Maart 2020 Alle artikelen.

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân verlengt winterregime bruggen tot en met 6 april .

Súdwest-Fryslân verlengt winterregime bruggen tot en met 6 april

Persbericht Súdwest-Fryslan 20200329

 

Zaterdag 4 april werd bekend dat voor heel Friesland dit wordt verlengt tot eind april

De bruggen en sluizen in Súdwest-Fryslân blijven tot en met 6 april in de ‘winterstand’ en worden alleen op afroep bediend. De wandel- en fietspontjes gaan voorlopig niet in de vaart. Ook de voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals water en elektriciteit, worden in ieder geval tot 6 april niet aangesloten.

De gemeente sluit met deze maatregelen aan op het besluit van voorzitter Sybrand van Haersma Buma van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). Van Haersma Buma maakte voor het weekeinde bekend dat de douche- en toiletgebouwen op recreatieparken, campings, in havens, bij natuurparken en stranden voorlopig dicht blijven. Deze maatregel geldt voor alle achttien Friese gemeenten.

Zo kan de richtlijn van het Rijk om 1,5 meter afstand te bewaren beter worden gewaarborgd en gehandhaafd. De recreatiebedrijven mogen wel open blijven voor gasten die niet van de sanitaire voorzieningen gebruik hoeven maken, zoals bijvoorbeeld een chalet of stacaravan. Als maar voldaan kan worden aan de andere voorwaarden van het Rijk.

Aansluitend op deze maatregel hebben alle Friese burgemeesters gezamenlijk besloten om de start van het watersportseizoen uit te stellen tot in ieder geval na 6 april.

Nieuwe noodverordening

De maatregel over het sluiten van toilet-, was- en douchevoorzieningen is vastgelegd in een nieuwe noodverordening die sinds vrijdag 27 maart van kracht is in de drie noordelijke provincies. Politie en gemeenten kunnen op basis van deze noodverordening optreden als de maatregelen niet worden nageleefd.

Duur

De verwachting is dat het kabinet dinsdag met informatie komt over een eventuele verlenging van de looptijd van deze maatregelen. Daarna nemen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s een nieuw besluit over het recreatieseizoen.

 

Makkumer Belboei, Geen inzameling oudpapier in Makkum.

Geen inzameling oudpapier in Makkum

Persbericht Súdwest-Fryslan, Chr. Muziekvereniging Hallelujah 20200329

 

In verband met de maatregelen tegen uitbreiding van het Coronavirus COVID-19 wordt op zaterdag 2 mei in Makkum geen oudpapier opgehaald. Wel is er een mogelijkheid om zelf het oudpapier in de container te brengen. Deze containers staan op de gebruikelijke plaatsen:

• Botterstraat (tussen kruising de Pleatsen / de Greiden)
• Klipperstraat (bij kruising de Voorn)
• Estrikwerk (t.h.v. terrein van Tichelaar)

U kunt hier uw oudpapier op zaterdag 2 mei van 9.00u tot 12.00u brengen.

Wij vragen u daarbij wel rekening te houden met de geldende maatregelen:


• Blijf thuis als u kucht, hoest en/of verkouden bent. Blijf ook thuis als iemand anders in uw huishouden verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft.
• Was u handen vóór en ná het brengen van het oudpapier.
• Kom liefst alleen en maximaal met 2 personen.
• Houdt minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
• Kom bij grote drukte later terug of blijf in uw auto wachten.
• Vol=vol, laat geen papier op straat achter.
• Volg altijd de aanwijzingen op van de aanwezige toezichthouders.

En zoals gebruikelijk: alleen schoon papier en karton (geen plastic -zakken/-tassen, hout, etc).

Denk ook om familie/vrienden/buren die mogelijk zelf niet in staat zijn om het papier in de container te brengen. Help hen door ook hun oudpapier mee te brengen maar houdt ook daarbij rekening met de algemene maatregelen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het gezondheidscentrum, maar kijk vooraf vooral ook even op www.thuisarts.nl

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Mede namens de Gemeente Súdwest-Fryslân,

Het bestuur van Chr. Muziekvereniging Hallelujah Makkum.

 

Makkumer Belboei, Update Gezondheidscentrum Makkum Sûnhûs.

Update 27 maart Gezondheidscentrum Makkum

Persbericht Sûnhûs Makkum 20200327

Gezondheidscentrum Makkum Ds. L. Touwenlaan 13a 8754BP Makkum 0515-231770

De tweede week na het afkondigen van de corona maatregelen is in Makkum goed verlopen. Het lijkt erop dat iedereen zich goed aan de maatregelen houdt. Geen grote groepen op straat en ook in de winkels zijn de juiste maatregelen getroffen.

Er liggen op dit moment ongeveer 20 corona patiënten in het Antonius ziekenhuis in Sneek, 4 van hen liggen op de I.C.

Ook in Makkum hebben we een aantal patiënten die hoogst waarschijnlijk besmet zijn met het corona virus. Duidelijk beleid, in overleg met de GGD, is dat we patiënten die niet ernstig ziek zijn van het virus niet testen. Het maakt voor het beleid namelijk niet uit of de test wel of niet positief is; bij klachten moeten patiënten en hun familie 2 weken thuis blijven.

Pas als een patiënt zo ernstig ziek is dat hij of zij moet worden opgenomen wordt er een test gedaan. Vanuit Makkum hebben we nog geen patiënten vanwege het coronavirus naar het ziekenhuis hoeven te sturen.

U ziet dus dat wel of niet naar het ziekenhuis sturen eigenlijk de belangrijkste beslissing is. Gelukkig kennen de huisartsen hun patiënten goed, en kunnen zij deze inschatting goed maken.

 

Zoals u weet gaat het bij zieke patiënten vanwege het corona bijna altijd om kwetsbare ouderen en mensen die al ernstig ziek waren. Vanaf heden hebben wij met Avondrust, met de dokterswacht en met de thuiszorg het volgende afgesproken: Voor kwetsbare ouderen en voor een aantal reeds zieke patiënten zijn de dokters van het Sûnhûs ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend bereikbaar. In principe worden er bij deze patiënten dus altijd visites gedaan door hun eigen huisartsen.

De andere patiënten kunnen buiten kantooruren voor spoed contact opnemen met de dokterswacht.

Ook volgende week voeren we op dezelfde manier de praktijk:
Altijd eerst bellen voor contact met de praktijk
Medicatie wordt altijd bezorgd of afgeleverd in de kluisjes
Bloedprikken op afspraak op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Spreekuren artsen en verpleegkundigen in principe telefonisch

Tenslotte nog dit: Wacht niet te lang met andere klachten; u kunt altijd even bellen voor een overleg!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het gezondheidscentrum, maar kijk vooraf vooral ook even op www.thuisarts.nl

 

Lees ook het eerder verschenen persbericht. Hier in staan duidelijke richtlijnen betreffende de werkwijze in deze tijden! Update Gezondheidscentrum Makkum (23 maart)

 

Makkumer Belboei, Met de verlenging en aanscherping van de maatregelen tot 1 juni zijn er steeds meer organisaties die besluiten om hun evenement aftelassen.

Wat wel en niet duidelijk is.

van de redactie 20200330

Updates leest u op de pagina

Corona virus (Covid-19) gaat nu ook het leven in Makkum ontregelen.

 

Met de verlenging en aanscherping van de maatregelen tot 1 juni zijn er steeds meer organisaties die besluiten om hun evenement aftelassen, of aantepassen.

 

Dinsdagvond kwam de stichting Leugenbollepop al met de mededeling dat Leugenbollepop 2020 van 21 augustus niet door gaat. De maatregelen omtrent de corona-crisis maken het voor zowel de deelnemers, de bands als de organisatie onmogelijk zich goed voor te bereiden op dit muzikale evenement.

 

Het Comité Dodenherdenking deelt mee, dat er NIET een stille tocht en NIET een bijeenkomst op het kerkhof zal zijn in Makkum. Maar WEL heeft het Comité een alternatief plan, om tussen vrijdag 1 mei en 4 mei bloemen te kunnen leggen bij de monumenten Verzetsbrug, Vrijheidsbeeld Buren, RAF-graven, Verzetsmannen-graven, Ds. Touwen-graf, en de burgergraven op het kerkhof (oorlogsslachtoffers). Vanaf 18.00 uur op 4 mei: ieder volgt het nationaal programma voor TV, met om 20.00 uur: TWEE MINUTEN STILTE. In Makkum laten we even VOOR acht uur door een trompetter van Muziekvereniging Hallelujah Makkum het "Signaal TAPTOE" blazen, vanaf een toren in Makkum. Details volgen nog. Er worden dit jaar geen kransen gelegd door diverse organisaties. Alleen bloemen. Het Comité zorgt voor de vlaggen, op de juiste dagen, juiste momenten en op juiste plaatsen. Zegt dit voort ! (En ja, natuurlijk mag u 20.00 uur buiten staan. Immers, we leven in een vrij land, met wel beperkingen vanwege het virus. NEEM DIE IN ACHT, ook bij het leggen van uw bloemen. Houd afstand en wacht tot de degene voor u klaar is.

 

Avondvierdaagse. Eén van de maatregelen is dat tot en met 1 juni 2020 alle sportevenementen zijn afgelast. Dat betekent dat ook Avond4daagsen in de periode tot  1 juni 2020 niet doorgaan. Dit is overigens nog niet officieel bevestigd door de plaatselijke organisatie.

 

Voor de Bridge Club Makkum zit het seizoen er ook op. Mogelijk dat er deze zomer nog ‘zomerdrives’ worden georganiseerd, maar dat is volledig afhankelijk van de situatie later dit jaar.

 

Voor de Kaatsvereniging gold al, dat alles wat onder auspiciën van de KNKB wordt georganiseerd, was afgelast tot 1 mei en met de nieuwe richtlijnen wordt dit dus 1 juni want de regels zijn verder aangescherpt. Er lijkt nog grote onduidelijkheid te zijn of er vanaf 6 april toch weer iets mogelijk is en begrijpelijkerwijze doet het bestuur daarom nu nog geen harde uitspraken. Zodra er meer nieuws is staat dit onmiddellijk op de website van de Kaatsvereniging Makkum zo werd ons verzekerd. Vandaag 27 maart heeft de KNKB besloten dat de start van het kaatsseizoen in ieder geval is uitgesteld tot 2o juni. Volgende week vrijdag wil de KNKB met een uitwerking van dit besluit komen. De lokale verenigingen is verzocht tot die tijd te wachten alvorens met vragen te komen. De volledige tekst kunt u lezen op de website van de Kaatsvereniging Makkum

 

Voor de VV Makkum geldt min of meer hetzelfde verhaal. Tot en met 6 april zijn alle sportvoorzieningen dicht. De KNVB heeft op basis van het besluit van de overheid besloten geen wedstrijden met publiek te spelen voor 1 juni. Bij KNKB begrijpen ze ook wel, dat gezien de huidige heftige omstandigheden dat waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn.
De KNKB houdt rekening met de volgende drie scenario’s en deze zullen dan zeer waarschijnlijk ook van toepassing zijn op de VV Makkum.
De competities worden uitgespeeld voor 30 juni (tot juni zonder publiek)
De competities worden uitgespeeld na 30 juni* (afhankelijk uitkomsten UEFA kalender werkgroep)
De competities worden niet uitgespeeld.

 

Het Multi Fuctioneel Centrum(MFC) is gesloten tot voorlopi 1 juni.

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân vult tekorten voedselbanken aan.

Súdwest-Fryslân vult tekorten voedselbanken aan.

Persbericht Súdwest-Fryslân 20200325

De voedselbanken Sneek-Wymbritseradiel en Bolsward krijgen beide een financiële bijdrage van de gemeente Súdwest-Fryslân. Beide voedselbanken hadden over 2019 een tekort dat nu door de gemeente wordt aangevuld. In Sneek gaat het om een bedrag van 4000 euro, Bolsward zat 1500 euro in de min.

De twee voedselbanken draaien al jaren zonder gemeentelijke subsidie, maar zowel ‘Sneek-Wymbritseradiel’ als ‘Bolsward’ verwacht dat dit niet vol te houden is. “We zijn blij met de bijdrage over 2019, maar we maken ons zorgen over de toekomst”, zegt voorzitter Tom Metz van de Sneker voedselbank. “Aan voedselveiligheid worden al maar strengere eisen gesteld, en dat leidt tot hogere kosten. Zo teren we langzaam maar zeker in op onze reserves.”

De voedselbank Sneek-Wymbritseradiel verhuisde enkele maanden geleden noodgedwongen naar een groter en duurder pand, aan de Professor Zernikestraat in de stad. “Het zou mooi zijn als de gemeente voor een belangrijk deel bijdraagt in de huur”, zegt Metz. “We vragen 12.000 euro per jaar.” De voedselbank in Bolsward vraagt om een jaarlijks bedrag van 5000 euro.

Wethouder Gea Wielinga zegde al toe de mogelijkheden voor jaarlijkse subsidie te onderzoeken. “Het moet wel passen in het gemeentelijk armoedebeleid”, zegt ze. “Om armoede te bestrijden zijn er al verschillende gemeentelijke en landelijke regelingen. Maar ook wij zien dat er in de praktijk directe voedselhulp nodig is voor mensen die om wat voor reden dan ook tijdelijk of permanent in de knel zitten.”

In Sneek zijn gemiddeld tussen de 55 en 75 gezinnen afhankelijk van voedselhulp, in Bolsward varieert het tussen de 35 en 70 adressen. “Maar de nood is echt veel hoger”, zegt Metz. “Uit landelijk onderzoek weten we dat de voedselbanken hooguit 20 procent van de gezinnen bereiken die gebruik van ons mogen maken.”

Aan aanvoer hebben de voedselbanken nu geen gebrek, zegt Metz. “De coronacrisis is heel vervelend, maar heeft voor ons als voordeel dat we veel etenswaar krijgen aangeleverd van hotels en restaurants die nu verplicht gesloten zijn. Die blijven er anders mee zitten.”

 

Makkumer Belboei, Update Gezondheidscenrtum Makkum Sûnhûs.

Update Gezondheidscenrtum Makkum

Persbericht Sûnhûs Makkum 20200323

Gezondheidscentrum Makkum Ds. L. Touwenlaan 13a 8754BP Makkum 0515-231770

De eerste week met de nieuwe corona maatregelen is achter de rug.

We hebben stringente maatregelen genomen en vinden het bijzonder hoe goed alle patiënten meedenken en meewerken.

De “organisatie” staat. Ook voor de komende weken, zo kunnen de medewerkers van het gezondheidscentrum nu allemaal beveiligd vanuit huis werken.

Vanaf maandag willen we ook weer proberen zoveel mogelijk reguliere zorg te leveren. Zo willen we alle controles voor de chronische patiënten, diabeten, patiënten met hoge bloeddruk, longziekten en hartziekten, weer opstarten. In principe blijven de normale afspraken staan, alleen nu worden de patiënten thuis gebeld. We raden deze patiënten aan via internet een goede elektronische bloeddrukmeter (bovenarm) aan te schaffen. Indien u zelf u bloeddruk meet kunt u met de verpleegkundige de normale controles en de lab uitslagen telefonisch bespreken.

U kunt ook weer gewoon bloed laten prikken voor het ziekenhuis, voor ketenzorg of voor de huisarts op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Echter, graag wel eerst een afspraak maken. Op die manier wordt u altijd alleen geholpen en hoeven er geen patiënten te wachten in de wachtkamer.

Consulten met de huisarts zijn in eerste instantie telefonisch. De huisarts beslist vervolgens of er ook nog een consult in het gezondheidscentrum nodig is.

 

Patiënten met verdenking Corona worden om 15.00 uur ’s middags gezien op afspraak. Alle beschermende maatregelen worden dan genomen en de patiënten worden binnengelaten via de achteruitgang aan de kleine Klipperstraat.

Alle medicatie wordt bezorgd of afgeleverd via de kluisjes bij de achteringang. Indien u medicatie verwacht is het wel fijn als er iemand na 16.00 uur thuis is om de medicatie in ontvangst te nemen.

We hebben van meerdere van onze patiënten mondmaskers gekregen. Heel hartelijk dank hiervoor!!! Toch kunnen we nog steeds maskers gebruiken, dus mocht u nog wat hebben liggen dan houden we ons aanbevolen.

Al met al heeft Makkum zich er deze week er goed door heen geslagen, maar we verwachten de komende weken nog een forse toename van het aantal patiënten met Corona. We zullen samen deze “klus” moeten klaren. Wij adviseren u om u goed aan de maatregelen te houden zoals gemeld door de overheid.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het gezondheidscentrum, maar kijk vooraf vooral ook even op www.thuisarts.nl

 

Makkumer Belboei, Hij ligt er weer: de zwerfafvalstofzuiger van Makkum.

Hij ligt er weer: de zwerfafvalstofzuiger van Makkum.

Prsbericht Súd-west Fryslân 20200312

De Seabin

Hij ligt er weer: de zwerfafvalstofzuiger van Makkum. Deze zogenaamde Seabin heeft een dompelpomp en deze zuigt water aan; het afval blijft achter in de opvangbak en het water wordt weer terug gepompt. Er zit ook een oliepad in de Seabin. Havenmeester Hendrik van der Werf zorgt dat de Seabin elke dag wordt geleegd. Zo blijft het water in de haven van Makkum mooi schoon en dragen we ons steentje bij in de strijd tegen de plasticsoep.

De Seabin

 

Hij ligt er weer: de zwerfafvalstofzuiger van Makkum. Deze zogenaamde Seabin heeft een dompelpomp en deze zuigt water aan; het afval blijft achter in de opvangbak en het water wordt weer terug gepompt. Er zit ook een oliepad in de Seabin. Havenmeester Hendrik van der Werf zorgt dat de Seabin elke dag wordt geleegd. Zo blijft het water in de haven van Makkum mooi schoon en dragen we ons steentje bij in de strijd tegen de plasticsoep.

Hoe werkt de Seabin

Door de verticaal bewegende werking krijgt de Seabin een zuigende werking waardoor het afval aantrekt. De Seabin kan naar schatting 1,5 kilo zwervend afval per dag opvangen. Het aangezogen water wordt opgevangen door een opvangzak met een onderwaterpomp. Deze onderwaterpomp verwerkt 25.000 LPH (liters per uur) water en is rechtstreeks aangesloten op een 110 / 22V-uitlaat.

Tevens reinigt de Seabin een percentage van het oppervlakte water van oliën en verontreinigende stoffen die zich verzamelt hebben aan het wateroppervlakte.


Makkumer Belboei, Corona virus (Covid-19) gaat ook het leven in Makkum ontregelen.

Corona virus (Covid-19) gaat nu ook het leven in Makkum ontregelen.

van de redactie 20200311

Woensdag 1 juli 2020 Oké het is nog niet zoals voor maart 2020, maar we gaan wel steeds meer en sneller richting het oude normaal. Het valt de mensen steeds moeilijker om de regels in acht te houden, maar voorlopig leidt dat nog niet tot meer besmettingen. Voorlopig zal dit het laatste bericht zijn inzake het Covid-19 virus.

 

Dinsdag 19 mei 2020.

Vanaf 1 juni mag horeca open Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 12 uur in de middag open.
Er gelden wel regels:

Binnen


-Binnen mogen 30 gasten zijn.
-U moet reserveren.
-U moet aan een tafel zitten.
-Een medewerker vraagt u of u verkouden bent. Of koorts heeft.
-Heeft u deze klachten, dan moet u thuisblijven.
-U moet 1,5 meter afstand houden.

Buiten


-Op terrassen mogen meer dan 30 mensen zitten.
-Als er genoeg plaats is.
-U moet aan een tafel zitten.
-U moet 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers.
-Mensen uit 1 huishouden, hoeven geen afstand te houden.

Vanaf 1 juni mogen bioscopen, theaters en concertzalen open U kunt naar de film, het theater of een concert.
Er gelden wel regels: identiek aan horeca bezoek.

Op 2 juni gaan de middelbare scholen open

Op 2 juni gaan middelbare scholen open.
-Het gaat om voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
-Leerlingen en leraren houden 1,5 meter afstand.
-Maar jongeren gaan nog niet allemaal tegelijk naar school.

Nieuws voor andere scholen
Op 8 juni gaan de basisscholen weer gewoon open.
-De buitenschoolse opvang ook.
-Alle kinderen gaan weer gewoon naar school en de opvang. Op 15 juni beginnen met mbo, het hbo en de universiteiten weer.

Ze gaan nog niet helemaal open.
-Ze beginnen met bijvoorbeeld examens en praktijklessen.

Vanaf 1 juni mondkapjes verplicht in openbaar vervoer
-In tram, bus, metro en trein moet u een mondkapje dragen.
-Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.
-U kunt een boete krijgen van € 95 als u het mondkapje niet draagt.
-Op stations en perrons is het mondkapje niet verplicht.
-Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als het niet anders kan.
-Ga zo ver mogelijk uit elkaar zitten.
-Houd bij een halte of op een perron wel 1,5 meter afstand.

Woensdag 6 mei 2020. Het openbaar vervoer zal vanaf 1 juni weer volgens de dienstregeling rijden. Een 'niet-medisch' mondkapje is dan wel verplicht,omdat het lastig is 1,5 meter afstand te houden.Ook mag maar 40% van de plaatsen bezet zijn. Bronnen melden dat het kabinet dit straks bekendmaakt

Kappers en nagelstudio's mogen maandag 11 mei weer open, alleen op afspraak en als de klant geen klachten heeft.Ook sporten waarbij spelers geen contact maken,als tennis,golf en zwemmen,mogen weer.

Middelbare scholen gaan 1 juni open. Ook terrassen,restaurants en bioscopen kunnen dan onder voorwaarden open.Op 1 juli volgen campings en vakantieparken.

Dinsdag 21 april 2020. De Maatregelen zijn een klein beetje versoepeld. Met name voor de jonge kinderen is er weer ruimte om. weliswaar met bepwrkingen, weer naar school te gaan vanaf 11 mei

De basisscholen kunnen op 11 mei weer open.De kinderen op basisscholen gaan om te beginnen de helft van de tijd om en om naar school.Het speciaal basisonderwijs en de kinderopvang gaan helemaal open.

Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf 28 april weer in teamverband trainen in de openlucht,maar officiële wedstrijden zijn nog niet toegestaan.Ook kinderen tot 18 jaar krijgen meer sportruimte, maar wel met 1,5 meter afstand.

Voor contactberoepen,zoals kapper of masseur,worden de maatregelen voorlopig niet versoepeld. Mondhygiënisten en tandartsen mogen wel werken. Ook de horeca blijft nog dicht. Voor de meeste maatregelen geldt dat ze tot 20 mei worden verlengd. Ook mag er nog geen bezoek naar de verpleeghuizen.

Het verbod op evenementen wordt tot 1 september verlengd.Op plekken waar veel mensen zijn,zijn de risico's te groot op besmetting.

Dit zou dus betekenen dat ook alle 'Merkes' geen doorgang kunnen vinden en ook niet de PC, de Freule, het Skûtsjesilen, en héél veel andere zomer sctiviteiten.

De hele zomer geen strandvertier.....? De brandende vraag wordt: "hoe denkt de overheid dit vorm te geven". Een blijvend beroep doen op de welwillendheid?


 

Woensdag 1 april. Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.
Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

Maandag 23 maart - Alle samenkomsten in Nederland worden tot 1 juni verboden.De bovengrens van honderd personen verdwijnt. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 mei. Vanaf nu kunnen er boetes worden uitgedeeld als u zich niet aan de regels houdt. Minstens een afstand van 1,5 meter en vanaf 3 personen (en ze geen gezin zijn) geldt reeds het begrip samenkomst.

 

Als u ergen naar toe moet, of wilt, en u heeft symptomen van het coronavirus, neem dan altijd eerst telefonisch contact op. U hoort dan welke procedures gevolgd moeten worden!

 

Vrijdag 3 aprilEr is een nieuwe update vanuit het Súnhûs.
Mondzorg Makkum verleent in verband met het coronavirus enkel nog acute zorg. Voorlopig geldt dit tot en met 13 april.

 

Donderdag 2 april Ook het Cultureel Podium Makkum heeft alle geplande evenementen nu stil gelegd. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk activiteiten/evenementen door te schuiven naar het nieuwe seizoen. Eind augustus krijgt iedereen het programma 2020.2021 op de mat.

 

Maandag 30 maart De Avond4daagse gaat inderdaad voorlopig niet door.

Hoe de ontwikkelingen verder zullen gaan moeten wij ook nog afwachten, zo meldt ons Geertina Bijlsma, of het eerst uitgesteld wordt of dat het een jaar niet door gaat weten ze nu ook nog niet. Maar de lokale organisatie gaat er in eerste instantie vanuit dat het in Makkum een jaar wordt uitgesteld.
Mocht er later in het jaar toch nog iets gebeuren wat betreft de Avond4daagse, dan zal ik jullie op de hoogte stellen zo meldt Geertina.

 

Donderdag 26 maart Wat wel en niet duidelijk is. ...Lees verder...

 

Maandag 23 maart Update Gezondheidscenrtum Makkum. Persbericht Sûnhûs Makkum. ...Lees verder...

 

Zondag 22 maart Op diverse plaatsen wordt de avondvierdaagse 2020 nu al afgelast. Voor Makkum geldt dat zij de landelijke richtlijnen volgen en nu nog niet het besluit hebben hebben genomen om de avondvierdaagse dit jaar te schrappen. De avondvierdaagse staat in Makkum gepland voor 25, 26, 27 en 28 mei 2020.

 

Vrijdag 20 maart De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een website geopend voor hulp aan ondernemers. Lees verder....

 

Dinsdag 17 maart 'Makkum 75 jaar vrij' stelt alle festiviteiten uit.

De openlucht muziektheatervoorstelling Sherry Brandy en alle andere festiviteiten die in Makkum georganiseerd zouden worden vanwege 75 jaar vrijheid zijn uitgesteld. Dit heeft de werkgroep 'Makkum75 jaar vrij' besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus. De organisatie. volgt hierin uiteraard de richtlijnen van het RIVM en de overheid.

Makkum 75 jaar vrij' spreekt niet van een afgelasting. Zo is het bijvoorbeeld wet de bedoeling dat Sherry Brandy opgevoerd gaat worden, maar over een nieuwe datum valt nu nog niets te zeggen. Zodra het mogelijk is, komt de werkgroep met nieuws. Entreekaarten voor de voorstelling moet men uiteraard bewaren.

 

Dinsdag 17 maart Het RIVM krijgt veel vragen over het coronavirus. Het is logisch, dat ze niet iedereen persoonlijk kunnen beantwoorden. Als je je ziek voelt en je klachten komen overeen met deze hieronder, dan moet je thuis uitzieken.

Heb je milde of lichte klachten? Je hoeft de huisarts niet te bellen. Blijf thuis om uit te zieken. Milde verkoudheidsklachten zijn:
•neusverkoudheid (veel niezen)
•loopneus
•niezen
•keelpijn
•lichte hoest
•verhoging tot 38,0 graden Celsius

- Vragen en antwoorden over COVID19: http://bit.ly/31RlkgT
- Vragen over je eigen gezondheid bel huisarts of GGD
- Andere vragen bel: 0800-1351 (8.00 - 20.00 uur) RIVM

 

Maandag 16 maart.Mondzorg Makkum verleent in verband met het coronavirus per direct alleen nog acute zorg. Wij zijn dagelijks bereikbaar op geldende openingstijden.
Onder acute zorg wordt verstaan:
- Trauma (ongevallen)
- Nabloeding na een behandeling
- Acute, heftige pijn
- Acute ontstekingen

 

Maandag 16 maart. Het idee dat alleen kwetsbare senioren risico lopen door het coronavirus klopt niet. Van de pakweg 70 corona-patiënten die nu in Nederland op de intensive care liggen, is ongeveer de helft jonger dan 50 jaar, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. (NOS nieuws update)

 

De Bibliotheek Makkum is voorlopig gesloten tot 6 april

 

Zondag 15 maart. Het gaat nu hard. De scholen in Nederland gaan maandag toch dicht. Het kabinet heeft daarnaast meer maatregelen getroffen in de corona-crisis, zo moeten horecazaken en sportclubs de deuren sluiten.

 

De voorstelling "Leks" op 14 maart van het Cultureel Podium Makkum gaat niet door. Er wordt een andere datum voor gezocht.

 

De Makkumer PubQuiz van vrijdag 20 maart gaat Niet door. Mogelijk volgt er een nieuwe datum, maar daar over is nog geen duidelijkheid.

 

Alle voorstellingen van Marthe en Mathilde door de taonieferieniging Skuzum gaan voorlopig niet door.

 

De Bingo van Buurtvereniging Trye yn Ien gaat a.s zaterdag niet door.

 

Vandaag zijn de eerste beslissingen genomen die het ‘sociale’ leven in Makkum behoorlijk gaan beïnvloeden.Na overleg is besloten dat er met ingang van vandaag niet langer meer in clubverband zal worden gebridged. Het bestuur van de B.C. Makkum heeft de competitie alsmede alle andere activiteiten rond bridge stil gelegd tot 'voorlopig' het einde van deze maand.

 

Het schijnt dat ook de Voetbal Vereniging Makkum alle trainingen en de komende wedstrijden heeft afgelast. Op de website van de vereniging staan hierover evenwel nog geen mededelingen. De bron is Facebook.

 

Het is meer dan waarschijnlijk, dat ook andere activiteiten en evenementen niet doorgaan.

De Makkumer Belboei probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden middels deze pagina.

 

Makkumer Belboei, Druk bezochte opening Dierenkliniek.

Druk bezochte opening Dierenkliniek.

van de reactie 20200307

Het kan ook bijna niemand zijn ontgaan. De aankondiging stond al een 14 dagen pontificaal voor het gebouw en het artikel op de Makkumer Belboei online is velen onder ogen gekomen. Direct vanaf 10 uur was er volop aanloop. Natuurlijk wil iedereen met eigen ogen even kijken hoe het er van binnen uitziet en de mogelijkheid om met je huisdier door een profesionele fotografe te worden vereeuwigd laat je ook niet voorbij gaan toch? Op de foto zien we Karin Harkema van het ‘Atuljeetje’ uit Tjerkwerd aan het werk. Het was nog een hele opgave om ook hondlief naar de camera te laten kijken

Was er voor de huisdieren vandaag nog geen spreekuur, de "ouders" van knuffels konden hun "zieke" dierbaren door dokter Charlotte laten behandelen. Net zoals vrijwel alle ouders het eng vinden, als ze met hun kinderen de dokter bezoeken, gold dit zeker ook voor de kleintjes. Hun knuffel uit handen geven werd al een strijd en zodra de dokter het onderzoek startte betrokken de gezichtjes meer en meer. Het is zover, de arm van de knuffel krijgt een verband

Vanaf maandag 9 maart 13:00 uur kunt u met uw huisdier langskomen. Op de website www.dierenkliniekmakkum.nl kunt u ook een afspraak formulier invullen.

Eerder verschenen artikel over de Dierenkliniek

 

Makkumer Belboei, Fysiofit, fysiotherapie in Makkum.

Op 4 maart organiseerde de sociëteit Eendragt haar jaarlijkse schutjas en klaverjas avond.

van de redactie 20200306

Zoals te doen gebruikelijk moest alles zo’n beetje op het laatste moment nog worden geregeld en ja dat resulteert dan in enige vertraging. We hadden dit jaar gekozen voor maatschutjassen en maatklaverjassen. Met uitzondering van een aantal sociëtietsleden waren alle andere deelnemers hier van op de hoogte. Maar zonder geluk vaart niemand wel en dat gold ook in dit geval. Ontstane problemen losten zichzelf op. Uiteindelijk gingen we los met 4 tafels klaverjassers (16) en 2 tafels schutjassers. (8+2)

Wel was er dit jaar bij de schutjassers, de hierboven genoemde +2, een stilzit paar, maar dat stilzitten was wel goed voor 20 streepjes, voor een aantal paren meer streepjes, dan dat ze met het kaarten zelf zouden gaan verdienen. Het Klaverjassen werd gewonnen door Toos en Henk van As, met een score van 5275. Tweede werden Piety en Jan Hiemstra met 5250 punten. Het schutjassen werd gewonnen door Johan van Dijk en Wybren Zijlstra,

 

Makkumer Belboei, Fysiofit, fysiotherapie in Makkum.

FYSIOFIT Makkum

van de redactie 20200305

Het was voor veel Makkumers toch wel een verrassing, toen de voormalige winkel van Piet en Annie Wijngaarden niet een kapperszaak, maar een ruimte voor fysiotherapie bleek te worden. De volledig veranderde entree nu.

Waar een grote meerderheid van de lokale bevolking het nog zonder fysiotherapie kan stellen, volgens cijfers uit 2018 zo’n 77%, wil de Makkumer Belboei (MB) toch meer weten en ging op onderzoek uit.

We hebben een afspraak met de beide therapeuten Anette Meina en Erwin Huitinga. Beiden waren al als fysiotherapeuten werkzaam in de piramide van het Beach Resort Makkum Fysio & Fitness op het strand. Van daaruit verzorgden beide therapeuten ook behandelingen in het Gezondheidscentrum Makkum (Sûnhûs).

Zeker Anette , maar ook Erwin waren evenwel op een punt beland, waar ze nog wel eens wat nieuws wilden, ze kenden het werken op het strand zo langzamerhand wel. Dokter Dierick kreeg weet van hun wensen en die vond het heel jammer als er in Makkum een deel fysiotherapie verloren zou dreigen te gaan. Het Sûnhûs had onvoldoende ruimte voor een oefenruimte, wat bij veel behandelingen natuurlijk wel een vereiste is. De rest is geschiedenis. Er kwam geen nieuwe kapsalon in de Bleekstraat, maar een moderne ruimte voor fysiotherapie.

Van hier uit werken beide nu aan het wel en wee van de Makkumer bevolking. Voor alle duidelijkheid, FYSIOFIT is géén fitness. Het kan zijn, dat u via een verwijzing van een arts bij de fysiotherapie belandt, of omdat u een (sport) blessure hebt en zelf voor fysiotherapie kiest, maar er moet dus altijd sprake zijn van een medische aanleiding.

Een blik op de website bevestigt de verwachting dat vrijwel alle behandel methoden die de fysiotherapie ter beschikking staan, wel zo’n beetje worden ingezet. Zo ook ‘Dry Needling’. Hé dry needling, wat is dat? Dry Needling is een behandelmethode die ervoor zorgt dat gespannen spieren effectief worden behandeld. Door het aanprikken van deze pijnlijke spieren (een knoop in de spier noemen we dit ook wel), middels Dry Needling, kan de spier snel en langdurig ontspannen. Dit gebeurt met de zelfde naalden die ook gebruikt worden voor acupunctuur. Het verschil is waar geprikt wordt, en dat de naalden niet blijven zitten. Verder wordt ook fysiotherapie aan huis verzorgd en op de vraag van de MB: ”Staan er nog bijzondere dingen op het programma, bijvoorbeeld nieuwe therapieën?” ,antwoordt Anette Meina dat ze van plan zijn om veel met ‘Ouderenzorg’ te gaan doen.

Beide therapeuten hebben er volop zin in en zijn zeer gemotiveerd om een up-to-date fysiotherapie aan te bieden. Alle nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied zullen ze dan ook op de voet volgen. Voor ons een geruststellende gedachte. Er wordt indien nodig goed voor ons gezorgd. De oefenruimte

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân viert en herdenkt op grote schaal ‘75 jaar vrijheid’

Súdwest-Fryslân viert en herdenkt op grote schaal ‘75 jaar vrijheid’

Súdwest Fryslân Nieuwsbericht 20200304

Súdwest-Fryslân viert en herdenkt op grote schaal 75 jaar vrijheid. Het gaat om een breed scala aan activiteiten in tientallen steden en dorpen. Van lezingen, tentoonstellingen en concerten tot optochten, feestmaaltijden en theatervoorstellingen.

De meeste organisatoren klopten met succes aan bij de gemeente voor financiële steun. Uiteindelijk kregen 33 aanvragers positief bericht. Van hen konden 23 worden betaald dankzij de tijdelijke subsidieregeling met een budget van 90.000 euro. De gemeente stelde de subsidieregeling in om de diverse herdenkingscomités te stimuleren activiteiten te organiseren. Enkele aanvragers moesten worden teleurgesteld. Zo visten Lollum-Waaksens en Kimswerd achter het net. Hun aanvragen kwamen binnen toen de subsidiepot al leeg was. Ook op de aanvraag uit Oudega moest de gemeente ‘nee’ verkopen.

Voorbeelden van de tientallen activiteiten in het kader van ‘75 jaar vrijheid’ zijn het theaterspektakel bij Molkwar, de meerdaagse programma’s in Sneek en Makkum, de muziektheatervoorstelling Smokkelbern (o.a. in Abbega en Sneek), het openluchttheater Skaad in Loënga, de activiteiten van het Kazemattenmuseum en het project ‘As it tsjuster is…’ van Warkums Erfskip.

Een overzicht van alle activiteiten in het kader van ‘75 jaar vrijheid’ staat vanaf half maart op de website van de gemeente.

 

Makkumer Belboei, Scrickel-snertpreek 2020

Scrickel-snertpreek 2020

Op zaterdag 29 februari jongstleden vond de 19-de editie van de jaarlijkse Snertpreek plaats in de Vermaning aan de Bleekstraat. Het was destijds het idee van wijlen kapper Jentje Hoeksema.

Deze keer, in verband met schrikkeldag, een bijzondere Snertpreek. Een dienst die in het teken stond van ‘Springen’. Immers schrikkelen betekent springen of grote stappen nemen. En in een schrikkeljaar neemt het jaar een extra stap door een extra dag mee te nemen.

Tegen vijf uur waren er zo’n 70 bezoekers in de Vermaning aanwezig. Zij werden welkom geheten met muziek door het jeugdkorps ‘De Notenkrakers’ o.l.v. Nynke Jaarsma. Toen werd het tijd voor Lieuwe Durksz om de dienst te beginnen over ‘Springen’.

Want hoe verbindt je dit bijzondere jaar met een bijbelstuk? Daarvoor moet je met jouw gedachten sprongen kunnen nemen. In het bijzondere bijbelboek ‘Hooglied’ spreekt een verliefd meisje over haar geliefde die als een gazelle over de bergen springt en naar haar toe komt en haar roept om op te staan. Dit bijbelboek is door theoloog en dichter Sytze de Vries prachtig verwoord in zijn gedicht ‘De liefde is een vuur dat brandt’. Een gedicht dat werd voorgedragen door Judith van Lavieren, Hidzer Sietzema en Lieuwe Durksz. (v.l.n.r.)Lieuwe Durksz, Judith van Lavieren en Hidzer Sietzema (foto Joyce Durksz)

 

Voor een aanloop naar de overdenking had Durkje Hoeksema een verhaaltje over een kikker dat niet durfde te springen, maar na een steek in zijn bil, sprong hij een wereldrecord. En Joyce Durksz las het sprookje voor over Klein Duimpje dat zowel zijn ouders en ook de grote mens-etende reus te slim af was met steentjes en de zevenmijlslaarzen.

Toch was het niet de springende verliefde jongeling waar de preek mee begon. Het waren getallen. Getallen die altijd al een bijzondere plek in het leven van de mens hebben ingenomen. En niet zomaar getallen, nee, getallen die ook symboliek weergeven. Vader Abraham, bekend van het liedje, dat door de Notenkrakers werd gezongen, had zeven zonen.
Zeven is een bijzonder getal: een heilig getal. Zeven heeft te maken met heelheid. Maar Vader Abraham had niet zeven, maar acht zonen.
Ook het liedje over Vader Jacob werd door De Notenkrakers gezongen, maar dan wel met behulp van menig bezoeker. Deze aartsvader had maar liefst 12 zonen. Een aantal dat getuigt van grote rijkdom. En van die 12 zonen ging Durksz verder naar de 12 maanden van een jaar, 2x12 uren in een dag. Getallen om weer te geven dat die ook te maken hebben met een schrikkeljaar. Toen werd de sprong, via het stadswapen van Hindeloopen, gemaakt naar het boek Hooglied. Een boekje dat eigenlijk één groot liefdesgedicht is. En doet liefde niet het hart op de meest onverwachte momenten opspringen als geliefden elkaar zien?
Geen wonder dat bij deze Scrickelpreek het Hooglied als uitgangspunt werd gebruikt.

Zo rond zes uur werd het tijd om van de snert te genieten. Nou ja, niet iedereen was gediend van een kommetje heerlijke snert, bereid door Cor Smit. Vooral jongeren van De Notenkrakers lieten het afweten. Snert past niet meer zo in het menu van de moderne jeugd. De Notenkrakers zorgden na de dienst nog voor een muzikaal toetje.

 


Makkumer Belboei, Maart is Ruitenboer maand.

Maart is Ruitenboer maand.

van de redactie

Afgelopen maandag 2 maart was de aftrap voor het 61e Ruitenboertoernooi. In de week van 2 t/m 5 maart vinden overal in het land voorronden plaats voor dit bridgetoernooi. Ruitenboer is het grootste bridgetoernooi ter wereld. Ruim tienduizend paren binden met elkaar de strijd aan.

Dit jaar deden er van de Bridge Club Makkum 19 paren mee. De laatste paar jaar zit er weer groei in. Het leuke van het Ruitenboertoernooi is, dat je na afloop een boekje krijgt met daarin de gespeelde spellen en hoe je dat volgens de schrijver/ster, een Nederlandse topbridger/ster, had moeten doen. Via de voorronde in Makkum konden twee paren zich plaatsen voor de halve finale op 29 maart in Joure. Voor Makkum gaan de paren Ruda Waterlander/Albert v.d. Woude en Hans Waterlander/Wopke Stienstra daar spelen. Natuurlijk met het doel om de finale op 18 april, 140 paren, in het bondscentrum van de Bridgebond te Utrecht te mogen spelen.