oktober 2021 Alle artikelen.

 

Makkumer Belboei Opening vernieuwde brug Makkumersúdwaard

Opening vernieuwde brug Makkumersúdwaard

Fryske Gea

Zaterdag 23 oktober opende It Fryske Gea de vernieuwde wandelbrug aan de westzijde van natuurgebied Makkumersúdwaard. De brug was door verval niet meer te gebruiken. Een groot gemis voor omwonenden van het natuurgebied, die het ‘hele’ rondje van ruim drie kilometer niet meer konden wandelen. Met hulp van financiers kon de natuurorganisatie de 80 meter lange brug volledig laten renoveren. Wandelaars kunnen nu weer volop genieten van de unieke route langs rietlanden met uitzicht over het IJsselmeer.

 

Natuurlijk rijkdom. De wandelroute gaat langs het zuidelijke deel van de Súdwaard en is alleen buiten het broedseizoen (vanaf 15 juli tot 15 maart) toegankelijk. Hier hoor en zie je verschillende vogels als rietzanger, karekiet, snor, waterral en roerdomp, maar ook andere dieren zoals hazen en reeën. 

Naast broed- en schuilplaats zijn de rietoevers ook foerageergebied, met slikranden vol slakjes, kleine visjes en insecten. Het water staat in open verbinding met het IJsselmeer. Watervogels als krakeend, kuifeend, fuut, meerkoet, blauwe reiger en ganzen vinden hier voedsel en rust. Door de grote aantallen watervogels trekt het gebied ook roofvogels. De zeearend is hier regelmatig te zien, evenals de visarend en de bruine Kiekendief.

 

Renovatie. Halverwege september begon aannemer De Boer & De Groot met renovatie van de brug. De oude funderingspalen en restanten van het brugdek zijn verwijderd. Vervolgens zijn er nieuwe betonnen funderingspalen geplaatst en is een brugdek van houten vlonderplanken aangelegd. Het nieuwe toegangshek maakt de renovatie compleet. Het logistieke verkeer ging tijdens de bouw grotendeels over het water. 

 

Nieuwsgierig? Wil jij het ‘hele’ rondje langs de Súdwaard ook eens maken? Kijk dan op www.itfryskegea.nl/makkumerwaarden voor de route en informatie over dit natuurgebied. 

 

Dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, Stichting Ynnatura, Gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting de Versterking, Ondernemersvereniging Makkum en Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.

 

 

Makkumer Belboei Gemeente Súdwest-Fryslân zoekt kinderburgemeester

Gemeente Súdwest-Fryslân zoekt kinderburgemeester

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân krijgt een kinderburgemeester. Alle kinderen uit groep 7 kunnen vanaf nu solliciteren naar deze bijzondere functie. Kinderen die graag hun steentje willen bijdragen en mee willen denken over hoe dingen beter kunnen in de gemeente, kunnen vóór 17 december een sollicitatieformulier insturen. Het sollicitatieformulier krijgen ze via school.

 

De afgelopen jaren hebben de ideeën en voorstellen van kinderen een plek gekregen binnen de gemeente. Zo denken kinderen uit groep 7 en 8 onder andere via het lespakket Pak@ Democratie mee met onderwerpen die spelen in Súdwest-Fryslân. Tijdens de jaarlijkse kinderconferentie gaan kinderen dieper op deze onderwerpen in en brengen zij er adviezen over uit, zodat de gemeente daarmee aan de slag kan. 

 

Boargemaster Jannewietske de Vries: “Wy binne grutsk op de resultaten dy’t wy oant no ta mei de bern berikt hawwe. Dat wolle wy graach fierder útbouwe. Ik sjoch der nei út om mei de nije berneboargemaster op paad te gean en te ûntdekken hoe’t wy de ideeën fan de bern yn ús gemeente noch better ferwurkje kinne yn ús plannen.”

 

De kinderburgemeester werkt natuurlijk niet alleen. We hebben een grote gemeente, daarom worden er nog tien kinderen uit alle hoeken van Súdwest-Fryslân gezocht. Samen met de kinderburgemeester vormen zij een team dat waakt over de adviezen van de kinderen van Súdwest-Fryslân. Zij zorgen ervoor dat kinderen altijd en overal serieus bij betrokken worden.

 

De zittingstermijn van de kinderburgemeester start in februari 2022, tijdens de jaarlijkse Kinderconferentie, voor één jaar

 

Makkumer Belboei Lambertuskerk Arum in november 2021 Tsjerke fan de Moanne

Lambertuskerk Arum in november 2021 Tsjerke fan de Moanne

Persbericht

Toen in 2020 de kerken dicht moesten vanwege corona is Omrop Fryslân begonnen kerkdiensten uit te zenden op de zondagmorgen. De eerste tijd kwamen de uitzendingen steeds uit Franeker. In 2021 is er een nieuwe koers uitgezet. Iedere maand wordt er een ‘Tsjerke fan de Moanne’ uitgekozen, waarvandaan de diensten worden uitgezonden. In november is de Lambertuskerk in Arum aan de beurt.

 

Lambertuskerk Arum

 

De Protestantse Gemeente Arum-Kimswert gebruikt voor haar erediensten twee kerkgebouwen: de Laurentiuskerk in Kimswert en de Lambertuskerk in Arum. In 2020 is het Leichel-orgel in de Lambertuskerk ingrijpend gerestaureerd door orgelmakerij Bakker & Timmenga. Mee daardoor kwam dit kerkgebouw in beeld bij de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân. Deze Wurkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Breed Moderamen van de PKN Classis Fryslân, de Raad van Kerken Fryslân en de Stifting Krúspunt onderhoudt het contact tussen de Tsjerke fan de Moanne en Omrop Fryslân. 

Bij de kerkdiensten van Tsjerke fan de Moanne wordt zoveel mogelijk naar (oecumenische) samenwerking gezocht. In Arum leidde dat tot het volgende programma. 

Op 7 november is er een gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde Gemeente ‘De Lytse Streek’, van Baard-Itens-Franeker-Witmarsum-Pingjum. Zij brengen ook de muziekvereniging Nij Libben uit Witmarsum mee. Hun dirigent is dhr. Lieuwe Ypma. Voorgangers zijn ds. Flora Visser en ds. Tytsje Hibma. Organist is dhr. Ernst Walstra.

    ​ Op 14 november is ds. Wim Andel de voorganger. En daarbij worden gasten verwacht uit de gemeente Het Pad (Hieslum, Exmorra, Tjerkwerd, Parrega, Allingawier, Dedgum). Dhr. Otto Roelofsen en mevr. Gonny Roelofsen zorgen deze zondag voor een muzikale bijdrage op orgel en dwarsfluit.

Op zondag 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, is de gedachteniszondag. In deze viering worden de mensen herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden. Voorganger is ds. Tytsje Hibma. Muzikale medewerking is er van Vrouwenkoor Solid uit Harlingen o.l.v. dhr. Gert-Jan Hoekstra. Organist is dhr. Sjouke Bruining.

    ​ Op zondag 28 november is er een zgn. HAAK-dienst van de samenwerkende kerken Hitsum-Achlum-Arum-Kimswert. Dit is de 1e zondag van Advent. Aan deze dienst, waarin ds. Tytsje Hibma voorgaat, wordt meegewerkt door het jeugdkorps van Wubbenus Jacobs uit Arum o.l.v. mevr. Yvonne Galama. Organist is mevr. Tineke Greidanus-Bruinsma.

    ​ 

Iedere zondag worden er twee kollekten gehouden. De diaconale kollekte is bestemd voor het Thomashuis in Arum. De acht bewoners met een verstandelijke beperking hebben een grote wens: een BELEEF TV, en voeren daarvoor een financiële actie. De tweede kollekte is voor de instandhouding van de kerkdiensten voor Omrop  Fryslân. De uitzendingen van de Omrop en de wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân trekken veel kijkers maar zijn geheel afhankelijk van de giften die binnenkomen. De rekeningnummers van de beide kollektes zijn te vinden op de orde van dienst op Omrop Fryslân of op de website van de Raad van Kerken Fryslân.  

    ​ 

 

Lambertuskerk Arum Zo rond het jaar 636 is Lambertus geboren als zoon van zeer godsdienstige ouders.

Hij was van adelijke afkomst en stond bekend als een vriendelijke, innemende persoon.

Lambertus werd toevertrouwd aan zijn neef Theodardus, bisschop van Maastricht en werd diens opvolger nadat deze werd vermoord.

 

Lambertus zag het als zijn grootste taak mensen te bekeren tot het christelijk geloof en werd de "Apostel van de Kempen en Taxandrië" genoemd. Hoewel hij hierin erg succesvol was, werd hij minder geliefd, omdat hij de afgodsbeelden en heiligdommen van de plaatselijke bevolking liet vernietigen. Door zijn bekeringsactiviteiten zijn er veel kerken naar hem genoemd.

Om zijn kritiek op hooggeplaatste personen, die er openlijk een concubine op nahielden en bemoeienis met de politiek, moest hij meer dan eens voor zijn leven vrezen. Toen zijn volgelingen een grote groep mannen zagen aankomen, wilde Lambertus zich met zijn zwaard verdedigen. Maar hij bedacht zich en sprak de gedenkwaardige woorden: "Als ik vlucht, kan ik aan het zwaard ontkomen; als ik standhoud moet ik ofwel vallen ofwel overwinnen, doch nooit zal mij de eindoverwinning ontgaan." Hij werd bij het graf van zijn voorganger Theodardus op 17 september in het jaar 706 in Luik met een lans om het leven gebracht en eerst begraven op de begraafplaats Sint Pieter in Maastricht. Zijn opvolger Hubertus liet zijn overblijvselen overbrengen naar Luik, toen hij zijn bisschopszetel daarheen verplaatste.

 

Rond het jaar 1000 brak een spannende tijd aan voor het dorp Arum. De duitse keizer, Koenraad II, schonk toen het noordelijkste deel van Wûnseradiel, De Lytse Bouhoeke, aan de Paulus Abdij bij Leusden. Het was niet het enige bezit van dat klooster, want het had bezittingen rond de stad Tiel op Walchren, rond Sexbierum en in Twente. In al die gebieden bezat de abdij uitgestrekte landerijen. Na deze gift kreeg de abdij nog meer aanzien, macht en inkomsten. Ze kregen ook het privelege om in de parochies de priesters te benoemen. Verder kregen ze de aartsdiaconale rechten van de parochies.

 

De Lytse Bouhoeke was net ingepolderd en de grond bleek uiterst waardevol en vruchtbaar. Doordat de kalkrijke zavelgrond veel opbrengsten had, was het een welvarend gebied. Arum, toen nog Aldarum geheten, werd door zijn centrale ligging het dekenaat en kreeg daardoor de extra allure. De kerken van de dorpen Kimswerd, Achlum, Lollum, Witmarsum en Pingjum lagen als het ware als een beschermend schild rond de moederkerk. Al die kerken liggen ongeveer 3 kilometer van Arum. Het dekenaat stond weer onder gezag van de Martinikerk van Franeker.

 

In 1748 werd Henricus Perizonius predikant in Arum. Hij studeerde theologie aan de academie in Franeker. Na zijn studie in 1744 is Henricus Perzonius op 27 september 1744 als kandidaat bevestigd te Parrega. Hij bleef daar tot 10 oktober 1748, waarna hij als predikant in Arum werd bevestigd. Uit de Quotisatiekohieren van 1749 blijkt dat Henricus Perizonius een zeer welgesteld predikant was. De aanslag die hij moest betalen bedroeg dan ook 50 caroligulden en 15 stuivers. Het geschatte vermogen was 5000 caroli. Met ingang van 1 september  1791 ging Henricus Perizonius met emeritaat en overleed op 4 oktober 1791, ruim 73 jaar oud. Na zijn overlijden heeft hij een derde deel van zijn boerderij nagelaten aan de Nederlandse Hervormde Kerk in Arum onder voorwaarde dat zijn grafsteen elk jaar moet worden geïinspecteerd en onderhouden. Ook moet elk jaar het testament worden voorgelezen. Er mag dan wel een versnapering worden genuttigd. En voor elke diaken die de kerkenraad verlaat mag er een zilveren lepel worden gegeven met inscriptie: "H. Perizonius, V.D.M. in Arum, dedit obütdingsdag den vierden dag der maand October, des jaars Eén duizend sevenhondert Eenennegentig." Zo leeft de naam van Henricus Perizonius voort.

 

Op 12 februari 1836 werd de kerktoren door blikseminslag getroffen en viel na enige tijd op het kerkdak, waarna de hele kerk in brand raakte. Na de brand ging het kerkbestuur voortvarend te werk met de herbouw van de kerk. Reeds op 11 juli 1836 stond een advertentie in de Leeuwarder Courant voor de aanbesteding van de wederopbouw. In 1836-’37 werd een vrij eenvoudige en ruime éénbeukige kerk met een voor 2/3 ingebouwde hoge toren gebouwd. De toren is opgetrokken van de toen gebruikelijke bruinrode steen, maar de kerk is in gele steen uitgevoerd, een kleurdifferentiatie die bij de grijsblauwe leibedekking heel bewust gekozen is. Dankzij het materiaalgebruik kunnen we er vrijwel zeker van zijn dat de uitgevoerde eenvoudiger versie van de kerk van Arum naar de ideeën van Thomas Romein is uitgevoerd (bekend van o.a. de Westerkerk in Leeuwarden). 

In de periode 2002 - 2008 is de Lambertuskerk geheel gerestaureerd. De restauratiecommissie bestond uit: Teade Huitema, Rintje van der Veen, Nanne Sinnema, Jan Walstra en Berend Rienks. Later is Aaltje Rienks aan de commissie toegevoegd als notulist en contactpersoon. Op 9 maart 2008 is de kerk weer opnieuw in gebruik genomen. 

 

Het orgel van Friedrich Leichel (1885) 

Bij de brand in 1836 ging een tweeklaviers orgel, dat dateerde uit de 60-er jaren van de 17e eeuw en waarvan in elk geval het hoofwerk gemaakt was door Tobias en Coenraad Baden, verloren. Een deel van het pijpwerk daarvan werd echter gered. Toen een jaar later de kerk herbouwd was, plaatste orgelbouwer Dirk Ypma daarin, met gebruikmaking van het geredde pijpwerk, een nieuw orgel. Het was gereed in 1840. Over de kwaliteit ervan rezen spoedig klachten en in 1885 viel het doek voor dit orgel en werd vervangen door een nieuw, gebouwd door orgelmaker Friedrich Leichel uit Lochum. Het oude orgel werd door Leichel ingenomen en herplaatst in de gereformeerde kerk van Leens, waar het nu nog aanwezig is.

Over de kas van het Leichel orgel van Arum worden in verschillende publicaties tegenstrijdige dingen geschreven. Deze publicaties zijn zorgvuldig bestudeerd door de heer Jan Jongepier en hij kwam tot de conclusie, dat Leichel in Arum de kas van het Ypma orgel handhaafde, maar er nieuw snijwerk en ornamentiek aan toevoegde. Voor het orgel van Leens werd nl. een nieuwe kas gemaakt.

Het nieuwe Arumer orgel werd op 29 november 1885 ingewijd. In 1940 werd het orgel gerestaureerd door de fa. H. Spanjaard uit Amsterdam. In hun werkzaamheden begeleid door het Noord-Nederlandsch Instituut voor Orgelbouwkunde in Leeuwarden. Het bestek met voorwaarden, alsmede de begroting zijn bewaard gebleven.

 

In het eerste halfjaar van 2009 is er een rapport van het orgel gemaakt door de heer Theo Jellema, orgeladviseur uit Leeuwarden. Al jaren was bekend dat het orgel restauratie behoefde, doch tot de restauratie van het kerkgebouw was het met enige aanpassing nog goed bepeelbaar.

Toen in maart 2008 het gebouw weer feestelijk in gebruik werd genomen, gaf het orgel te kennen niet in deze vreugde mee te kunnen en begaf het.

Er werd daarna tijdelijk gebruik gemaakt van een kapelorgel, dat afkomstig is uit Zwitserland.

Tussen oktober 2019 en december 2020 is het orgel gerestaureerd. Alle pijpwerk is uit het orgel genomen (zie de bijgaande foto). Het orgelinterieur is schoongemaakt en alle door houtworm aangetaste delen behandeld. De lekkende balgen werden uitgenomen en bij de orgelmakerij gerestaureerd en de balgkassen werden aangepast. Het front van het orgel is ook schoongemaakt omdat het erg vervuild was. 

Eind 2020 is het orgel teruggeplaatst en met de kerst weer in gebruik genomen. De officiële in gebruikname is ivm corona uitgesteld tot januari 2022. 

 

 

 

 

 

 

Makkumer Belboei Sociëteit Eendragt viert 200 jarig jubileum

Sociëteit Eendragt viert 200 jarig jubileum

... nog net voor het einde van het jubileum jaar.....

Redactie

De wekker, wekkers eigenlijk,  stond op zes uur, maar dat bleek echt niet nodig. Als in zijn kinderjaren voelde de President-directeur van Sociëteit Eendragt, Albert van der Woude, de spanning door het lijf gieren, zo verklaarde hij. Omrop Fryslân, burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân en genodigden wier relatie in rechte lijn waren verbonden met de oprichters van de Sociëteit stonden op 27 oktober in de weg tussen wakker worden en feestvieren.

 

Weliswaar zelf gekozen tussenstops, want het was de dag dat eindelijk de samenkomst  kon plaatsvinden in verband met het 200 jarig bestaan van de Sociëteit, maar daarom niet minder spannend.

Het live gesprek op de radio ging zonder al te veel problemen en dat gaf moed. Ook Griet van der Veen, kabinetsmedewerker van de burgemeester nam veel spanning weg, waardoor er langzamerhand iets van zelfverzekerdheid binnen sloop.

 

En toen ook burgemeester Jannewietske de Vries bij binnenkomst een heerlijke ontspannen rust uitstraalde was het gemoed rustig. Achter de microfoon kwam de spanning wel terug, maar het leidde niet tot echte problemen zo ervoer van der Woude.

Foto Joep Bergsma. Burgemeester Jannewietske de Vries reikt Sociëteit Endragt de Koninklijke Erepenning uit.

 

Burgemeester Jannewietske de Vries wist in haar toespraak haarfijn de importantie van sociëteit Eendragt aan te geven. Niet echt grote dingen, maar wel 200 jaar een spin in het web van allerlei activiteiten in Makkum. Vaak, zeker in de 19e eeuw, de initiator en later een netwerkomgeving voor allerlei bestuurders in andere verenigingen. Ook politiek een terugkerend onderwerp op menig sociëteit avond, omdat afgevaardigden van verschillende partijen daar waren vertegenwoordigd. De burgemeester was naar Makkum gekomen, om de Sociëteit Eendragt de Koninklijke Erepenning te overhandigen. De Koninklijke Erepenning is een kleinood die verenigingen in ontvangst mogen nemen als waardering van de Koning voor hun bijzondere verdienste. 

 

Aansluiten werd het nieuwe muurschild onthuld. Een emaillen bord van 60 bij 40 met de tekst Sociëteit Eendragt sinds 1820, een afbeelding van die Koninklijke Erepenning. En de tekst -   Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning-. Het is de bedoeling dat dit bord op de buiten muur van “De Prins” wordt bevestigd. 

 

Na nog een terugblik op de laatste twee jaren door de President-directeur, waarbij hij gebruik maakte van aantekeningen die Piet Bosma, de PD in functie maar helaas recentelijk overleden, had nagelaten. Vervolgens was het woord aan de heer Herre Kingma. Vooral Joep Bergsma en Otto Gielstra hadden veel tijd gestoken in het benaderen en naar Makkum toehalen van nazaten van de oprichters. Hij ging zeer uitgebreid in op het leven in de 19e eeuw en dan vanuit het gezichtspunt van de Kingma’s die prominent aanwezig waren in het economisch en culturele leven in Makkum toentertijd. De Sociëteit was het tweede huis van Jan Kingma zo maakten ze, de familie archivarissen,  op uit de vele almanakken die er waren met aantekeningen. Feitelijk bijna dagboeken. Samen met zijn naaste vriend Lucas Britzel bracht hij vele uren door in het sociëteitslokaal. Vaak in harmonie met de overige leden maar niet altijd. Gedrag dat heren niet betaamt werd wel vertoond zo vertelde de heer Kingma. De Sociëteit had een enigszins liberale inslag, maar ook aanhangers van de sociale democratie. Dat dit bij tijden tot stevige woordenwisselingen leidde zal niemand bevreemden. Maar ook alle daagse zaken konden de gemoederen behoorlijk verhitten. Een en ander heeft echter nimmer het bestaansrecht van de Sociëteit in gevaar gebracht. Door toedoen van overheid stond Sociëteit Eendragt wel een paar keer onder vuur. Maar door de vasthoudendheid van leden, tot aan de Hoge Raad toe, werden ook die klippen omzeild.

 

Als laatste spreker kwam de heer Jan Lutgendorff naar het spreekgestoelte. In chronologische volgorde nam hij de toehoorders mee door 200 jaar geschiedenis. Vooral de gebruikte terminologie binnen de sociëteit, President-directeur, thesaurier, commissaris, compareren en zelfs het woord sociëteit zijn overblijfselen van uit de Franse periode zo vertelde hij de toehoorders.  Natuurlijk een aantal hoogtepunten en enkel zwartere perioden kwamen over het voetlicht, maar die kunt u ter zijner tijd allemaal lezen in het nog te verschijnen jubileumboek.

Na het heffen van een glas, en consumeren natuurlijk, van een glas ‘ouwe klare’ kon de commissaris en ceremonie meester deze dag het officiële gedeelte afsluiten. Nog even borrelen en vervolgens aan schuiven bij het buffet dat buitengewoon goed smaakte gingen de gasten huiswaarts. De soosleden daalden ook de trap af, maar schoven vervolgens nog even aan in het sociëteitslokaal.

 

Een enkel vlag wapperde vanochtend nog vrolijk in de wind. Schijnbaar was het voor sommigen te laat geworden om deze nog te strijken.

 

Foto Joep Bergsma. Vanaf de Waag wappert de Makkumer vlag.

 

 

 

Makkumer Belboei Het aftellen is begonnen

Het aftellen is begonnen

....toch tenminste nog een receptie bij het 200 jarig bestaan....

Redactie

In ‘the dying seconds’ van het jubileum jaar gaat het bijna zeker toch nog lukken om op een passende wijze het 200 jarig jubileum van de Sociëteit Eendragt te vieren. Het moet nu wel ook, anders hoeft het niet meer.

Foto archief Ald Makkum

 

De Directie van de sociëteit alsmede de jubileum commissie hebben twee jaar naar dit hoogtepunt kunnen/moeten toewerken. Oorspronkelijk was het de bedoeling om meerdere dagen dit jubileumfeest te vieren. Zo zou er naast de receptie ook tijd zijn voor ‘cultureel’ vermaak en ook voor overig ‘vermaak’ was ruimschoots tijd ingepland.

Nou u zult het op een of andere manier vast wel hebben meegekregen, maar de afgelopen twee jaar behoren in de geschiedenis van onze Sociëteit misschien niet tot de meest roemruchte, maar ze staan wel in de top vijf qua onverwachte wendingen. Alles wat was bedacht, kon meerdere keren, de prullenbak in. Steeds vanwege dat verdraaid onaardige virus. En helaas ook nu lopen de cijfers weer snel op, maar voor 27 oktober verwachten we geen grote ingrepen van uit de regering en gaan we er dus vanuit dat het woensdag de 27e een uitbundig feest gaat worden. Als u dan Makkumer vlaggen ziet wapperen weet u dat het gelukt is.

Het buffet wat ongetwijfeld ook nu weer een hoogte punt zal worden

 

Makkumer Belboei Finalisten Ondernemersprijs 2021 bekend.

Finalisten Ondernemersprijs 2021 bekend.

Súdwest-Fryslân

De drie finalisten voor de prijs ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân zijn bekend. Brandsma Digitaal Meten, Tegelgroothandel Julius van der Werf en The Imagineers maken kans op de Ondernemersprijs. Over precies een maand wordt tijdens het grote ondernemersevent in het Theater Sneek bekend gemaakt wie er met de prijs vandoor gaat. 

 

Het proces. De jury ging afgelopen week langs bij de 7 genomineerden voor de Ondernemersprijs 2021. Zeven bedrijfsbezoeken die allen erg inspirerend en veelbelovend waren. Vervolgens kwam de jury bijeen om de knoop door te hakken. Jurylid Wytze G. Rijke van TCNN: “De genomineerde bedrijven zijn stuk voor stuk indrukwekkende voorbeelden van innovatief ondernemerschap in de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze pareltjes zijn echter in totaal verschillende branches actief waardoor de eindbeoordeling een lastige exercitie is geweest. Eigenlijk zijn alle genomineerden winnaars, daar mogen ze echt trots op zijn”.

 

De finale. De drie finalisten verschijnen voorafgaand aan de finaleavond nog een keer voor de jury. Zij mogen hun bedrijf pitchen en vertellen waarom zij denken het beste bedrijf van Súdwest-Fryslân te hebben. De jury zal zich vervolgens beraden over welke bedrijf de Ondernemersprijs van 2021 wint.

 

De ondernemersprijs is een initiatief van de gemeente Súdwest-Fryslân en haar ondernemersfederatie. Het is, na 2019, de tweede keer dat deze prijs wordt uitgereikt. Het doel van de prijs is om verbinding en bewustzijn te creëren bij ondernemers en hen te inspireren om over te gaan tot actie gericht op relevante thema’s. Dit jaar is dat thema ‘Innovatie’. 

 

Hét Ondernemersevent 2021. Op 15 november vindt het Ondernemersevent 2021 plaats. Inspirerende sprekers nemen aanwezigen mee in de complexiteit van innovatie en ondernemen in een toekomst die aan verandering onderhevig is. Tijdens de avond wordt toegewerkt naar de climax van de verkiezing: ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân’. Aansluitend is er gelegenheid voor de aanwezigen in gesprek te gaan met collega-ondernemers en de gemeente. 

 

Wethouder Bauke Dam kijk uit naar het bijzondere event: “We hebben een fantastische groep vindingrijke ondernemers in onze gemeente. Het afgelopen jaar heb ik dat tijdens de bedrijfsbezoeken bij een veel ondernemers met eigen ogen gezien. Ik kijk er dan ook naar uit om ze allemaal terug te zien tijdens het ondernemersevent. En wat betreft de Ondernemersprijs, dat is een mooie stimulans voor de winnaar, maar deze gemeente telt tal van goede, gedreven en gepassioneerde ondernemers. En daar ben ik grutsk op!”

 

Makkumer Belboei 1e priis fotowedstriid Himmelaksje foar Lieke de Groot út De Lemmer

1e priis fotowedstriid Himmelaksje foar Lieke de Groot út De Lemmer

Iselmarkust foar it grutste part skjin, moandei it lêste sturtsje

Redactie Foto: Lieke de Groot

 

De winnende foto fan Lieke de Groot, de nocht fan de Himmelders spat der ôf Prachtich waar, de Himmelders kinne op en top genietsje fan har tocht lâns de Iselmar. De reis giet lâns plakken dy’t gewoanwei ferbean binne, dus der falt ûnder it opromjen troch in soad te ûntdekken.

Dielnimmers bin útnûge har moaiste foto op te stjoeren foar in priisfraach. De priis fan de faksjuery, natuerfotograaf Jan Tijsma, is fallen op de foto fan Lieke de Groot fan De Lemmer. Op de winnende foto binne learlingen fan it Zuyderzee Lyceum mei gripers dwaande it ôffal, faak plestik, út de kieren en naden fan it dykje lâns de Iselmar te heljen.

De publykspriis is fallen op de foto fan Gea van der Wal fan Aldemardum dy’t sjen lit dat elke pier meinommen wurdt.

Foto: Gea van der Wal

 

Moarns is it hiele stik fan De Lemmer oant De Hege Gerzen skjinmakke troch de mavo-boppebou fan it Zuyderzeelyceum. Middeis ha frijwilligers fan de kuststreek de strânen oant en mei Makkum ûnder hannen nommen.

 

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân: sluitende begroting en ruimte om te investeren

Súdwest-Fryslân: sluitende begroting en ruimte om te investeren

Súdwest-Fryslân

In financieel onzekere en uitdagende tijden presenteert Súdwest-Fryslân de laatste programmabegroting van deze bestuursperiode met een balanstotaal van € 287,5 miljoen. Súdwest-Fryslân zet vol in op brede welvaart en heeft ruimte om te investeren in vitaal wonen, werken en genieten in de gemeente.  

Onvoorspelbare financiële stromen vanuit het Rijk hebben invloed op de begroting en de nasleep van Corona zal de komende tijd nog de nodige financiële gevolgen hebben. De gepresenteerde begroting is structureel sluitend. Ook blijft de algemene reserve op niveau, er is nog € 2,9 miljoen vrij besteedbaar. Dit komt met name door de toezegging die het Rijk aan gemeenten heeft gedaan tijdens Prinsjesdag. Ook komt er vanuit het Rijk extra geld voor Jeugdzorg. Door de hogere bijdragen van het Rijk is het gelukt om voor het aanpassen aan de inflatie € 1,5 miljoen te reserveren. Daarnaast wordt er € 3 miljoen per jaar extra geïnvesteerd om een inhaalslag te maken in verband met achterstallig onderhoud van bruggen, wegen, water en groen. Het bedrag van eerder ingevoerde bezuinigingen in het sociale domein wordt verlaagd.

 

Vitaal wonen, werken genieten voor iedereen: ‘Het resultaat van de begroting is zondermeer positief te noemen. De kwaliteit van onze gemeente als vitaal woon- en leefgebied wordt erkend. Samen met partners investeren we hier slagvaardig in’, aldus wethouder Financiën Gea Wielinga. ‘En juist in de huidige tijdgeest voegen we daar meer prominent ‘positieve gezondheid’ aan toe. We kijken met een brede blik naar dit actuele thema. Het gaat om veerkracht, dat iedereen mee kan doen in de maatschappij, en over de omgeving waarin we leven. We willen nog meer werken aan een sterke sociaal-economische structuur en een goed voorzieningenniveau.’

 

Ruimte voor ambities: Na 10 jaar Súdwest-Fryslân is het tijd voor de volgende stap in de ontwikkelkracht in de vorm van de Ontwikkelmachine. Hierbij staan een actiegerichte benadering en slagkracht voorop waarbij samen wordt gewerkt met inwoners en externe partners. Ook komend jaar is er ruimte om € 2 miljoen te investeren in grote ontwikkelingen, zoals in de uitbreiding van bedrijventerreinen bij Sneek, Bolsward en kleinere kernen. Dit gebeurt met een krachtig Ontwikkelfonds waaruit dit mogelijk worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld recent bedrijventerrein De Hemmen III. Het Ontwikkelfonds wordt jaarlijks met een half miljoen extra gevuld.

 

Klimaat: De gemeente staat voor grote investeringen op het gebied van de uitvoering van de Klimaatagenda. Het gaat hierbij om plannen voor duurzame energieopwekking, de aanpak van de aardgasvrije wijken en het mede mogelijk maken van duurzame initiatieven vanuit de mienskip. Súdwest-Fryslân blijft hier onverminderd op inzetten en verwacht overigens wel dat het Rijk hierin compensatie biedt.

 

 

Makkumer Belboei Laatste dag van de openbare verhoren rond Empatec

Laatste dag van de openbare verhoren rond Empatec

----falende techniek?----

Redactie

Oud-wethouder Stella van Gent: mijn rol in het Empatec-dossier wordt overschat. Stevige kritiek aan het adres van oud-wethouder Stella van Gent was te horen in de enquêtecommissie Empatec van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Donderdag kreeg zij het woord. -Dat is te makkelijk- zo lezen we in het Friesch Dagblad.

Foto uit Friesch Dagblad. Stella van Gent was wethouder van Súdwest-Fryslân van 2015 tot 2019. Foto: Niels de Vries

 

De nieuwsgierigheid is gewekt. Ook zelf maar eens kijken of er nog wat bijzonders staat te gebeuren, dus inloggen op de website van de gemeente en het liveverslag volgen van het verhoor van de heer Faber, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Helaas maar het enige wat we zien is....

 

Overigens is het nu ook afgelopen, wat uit onderstaand bericht blijkt.

11:36De gearkomste is sletten. Tige tank dat jo dizze streekrjochte utstjoering folge hawwe. Graach oant de oare kear

Moai Frysk, mar leaver in útstjoering dy't folge wurde kin........

&nsbp;

Update 14:00 uur. De problemen? zijn blijkbaar opgelost want het verhoor van wedhouder en portefeuillehouder Wielinga was volledig te volgen.

 

Makkumer Belboei Theater Sneek start kaartverkoop tweede deel seizoen 2021-2022

Theater Sneek start kaartverkoop tweede deel seizoen 2021-2022

Theater Sneek

Nu het zeker is dat Theater Sneek ook in 2022 volledig open kan, wordt binnenkort het tweede deel van het seizoen bekend gemaakt. Vanaf maandag 18 oktober staat het programma online. 23 oktober om 11.00 start de reguliere online verkoop voor het tweede deel van het seizoen. De vriendenkaartverkoop start twee dagen eerder, vanaf die datum tot de reguliere start kaartverkoop zijn kaartjes die nu al te koop zijn tijdelijk alleen via het servicepunt te reserveren, dus niet online. Tot nu toe waren de kaartjes voor seizoen 21-22 tot begin januari in de verkoop.

Foto: Mark Engelen

 

Ook dit seizoen staat er een gevarieerd programma klaar. Van cabaret tot opera, en voor jong en oud. Voor ons jonge publiek komen voorstellingen als Freek Vonk Live en Woezel en Pip naar het theater. Maar ook voor de cabaretliefhebbers komen er grote namen langs zoals Koefnoen en Youp van ‘t Hek. Ook ons regionale talent geven we dit seizoen weer een podium, bijvoorbeeld een nieuwe musical van MUZT-musicalopleiding van het Atrium.

 

Coronatoegangsbewijs. Bij de aanschaf van een kaartje wordt akkoord gegeven met onze algemene voorwaarden. Er wordt gewerkt met het coronatoegangsbewijs (QR-code op papier of mobiel). Dit betekent dat alle bezoekers vanaf 13 jaar alleen naar binnen worden gelaten met een coronatoegangsbewijs.

Het pauzedrankje is bij de meeste voorstellingen inbegrepen. Tegenwoordig is het niet meer mogelijk om contant te betalen, dus het meenemen van een pinpas wordt aangeraden.

 

Makkumer Belboei Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen nu ook voor huurders in Súdwest-Fryslân.

Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen nu ook voor huurders in Súdwest-Fryslân.

Súdwest-Fryslân

Huurders van woningen in Súdwest-Fryslân kunnen tot 70 euro subsidie krijgen van de gemeente als zij in hun huurhuis kleine energiebesparende maatregelen nemen. Voorheen was deze regeling alleen beschikbaar voor eigenaren van koopwoningen. Van 15 oktober 2021 tot en met uiterlijk 31 juli 2022 kunnen huurders energiebesparende producten aanschaffen bij de lokale bouwmarkt en de kosten retour krijgen of via een shoptegoed van de gemeente producten kopen bij het Duurzaam Bouwloket.

Voorbeelden van energiebesparende producten zijn radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen. Daarnaast kan er gekozen worden voor de hulp van een energiecoach die de bewoner in zijn eigen huis voorziet van tips om energie te besparen.

 

Na het succes van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) eerder dit jaar, waar woningbezitters in Súdwest-Fryslân in totaal €540.000 hebben besteed aan energiebesparing, is nu de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) van toepassing. Hiervoor is in Súdwest-Fryslân ruim €300.000 beschikbaar. Het bedrag is vastgesteld op basis van het aantal huurwoningen. Van de woningen in Súdwest-Fryslân is 35 procent een huurwoning, onder te verdelen in particuliere huur (8%) en sociale huur (27%). Van de RRE-regeling is veelvuldig gebruik  gemaakt. Hierbij was vooral de bespaarbox, een doos met een selectie van energiebesparende producten, in trek. Maar ook een kleine bijdrage aan een grotere investering, zoals vloerisolatie of een zuinige koelkast, werd goed ontvangen.

Wethouder klimaat, Erik Faber hoopt dat de regeling voor huurders minstens zo populair wordt. “Ik moedig iedereen in onze gemeente aan om van deze regeling gebruik te maken en daarmee het persoonlijk energieverbruik te verlagen”, aldus Faber. Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk om ook huurders mee te nemen in de energietransitie. “De energiecoach kan hier een belangrijke rol in spelen”, geeft de wethouder aan. “Deze professional kan vaak in slechts één bezoek aan huis tips geven om met minimale investering, veel energie te besparen.” Energiebesparende maatregelen dragen niet alleen bij aan een beter klimaat, voor inwoners kan dit een aanzienlijk lagere energierekening betekenen. 

 

Meedoen kan vanaf 15 oktober alleen via de website www.duurzaambouwloket.nl/rrew-sudwestfryslan. De regeling kent net als zijn voorganger een op = op karakter. Vragen over de actie kunnen via het Duurzaam Bouwloket worden gesteld. 

 


Warm wonen met een betaalbare energierekening

 

Makkumer Belboei Warm wonen met een betaalbare energierekening

Warm wonen met een betaalbare energierekening

Binnenkijken bij Fryske woningen tijdens de Duurzame Huizen Route

Persbericht/Redactie

aardgasvrij wonen. Dit kan tijdens de Duurzame Huizen Route op zaterdag 30 oktober en 6 november. Honderden enthousiaste huiseigenaren in heel Nederland stellen hun huis open om uitleg te geven over bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp of aardgasvrij wonen. Bezoekers kunnen zich inschrijven via www.duurzamehuizenroute.nl.

Woning in Makkum met een energielabel A+++

 

Inschrijven voor een bezoek

Er zijn tal van mogelijkheden om een huis te verduurzamen. Zo kun je al klein beginnen met ledlampen, een slimme thermostaat en tochtstrips. Of je pakt het groter aan door goed te isoleren, een warmtepomp aan te schaffen en vloerverwarming aan te leggen. Huizen met uiteenlopende duurzame maatregelen doen dit jaar mee met de Duurzame Huizen Route. Geïnteresseerden kunnen zich via de website inschrijven voor een bezoek bij één of meer woningen. Per woning zijn er een maximaal aantal plekken beschikbaar, verdeeld over zaterdag 30 oktober en 6 november.

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Fryslân, Drenthe, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland, 145 Nederlandse gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij moedigen inwoners aan om op een laagdrempelige manier kennis te maken met duurzaam wonen.

In de directe omgeving van Makkum zijn er een zestal huiseigenaren die hun duurzaam huis openstellen voor geïnteresseerden. O.a In Bolsward, Witmarsum, Wons, Workum en Makkum. 
Het huis in Makkum heeft een energielabel A+++.

De eigenaren, Wim Canton en zijn vriendin Saskia Oelmeijer,  zijn medio juni 2018 in het huis getrokken maar zijn nog druk bezig met de afwerking van zowel de binnen- als de buitenzijde van onze ecologische woning. De woning is opgebouwd uit houtskelet met isolatie van houtvezel. De binnenmuren zijn eveneens geïsoleerd met houtvezelisolatie. De buitenwanden zijn ongeveer 50 cm dik. De woning heeft geen gasaansluiting. Tapwater wordt geproduceerd door een Nibe elektraboiler van 55 liter. De verwarming bestaat uit een combinatie van wandverwarming in een geleemstucte wand en vloerverwarming in de betegelde keuken, hal en beneden badkamer. Het warmwater hiervoor wordt opgewekt door een lucht-water warmtepomp Nibe 2040-6. De gebruikte tegels beneden zijn boeren plavuizen die een warmte bufferend vermogen hebben. De bovenverdieping wordt verwarmd d.m.v. elektrische wandverwarmingselementen. De woning heeft hoge ramen aan de zuid- en westzijde waardoor het zonlicht naar binnen kan treden en de woning opgewarmd wordt. Het glas van de woning is dubbelglas hr++. De woning is volledig dampopen gebouwd zonder gebruik van folies, ook geen dampremmer, vochtregulatie heeft daardoor via de leemstuc in de wanden plaats wat bijdraagt aan het wooncomfort en temperatuurbeleving. 

In de tuin trekken we het ecologische principe door. We hebben een eetbare tuin aangelegd ( fruitbomen, bessenstruiken en moestuin met groenten )  de oogst is zowel onszelf als voor de vogels en insecten. 

Kenmerken van ons huis zijn: soort: Vrijstaand, duurzame woning, zeer energiezuinige woning, aardgasvrij, houtskeletbouw.
Bij alle processen betrokken of zelf gedaan. 

De woning kan op beide dagen orden bezocht. Wel aanmelden via de website van duurzamehuizenroute.nl.


Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen nu ook voor huurders in Súdwest-Fryslân.

 

 

Makkumer Belboei Himmelaksje Fryske Iselmarkust 15 en 18 oktober

Himmelaksje Fryske Iselmarkust 15 en 18 oktober

Hoe skjinner de Iselmar is, hoe better foar alle libben.

Persbericht

Dêrom sette de gearwurkjende partijen fan ‘Geen Zandindustrie IJsselmeer’ tegearre mei it Zuyderzee Lyceum Lemmer en oare organisaasjes yn oktoberde ‘Himmelaksje Iselmar’ op tou, it skjinmeitsjen fan de Hiele Fryske Iselmarkust.

 

We ha de Iselmarkust dizze simmer lokkigernôch mei syn allen behoarlik netsjes hâlden, mar we sette de puntsjes op de i.

Freed      15 oktober: de hiele Fryske Iselmarkust, de plakken dêr’t wij bij kinne
Moandei 18 oktober: de Mokkebank en it Aldemardumerklif

Freed 15 oktober
09.00 - 12.00 De MAVO-boppebou fan it Zuyderzee Lyceum Lemmer himmelt it hiele stik fan De Lemmer oant De Hege Gerzen.
12.00 - 12.45 Patat mei cola foar de 50 learlingen fan it Zuyderzee Lyceum. De learlingen ha foar of nei de patat, ôfhinklik fan de swierte fan har trajekt, gelegenheid it Bleatefuottepaad te rinnen.
12.30 – 12.45 Frijwilligers foar middeis druppelje binnen bij De Hege Gerzen en krije kofje.
12.45 – 13.15 Mienskiplik momint oer it belang fan de Iselmar en Natura2000 en it stokje wurdt oerdrûgen.

13.15 – 16.00 Dielnimmers himmelje it stik fan de Hege Gerzen oant en mei Makkum. It giet om de 9 strânen en hjir en dêr in stik dyk derbij. De stikken dyk dêr’t toeristen net komme binne skjin, dêr hoege wij no net hinne. It reid kinne wij no net hinne. Opjaan foar it himmeljen en/of de neisit : fia de app  fan de aksjegroep of rjochtstreeks appe (of belje) nei Baukje Miedema (0657621330)

16.00 – 18.00 Wat drinke en in flaubyt bij De Hege Gerzen, ûnderwilens om likernôch fiif oere, de foto’s fan de dielnimmers besjen en de publykspriis kieze

 

Publykspriis “Ode aan het Landschap”
Freed ûnder it himmeljen meitsje dielnimmers foto’s fan de moaiste plakken (of de nijsgjirrichste of de smoarchste of..). Om fiif oere hinne wurdt ûnder lieding fan Jan Tijsma de beste foto keazen.

Moandei 18 oktober yn it ramt fan de Gaasterlandse Natuurweek. 
09.30 – 12.15 Beach clean up Mokkebank foar dielnimmers fan 13 – 88 jier. Opjaan bij https://gaasterlandsenatuurweek.nl/activiteiten/
14.00 – 16.30 Beach clean up Oudemirdumerklif foar it hiele gesin. Opjaan bij https://gaasterlandsenatuurweek.nl/activiteiten/

Dielnimmende organisaasjes:
It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbos, Mar en Klif, Stichting Gaasterlân Natuerlân, de IJsselmeervereniging, Bosk en Greide, Zuyderzee Lyceum, Aksjegroep Murns/Aldemardum, Rommelrinners fan De Jouwer, IVN en Vogelbescherming Nederland. Organisaasjes dy’t har noch oanslute wolle binne wolkom.

 

Makkumer Belboei Grootschalige controle op bedrijventerrein Hoekseize in Workum

Grootschalige controle op bedrijventerrein Hoekseize in Workum

Súdwest-Fryslân

Woensdag 6 oktober is een aantal bedrijven in Workum gecontroleerd op het naleven van de geldende wet- en regelgeving en op de aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit. Toezichthouders, handhavers en politie werkten gezamenlijk aan deze controle. Het was de eerste keer dat de gemeente Súdwest-Fryslân samen met de politie een integrale controle uitvoerde.

 

Met deze acties wil de gemeente bereiken dat Hoekseize een gezond bedrijventerrein blijft, waar eerlijke bedrijven alle ruimte krijgen om te ondernemen op een plek waar ze met trots klanten en gasten kunnen ontvangen. Ondermijnende criminaliteit, wanneer de onderwereld de ‘bovenwereld’ gebruikt voor criminele activiteiten, moet daarbij zoveel mogelijk uitgesloten worden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een leegstaande stal of loods wordt gebruikt voor de productie van drugs. Er was geen specifieke aanleiding om in Workum te controleren. Deze controle maakt onderdeel uit van een groter integraal onderzoek ter preventie van ondermijning. 

 

Waarop is gecontroleerd? De gemeente heeft controles uitgevoerd op het naleven van milieu- en bouwregelgeving en op het handelen binnen het bestemmingsplan. De politie lette daarbij op signalen van ondermijning. Daarnaast is het in- en uitgaande verkeer van Hoekseize gecontroleerd.

 

Uitkomst controle De algehele conclusie is dat de Hoekseize een vitaal terrein is met vele keurige ondernemers. Hier en daar zijn kleine overtredingen geconstateerd waarop actie ondernomen dient te worden. Daarover wordt contact opgenomen met de betrokken ondernemers. 

 

Vervolg controles Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat we een veilige leefomgeving hebben en houden. 
Achter de schermen werken alle overheidspartners hier samen hard aan. Meestal is dat onzichtbaar, behalve op dagen als deze, wanneer er een zichtbare actie plaatsvindt. In het vervolg zullen controles als deze vaker gaan plaatsvinden. Zowel gemeente als politie zijn tevreden met deze samenwerking. 

 

Makkumer Belboei Openbare verhoren Raadsenquête Empatec

Openbare verhoren Raadsenquête Empatec

....waarom haast ook weer, wat gebeurde er in november 2019....

Persbericht/Redactie

De bom is gebarsten in Súdwest-Fryslân. Vier wethouders hebben het vertrouwen opgezegd in hun PvdA-collega Stella van Gent. De socialisten staan op hun beurt als een blok achter wethouder Van Gent. De partij stapt per direct uit de coalitie.

Botsende karakters, wantrouwen, hoogoplopende ruzies en een verstikkende werksfeer. De spanningen in de collegezaal aan de Marktstraat in Sneek lopen al geruime tijd (vrijwel sinds de installatie) hoog op.

Het breekpunt echter in de grimmige samenwerking tussen de wethouders is een deze week opgestart integriteitsonderzoek naar wethouder Van Gent. Zij wil samen met Empatec-directeur Harry de Wit een oud pand in Sneek kopen en splitsen - een zakelijke deal. Bureau Bing houdt de transactie kritisch tegen het licht. Van Gent zegt dat ze zelf op het onderzoek aangestuurd heeft. ,,Om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.’’

Bron Leeuwarde Courant

 

Openbare verhoren Raadsenquête Empatec
In de week van 11 tot en met 15 oktober zijn de openbare verhoren, onder ede, voor de Raadsenquête Empatec. De enquêtecommissie heeft ambtenaren en (oud-)bestuurders van de gemeente Súdwest-Fryslân en (oud-)medewerkers en (oud-)leden van de Raad van Commissarissen van de NV Empatec voor deze verhoren opgeroepen. Een aantal van de opgeroepen personen heeft aangegeven niet te willen meewerken aan de openbare verhoren. Er zijn twaalf verhoren.

 

“Wy komme no yn de folgjende fase fan ús ûndersyk”, zegt Pieter de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie. “Om ús sa goed as mooglik ta te rieden op dizze iepenbiere ferhoaren hat de kommisje har dwaande hâlden mei dossierûndersyk folge troch in oantal petearen mei belutsenen en ekspêrts. Wy hawwe dat dien yn gearwurking mei de meiwurkers fan de twa ûndersyksburo’s dy’t ús stypje yn dit proses. De útkomsten fan de iepenbiere ferhoaren ferwurkje wy mei de konklúzjes fan it foarûndersyk yn ús einrapport. Dat rapport sille wy ein dit jier presintearje oan de gemeenteried.”

 

Verhoorschema

Maandag 11 oktober
12.30 – 14.00 uur Mevr. J. Cijntje - Beleidsadviseur team Beleid Sociaal Domein
15.00 – 16.30 uur Mevr. L. Zwager - Teammanager Ondersteuning Beleid Sociaal Domein a.i.

 

Dinsdag 12 oktober
13.00 – 14.30 uur Dhr. S.S. Kuipers - Teammanager Financiën
15.00 – 16.30 uur Dhr. R. Admiraal - Concerncontroller
17.00 – 18.30 uur Dhr. P. Zondervan - Gemeentesecretaris

 

Woensdag 13 oktober
10.00 – 11.30 uur Dhr. M.W. Offinga - Oud-wethouder
12.30 – 14.00 uur Dhr. E. van der Sluis - Voorzitter Raad van Commissarissen Empatec

 

Donderdag 14 oktober
10.00 – 11.30 uur Dhr. S. Tolsma - Oud-wethouder & portefeuillehouder
15.00 – 16.30 uur Mevr. S.C. van Gent - Oud-wethouder & portefeuillehouder

 

Vrijdag 15 oktober
10.00 – 11.30 uur Dhr. F.J.R. Faber - Wethouder
12.30 – 14.00 uur Mevr. G.R. Wielinga - Wethouder & portefeuillehouder
15.00 – 16.30 uur Mevr. J.A. de Vries - Burgemeester

 

 

 

 

 

Achtergrond
Op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een raadsenquête naar Empatec. Op dat moment is er een enquêtecommissie ingesteld en in juni 2021 is er een gecombineerd team van twee onderzoeksbureaus aangetrokken om de enquêtecommissie te ondersteunen in het onderzoek.

 

De afgelopen maanden heeft de enquêtecommissie haar vooronderzoek verricht. Er zijn informatieverzoeken verzonden aan het college van de gemeente Súdwest-Fryslân, de GR Fryslân-West en de NV Empatec. De verkregen informatie is geanalyseerd en onderzocht. Ook zijn er gesprekken en interviews gehouden met betrokkenen en deskundigen om zo meer inzicht op het dossier te krijgen. Aan de hand van het vooronderzoek is er een lijst met personen gemaakt die de enquêtecommissie graag openbaar zou willen verhoren.

 

Live te volgen
Het eerste verhoor start maandag 11 oktober om 12.30 uur. De verhoren vinden plaats in de raadszaal van het Bestjoershûs aan de Marktstraat in Sneek. De verhoren zijn live via de website van de gemeente te volgen. Belangstellenden kunnen de verhoren ook fysiek bijwonen. Aanmelden is niet nodig. 

Rapportage
Na afloop van de openbare verhoren stelt de enquêtecommissie samen met het onderzoeksteam een rapport op. Dit rapport wordt eind 2021 aan de gemeenteraad gepresenteerd. 

 

Meer informatie en de link voor het live volgen van de verhoren kunt u vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/raadsenquete-empatec/ 

 

Makkumer Belboei Zeven genomineerden Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2021

Zeven genomineerden Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2021

Súdwest-Fryslân

Boomsma Shipping, Brandmerck, Brandsma Digitaal Meten, De Stille Boot, EFKO beton, Tegelgroothandel Julius v/d Werf en The Imagineers zijn genomineerd voor de verkiezing -Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân 2021-

De jury koos deze zeven bedrijven uit de zestien bedrijven die in de race waren voor de titel. De zestien bedrijven zijn door sectorspecialisten van YnBusiness bezocht. Ynbusiness heeft de bedrijven bevraagd op de thema’s ondernemerschap, bedrijfsvoering, financieel en innovatie en heeft bij de jury verslag uitgebracht. De jury was blij verrast met alle inzendingen en kon maar moeilijk een keuze maken voor de genomineerden. Dit is de reden dat er deze editie zeven bedrijven genomineerd zijn voor de prijs, in plaats van zes zoals in eerste instantie de bedoeling was.

 

uryvoorzitter Dennis Carton: ‘Innovatie en ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeker met een toekomst waarin werken, wonen en ondernemen drastisch gaan veranderen. Dat vraagt veel van ondernemers. Niet voor niets is het thema van deze editie van de Ondernemersprijs dan ook: Ynnovaasje, fernije foar in bettere takomst.’ 

Naast Dennis Carton, directeur van YnBusiness, bestaat de jury van de Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2021 uit de volgende personen: Mascha Perquin van Mama Mascha, Johanna Jorritsma van Royal Vriesco  / A House of Happiness, Wytze Rijke, TechnologieCentrum Noord-Nederland en Tjeerd-Anne Meester, Meester Nautic (winnaar Ondernemersprijs 2019, thema sociaal werkgeverschap). In de week van 11 oktober bezoekt de jury de zeven genomineerde bedrijven en kiest vervolgens de drie finalisten. 

 

Uitreiking Ondernemersprijs 
De finale van de verkiezing ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân 2021’ is op 15 november tijdens het Ondernemersevent in Theater Sneek. Alle ondernemers in Súdwest-Fryslân zijn van harte welkom om bij dit event aanwezig te zijn. Naast de finale tijdens het Ondernemersevent zijn er inspirerende sprekers en is er gelegenheid om bij te praten met collega-ondernemers. Meld je alvast aan voor het event op www.sudwestfryslan.nl/ondernemersprijs