op met de zeilwedstrijden op het Sneekermeer.

Op de vrijdag en in het weekeinde na de Sneekweek is er dit jaar – net als in 2019 – overdag wel alle ruimte voor culturele activiteiten, zoals een straatfestival en – op de zondagmiddag - het inmiddels traditionele grachtenconcert.

Het terugdraaien van de Sneekweek tot de oorspronkelijke duur van vóór 2014 vloeit voort uit de gemeentelijke beleidsnota ‘ Regels geluid bij evenementen’, die het college heeft opgesteld. In de nota wordt aangegeven waaraan het muziekgeluid bij evenementen moet voldoen (hoeveel decibel, eindtijd). Dit geldt niet alleen voor de Sneekweek, maar voor alle evenementen in de gemeente.

De gemeente ontwikkelde het nieuwe geluidsbeleid naar aanleiding van eerdere rechterlijke uitspraken over evenementen in Nederland. De rechters gaven aan dat in het beleid regels moeten worden opgenomen om geluidsoverlast voor omwonenden te beperken.

De gemeente wil maatwerk leveren. Voor een dorpsfeest van twee dagen gelden bijvoorbeeld andere eindtijden dan voor de Sneekweek of voor een eendaags evenement op een doordeweekse dag. De beleidsnota ‘Regels geluid bij evenementen’ ligt vanaf donderdag 13 februari zes weken ter inzage.

 

Makkumer Belboei, 37% van de mbo-studenten heeft een schuld en 21% van de hbo-studenten komt moeilijk rond..

37% van de mbo-studenten heeft een schuld en 21% van de hbo-studenten komt moeilijk rond.

Rabobank Persbericht

De schuldenpercentages liegen er niet om. Het vormt zelfs een probleem. Veel jongeren hebben achterstanden of kunnen geen geld meer opnemen (*Bron Nibud, Lectoraat Schulden en Incasso Hoge school Utrecht). Als coöperatieve bank zien we ons genoodzaakt bij jongeren nóg meer te beklemtonen dat je niet jong genoeg grip op je geld kunt krijgen. Zeker nu de overheid een terugtrekkende beweging maakt en de spaarrentes onder druk staan.

Financieel gezond leven

We organiseren op donderdag 13 februari een gastcollege 'Financieel gezond leven' voor studenten van roc Friese Poort, het Friesland College en NHL/Stenden. En we nodigen jullie van harte uit hierbij aanwezig te zijn om via een interactieve sessie te ervaren hoe jongeren met geldzorgen omgaan.

Terugblikken en vooruitkijken

Wij grijpen deze gelegenheid aan om ons maatschappelijk jaarverslag 2019 met je te delen in combinatie met de plannen voor 2020. Want naast financiële zelfredzaamheid van jongeren hebben we meer maatschappelijke thema's als speerpunt benoemd. Onze vier directievoorzitters zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Het tijdstip van onze perspresentatie is zorgvuldig gekozen. In de ochtend worden ook de landelijke jaarcijfers en het maatschappelijk jaarverslag gepresenteerd.

Ben je erbij?

We stellen het bijzonder op prijs jullie te ontvangen.

Wanneer | donderdag 13 februari om 11.00 uur. Ontvangst vanaf 10.45 uur;

Waar | roc Friese Poort, Winkelcentrum Zaailand (bovenste etage) in Leeuwarden.

 

Makkumer Belboei, de Deinende Dobber, Ons Genoegen en de Voorn hielden hun gezamenlijke 4e winterwedstrijd.

4e gezamenlijke winterwedstrijd van de Deinende Dobber, Ons Genoegen en de Voorn.

J.R. den Boer

Op 8 februari hebben de hengelsportverenigingen de Deinende Dobber, Ons Genoegen en de Voorn hun gezamenlijke 4e winterwedstrijd gehouden. Aan deze wedstrijd deden 14 vissers mee. De wedstrijd is gevist aan de Stadsstreng te Bolsward. Er stond niet veel wind en vroeg in de ochtend was het ook nog zonnig. Wel begon de lucht later te betrekken. Een voorbode van de storm die op zondag overtrok.

Vak A was veel beter dan vak B. Terwijl de vissers in vak A door bleven vangen, was het halverwege de ochtend bij de meeste vissers gedaan met de vangsten in vak B. Hier en daar werden al peuterend langs de kant nog een paar baarsjes gevangen. De uitslag was als volgt:

VAK A:

1: Freerk van Duinen, 7.407 gram. 2: Klaas Bakker, 4.849 gram. 3: Roan de Jong, 3.898 gram. 4: Teake Wielinga, 3.824 gram. 5: Siem Vos, 3.143 gram. 6: Rienk Groothoff, 2.737 gram. 7: Frans Temme, 1.792 gram.

VAK B:

1: Anne Dirk van Assen, 2.408 gram. 2: Piet Topmna, 2.337 gram. 3: Tonny Landskroon, 1.756 gram. 4: Ruud Roelvink, 1.597 gram. 5: Gerard vd Kooij, 1.557 gram 6: Bert Dorenbos, 1.145 gram. 7: Rob den Boer, 1.141 gram.

De volgende winterwedstrijd wordt gevist op zaterdag 7 maart aan de Inthiemasingel te Workum. U dient om 08.00 uur aanwezig te zijn voor de loting. Er wordt gevist van 09.00 - 13.00 uur. Het parcours, met op de voorgrond Freerk van Duinen, winnaar van de wedstrijd. (foto: Rob den Boer).

 

Makkumer Belboei, IJspret iisklub Makkum 2020

IJspret bij de ijsvereniging Makkum

Door Remko de Jong

Zondagmorgen 9 februari 2020. Als ik naar buiten kijk dan lijkt deze winter eerder op een verlengde code oranje herfst dan op een winter die ons op natuurijs zal laten schaatsen. En aangezien er al ellende genoeg in de wereld is ben ik blij dat we niet over het weer kunnen beslissen.

Gisteren zaterdag 8 februari 2020 was het dan zover. Twee weken voor deze mooie datum een mail verstuurd naar de drie basis scholen in Makkum, naar januari hun kroost van de groepen 5 t/m 8 ijsvereniging lid of geen lid opgeven voor weer een schaatsmiddagje in de 11stedenhal.

Er hadden zich nu een 30 tal kinderen aangemeld met een 7 tal begeleidende ouders en 4 bestuursleden van de ijsvereniging. De ijsvereniging had de kinderen om 2 redenen voorzien van een muts de 1e voor de veiligheid voor een eventuele valpartij en de 2e voor herkenbaarheid voor ons. Om 12:15 was er bij de bushalte aan de Lieuwkemastraat afgesproken zodat we op tijd zouden kunnen vertrekken. Allen aanwezig en busje komt zo.

De presentielijst doorgenomen en afgevinkt. Na de kinderen opgelezen te hebben en voorzien van een muts konden zij plaats nemen in de Touringcar. Tenminste dat was het plan. Busje komt zo busje komt zo. 12:25 waar blijft busje nou? Maar even bellen waar de bus blijft. Na enige heen en weer gepraat blijkt dat….. Busje komt niet. De chauffeur die naar Makkum zou moest plotseling voor spoedopname naar het ziekenhuis en geen reservechauffeur achter de hand helaas.

Oeps ja en nu? De kinderen maar naar huis sturen was er niet bij. Je kon de teleurstelling dat er geen bus kwam van de gezichten aflezen. Na een kort beraad ook met de ouders besloten om met 8 auto's naar de 11stedenhal te rijden 6 auto's vol en 2 auto's leeg. Hé? Ja dat komt omdat er op de heenreis minder kinderen mee heengingen dan op de terugreis. Er waren kinderen bij die nog sport wedstrijden elders hadden en op eigen gelegenheid naar Leeuwarden kwamen maar wel mee terug gingen. Bij aankomst de kaarten geregeld en de jeugd ging onder luid gejoel naar binnen om de ijsbaan in beslag te nemen en hun kunnen aan de begeleiders en elkaar te tonen.

Het ontbreken van echte winters was hier toch wel een beetje te bespeuren en niet alleen bij de kinderen ook waren er ouders bij die het ijs wel eens van wat dichterbij wilden bekijken. Na een 2 uurtjes rijden was het meest fanatieke er wel af en gingen bij de eersten de schaatsen al uit om de warmte van de kantine op te bezoeken. Na alle kinderen weer van normaal schoeisel voorzien te hebben konden we de bestelling voor de patat en drinken opnemen en ja ook een snackje zat er dit jaar ook in. Na alles met de lift (want wij zaten boven) gekregen en uitgedeeld te hebben was daar ineens en serene rust. Gezien de weersomstandigheden en de grote van de groep besloten om na het eten geen groepsfoto voor de 11stedenhal te maken.

Om 16:30 alles betaald. We hebben de kinderen wederom op de lijst afgevinkt en in de auto's laten stappen en werden veilig met of zonder omweg thuis afgeleverd. Niet alle ouders waren lid van de ijsvereniging en was ook geen vereiste maar wilden wel graag lid worden. Bij een volgende winter zonder ijs wordt deze mogelijkheid misschien wel weer aangeboden. Graag wilden wij als bestuur alle ouders die hebben gereden heeeeel hartelijk bedanken voor het rijden. Zonder jullie was er geen schaatsmiddag geweest. Super. Verder hopen wij dat het met de chauffeur van de taxibus beter gaat.

Voor een lidmaatschap van €7,50 per jaar voor het hele gezin kunt u via de mail contact opnemen met de ijsvereniging. iisklubmakkum@gmail.com

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân scoort slecht als plek om te wonen

Het is slecht wonen in Súdwest-Fryslân volgens de Telegraaf.

Een artikel over beste en minste woonsteden in een landelijk dagblad en dan met name de positie va Súdwest- Fryslân in deze lijst, 81e vraagt om nader onderzoek. Waarom scoort onze gemeente zo laag en waarom is onze gemeente sinds de vorige keer dat dit werd gepubliceerd 15 plekken gezakt. Uit het artikel komt naar voren dat hoe groter de steden hoe hoger de positie op de ranglijst.

In het gebied vanaf de Randstad tot Arnhem liggen de steden waar het dus het beste wonen zou zijn. De enige uitzonderingen zijn Groningen en Zwolle, terwijl met name de kop van Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe veel plaatsen/gemeenten kennen die onderaan bungelen. De verklaring, gebrek aan economische activiteiten en gebrek aan bevolkingsgroei. Bron: Afbeelding uit de Telegraaf van 4 februari 2020

Daarom(op) scoren Súdwest dus slecht!

Op de laatst bekende pijldatum 1 januari 2019 woonden er 647.672 inwoners in de provincie, meer dan ooit. Onze gemeente nam op die datum daarvan 89.710 inwoners voor haar rekening een groei van 8%, meer dan ooit. Toch scoort Súdwest-Fryslân bedroevend.

Waar dankt onze gemeente deze slechte score dan aan. Aan een computermodel zo blijkt. De journalisten hebben hun informatie vergaard bij Jorn Thoomes van onafhankelijk vastgoedbureau ‘Jones Lang LaSalle’. Wow! Het computermodel heeft uitgezocht waar vastgoed jongens het beste kunnen investeren! En hoe hoger je op die ranglijst staat des te meer er valt te verdienen.

Dit is toch even een hele andere invalshoek. Er valt in Súdwest Fryslân weinig te verdienen met vastgoed dus daarom zou het slecht wonen zijn in Sneek, Bolsward, Workum of Makkum.

Overigens waar de provincie en de gemeente meer inwoners telde, ging dit niet op voor Makkum. Op die eerste januari 2019 woonden er 3260 mensen in Makkum(het dorp zelf) een daling van 2%.

Het zal duidelijk zijn, dit is een verkeerde ontwikkeling, als is bevolkingsgroei blijkbaar niet het onderdeel met de meeste importantie want dan was de gemeente niet zo laag in de ranglijst geëindigd. Edoch de kwaliteit van een woonplaats gaat achteruit als er minder inwoners zijn. Voorzieningen verdwijnen en hierdoor zullen er weer meer mensen verdwijnen.

Blijkbaar is de enige mogelijkheid om dit te stoppen dus meer economische activiteit. Je zou zeggen Plaatselijk Belang en alle andere instanties die zich met Makkum bezighouden u weet wat er moet gebeuren.