december 2021 Alle artikelen.

 

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân volop in beweging dankzij Sportakkoord

Súdwest-Fryslân volop in beweging dankzij Sportakkoord

Persbericht

Samen met verenigingen, sportaanbieders, onderwijs en zorg is in 2021 hard gewerkt om de sport- en beweegambities uit het Sportakkoord van Súdwest-Fryslân te bereiken. Dit gebeurde met nieuwe laagdrempelige projecten voor jong en oud. Ook was er aandacht voor een positieve sportcultuur en werden sportaanbieders geholpen om zich klaar te maken voor de toekomst. 

Het project Respons is één van deze laagdrempelige projecten. Deze opvoedkundige bewegingsmethode helpt bij het aanpakken van maatschappelijke problemen en de gevolgen hiervan. Respons richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het stimuleren van positieve groepsvorming. De kennis en vaardigheden, die de leerlingen opdoen met deze methode, leveren een bijdrage aan opvoeding en vorming. Met een thematische lesaanpak, aandacht voor plezier en bouwen op positieve ervaringen doet Respons een sterk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Niet de situatie, maar de wijze waarop je ermee omgaat, staat centraal. Sinds de start in september 2021 deden er al tien klassen uit het basisonderwijs aan mee. Alle klassen van de ruim 50 basisscholen binnen gemeente Súdwest-Fryslân komen in aanmerking voor dit project.

In 2021 werd er naast Respons, ook gewerkt aan de meer dan tien andere sport- en beweegambities. Van webinars over gezonde sportomgevingen tot het weer op weg helpen van ouderen om, na een periode van fysiotherapie, weer te gaan te sporten. De projecten van het Sportakkoord krijgen in 2022 een vervolg. Het goede voornemen: Heel Súdwest-Fryslân in beweging.

 

 

 

Extra impuls aan lokale sport

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen, maar niet voor iedereen een gewoonte. Het is niet alleen goed voor de gezondheid, maar voor veel mensen ook belangrijk vanwege de sociale contacten. 

Ruim de helft van alle Nederlanders beweegt voldoende en sport wekelijks. Súdwest-Fryslân sloot zich met een lokaal Sportakkoord aan bij de ambities die zijn verwoord in het landelijke Sportakkoord.

Samen met sportpartijen, gemeenten en maatschappelijke partners wordt een extra impuls gegeven aan lokale sport. Daarnaast wordt de kracht van sport beter benut voor een vitale en sociale samenleving, zodat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. De inzet van bijvoorbeeld de buursportcoaches is hier een ander voorbeeld van.

 

Inwoners van Súdwest-Fryslân met een sportief idee kunnen deze indienen via de website www.sportakkoordsudwest-fryslan.nl

Sportakkoord december 2021Sportakkoord december 2021

 

-Meer-

Makkumer Belboei Subsidieplafond en tenders voor kleine maatschappelijke initiatieven van het IMF vastgesteld

Subsidieplafond en tenders voor kleine maatschappelijke initiatieven van het IMF vastgesteld

Persbericht

De provincie Fryslân stelt in 2022 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Dit is een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Aanvragen voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen, die lager zijn dan €10.000,-, worden door de gemeente Súdwest-Fryslân zelf beoordeeld en uitgevoerd. Voor 2022 is het subsidieplafond vastgesteld op €105.000,-. 

 

 

Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen in de gemeente Súdwest-Fryslân, die minder dan €10.000,- aanvragen, dienen hun aanvraag in bij de gemeente. De subsidie wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. 

 

In 2022 worden drie tendertermijnen opengesteld: 

    • 1e tender 2022: maandag 10 januari t/m donderdag 3 februari (tot 17.00 uur);
    • 2e tender 2022: maandag 11 april t/m donderdag 12 mei (tot 17.00 uur);
    • 3e tender 2022: maandag 12 september t/m donderdag 6 oktober (tot 17.00 uur).

 

Voor de voorwaarden en het aanvraagformulier verwijzen wij naar de website van de Provincie Fryslân / Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns.

 

Makkumer Belboei Enquêtecommissie presenteert rapport Raadsenquête Empatec

Enquêtecommissie presenteert rapport Raadsenquête Empatec

Súdwest-Fryslân

De enquêtecommissie Empatec van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft woensdag 22 december haar conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. Voorafgaand overhandigde de heer Pieter de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie, het onderzoeksrapport aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jannewietske de Vries. 

Pieter de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie, overhandigt het onderzoeksrapport aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jannewietske de Vries.

 

“De enquêtecommissie heeft de afgelopen maanden intensief onderzoek gedaan. Via informatieverzoeken, analyses, interviews en openbare verhoren hebben we een zo compleet mogelijk beeld proberen te krijgen”, zegt Pieter K. de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie. “We presenteren nu het rapport waarin we een aantal stevige conclusies trekken en aanbevelingen doen. De commissie benadrukt dat de positie van de medewerkers van Empatec gewaarborgd moet blijven. Dat is een verantwoordelijkheid waarvoor de gemeenten aan de lat staan en blijven staan.” 

 

Op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een de raadsenquête. Het onderzoek richtte zich op Empatec, inclusief de relatie tussen Empatec en de gemeente Súdwest-Fryslân om inzicht te krijgen in gemaakte afspraken, verantwoordelijkheden en het proces. De kern van de raadsenquête is lessen te trekken voor de toekomst.  

 

Het is eind 2021, zes jaar na de invoering van de Participatiewet en nog steeds kunnen we niet spreken van een stabiele relatie van de gemeente Súdwest-Fryslân met de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Fryslân-West en Empatec, concludeert de enquêtecommissie. Een solide basis, financiële duidelijkheid, vertrouwen, eensgezindheid over de te volgen koers, een heldere governance; ze ontbreken. Er is veel geschreven, gepraat, geprobeerd, ook nu nog. Besluitvorming ontbreekt echter. 

Een van de aanbevelingen van de commissie is om de structuur te wijzigingen. “Het huidige construct is gebaseerd op vertrouwen en mandatering van bevoegdheden die de gemeenteraad volgens de Gemeentewet niet uit handen kan geven”, licht De Vries toe. “In rustige financiële tijden kan dit werken, maar de gemeente, de GR en Empatec zijn in de afgelopen zes jaar zover uit elkaar gegroeid, dat vertrouwen en controle niet meer vanzelfsprekend zijn.” Als uitgangspunt geeft de commissie mee dat de GR kan worden opgeheven. De uittredende gemeenten worden dan direct aandeelhouder van Empatec. Dat maakt betere, directe samenwerking met en sturing op Empatec mogelijk.  

 

Op 12 januari 2022 is er een bijeenkomst voor raads- en commissieleden om inhoudelijke vragen aan de leden van de enquêtecommissie te stellen.

 

U kunt hier het volledig rapport downloaden

 

Makkumer Belboei Samen doen, samen gezond Súdwest-Fryslân

Samen doen, samen gezond Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Elke vier jaar stelt de gemeente gezondheidsbeleid vast. Dit doet ze om de gezondheid van inwoners te bevorderen en te beschermen. Met een dubbele vergrijzing, de druk op jongeren vanuit de maatschappij en sociaal economische verschillen die tot ongelijke kansen leiden, zijn de opgaven groot. Daarom investeert het college de komende jaren extra op het thema gezondheid. Dit staat beschreven in de gezondheidsnota ‘Samen doen, samen gezond Súdwest-Fryslân’. 

 

Gemeente Súdwest-Fryslân wil de gezondste woon- en leefgemeente van Noord-Nederland worden (Koersnota 2022). Een gemeente waar kinderen gezond opgroeien, jongeren gezond leven en ouderen lang vitaal blijven. Alle inwoners moeten zo goed en lang mogelijk in de vertrouwde omgeving gezond kunnen blijven meedoen. Goed wonen gaat niet zonder goede voorzieningen. Daarvoor is een goede toegang tot en verbinding met gebiedsteams, zorg, sport en cultuur van groot belang.

 

Een gezonde leefstijl is heel belangrijk. Wethouder Gea Wielinga vertelt: “Met een gezonde leefstijl leef je langer en geniet je meer. Een gezonde leefstijl begint al vroeg. Als je als kind gezond opgroeit, heb je meer kansen om je goed te ontwikkelen. COVID-19 wijst ons erop hoe belangrijk het is om gezond te leven. Het is belangrijk om vooruit te kijken: wat kunnen wij doen om onze gezondheid te versterken?”

 

‘Gezondheid’ is heel breed. Het is meer dan ‘niet ziek zijn’. Het gaat ook over veerkracht, meedoen in de maatschappij, betekenisvol werk of andere activiteiten en de eigen omgeving. Voor iedereen geldt: een gezonde omgeving stimuleert gezond gedrag. Er is een aantal basisvoorwaarden voor een gezond en vitaal leven. Zoals een gezonde leefstijl en leefomgeving, waardevolle relaties en contacten en financieel gezond zijn. Het versterken van deze voorwaarden is de basis voor de aanpak gezondheid. 

 

De gemeente zoekt nadrukkelijk de samenwerking. Gea Wielinga vervolgt: “Werken aan gezondheid kunnen we niet alleen. We doen het vóór onze inwoners, maar ook mét onze inwoners. Velen zijn vrijwilliger, mantelzorger of gewoon een goede buurman of buurvrouw. We kunnen niet zonder hen.”

De samenwerking met andere partijen en het medische domein is daarbij essentieel om aan een brede aanpak van gezondheid te werken. Dit vraagt inzet van allerlei organisaties en bedrijven én een stevig preventiebeleid. Zodat goede gezondheid een gezamenlijk streven is, wat leidt tot gezondere inwoners.

 

Makkumer Belboei Opnieuw coronasteun voor maatschappelijke instellingen in Súdwest-Fryslân

Opnieuw coronasteun voor maatschappelijke instellingen in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Het college van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft besloten de subsidieregeling coronacompensatie ook in 2022 toe te passen. De gemeente had gehoopt de regeling niet opnieuw beschikbaar te hoeven stellen. De huidige situatie rondom de verspreiding van het coronavirus en de daarbij uitgesproken coronamaatregelen, maken dat het college verwacht dat de subsidieregeling ook in 2022 nodig zal zijn. 

 

Wethouder Mirjam Bakker: “Helaas is corona nog geen verleden tijd. Onze maatschappelijke instellingen, die zo belangrijk zijn voor onze gemeente, worden opnieuw getroffen. Waar nodig, bieden we onder andere op deze manier onze hulp aan. We verwachten ook dat maatschappelijke instellingen volgend jaar nog te maken hebben met de negatieve, financiële gevolgen van de pandemie. We zijn in gesprek met verschillende instellingen en daar horen we dezelfde geluiden. Daar willen we als gemeente met deze subsidieregeling op anticiperen.”

 

In september 2020 werd voor het eerst besloten om een financiële compensatie beschikbaar te stellen voor de schade ontstaan door corona, opgelopen in de periode tussen maart en december 2020. De regeling bood maatschappelijke instellingen (zonder winstoogmerk) en pachters compensatie als zij nadeel ondervonden door de coronamaatregelen van de overheid. In maart van dit jaar besloot de raad om ook voor 2021 budget vrij te maken. Met dit besluit wordt er voor de derde keer geld gereserveerd. De gemeenteraad buigt zich begin februari over het collegebesluit.

 

 

Makkumer Belboei Wintergames Cool Súdwest helpen jongeren met coronadip de kerstvakantie door

Wintergames Cool Súdwest helpen jongeren met coronadip de kerstvakantie door

Persbericht

Toch nog een lichtpuntje voor jongeren die op zoek zijn naar plezier, ontspanning en ontmoeting tijdens de kerstvakantie. In de gemeente Súdwest-Fryslân bruist het tussen 27 december en 8 januari op diverse locaties in de gemeente van sportieve, creatieve en recreatieve activiteiten. Uiteraard met in achtneming van de op dit moment geldende coronarichtlijnen. 

 

Dat corona enorm veel invloed heeft op hoe jongeren zich voelen, is iets dat scherp op het netvlies staat van burgemeester en wethouders van de gemeente  Súdwest-Fryslan. “Juist in de leeftijdsfase dat vrienden zo belangrijk zijn vindt, staat je leven door corona al geruime tijd min of meer op slot’’, zegt wethouder Mark de Man. “Met de Wintergames willen we jongeren uit de coronadip halen en zorgen dat ze iets hebben om tijdens de extra lange kerstvakantie naar uit te kijken.”

 

Het team van Cool Súdwest heeft samen met lokale aanbieders een breed aanbod aan activiteiten opgezet. Niet alleen in de twee grootste steden Sneek en Bolsward, ook in Makkum, Koudum, Arum, Witmarsum en Hindeloopen. Voetbal, tennis, ballooncup, archery tag en funbox zijn slechts enkele van de voorbeelden. Jongeren uit Súdwest-Fryslân zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. 

 

De planning van Cool Súdwest is te vinden op het Instagramkanaal @cool_sudwest en via de website www.coolsudwest.nl

 

 

Over Cool Súdwest. Voortgezet onderwijs, huisartsen, Antonius Ziekenhuis, Cultureel Kwartier Sneek, politie, Verslavingszorg Nederland, GGD Fryslân, Stichting Sociaal Collectief, Beweegteam Súdwest-Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân werken samen in het preventieprogramma Cool Súdwest. Het is ons gezamenlijk doel om jongeren zo gelukkig en gezond mogelijk te laten opgroeien. Belangrijk hierin is om het alcohol en middelengebruik onder jongeren terug te dringen. Dit willen we bereiken door de betrokkenheid van ouders te stimuleren en te zorgen voor zinvolle vrijetijdsbesteding.

 

 

Makkumer Belboei Kansengelijkheid In Súdwest-Fryslân

Kansengelijkheid In Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân verstevigt samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie. Wethouder Mirjam Bakker van gemeente Súdwest-Fryslân heeft een addendum toegevoegd aan de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) Agenda. Dit betekent dat de gemeente Súdwest-Fryslân de komende twee jaar samen met de GKA  blijft werken aan het bevorderen van kansengelijkheid.

Mirjam Bakker. Wethouder Gemeente Sûdwest-Fryslân

 

Gemeenten in het hele land werken aan de bevordering van kansengelijkheid. Gemeente Súdwest-Fryslân bouwt met het addendum op de Gelijke Kansen Alliantie Agenda verder aan haar inzet voor kansengelijkheid. In het addendum zijn concrete interventies opgenomen die als doel hebben kansengelijkheid te bevorderen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen gemeente, scholen en maatschappelijke organisaties en de ondersteuning vanuit de Gelijke Kansen Alliantie.

 

Het addendum is – zowel letterlijk als figuurlijk – een belangrijke toevoeging op de agenda. Wethouder Mirjam Bakker: “Gemeente  Súdwest-Fryslân maakt werk van gelijke kansen waarbij we breed inzetten op onderwijsachterstanden door middel van talentontwikkeling. Weekendschool Súdwest-Fryslân is daar een mooi voorbeeld van”. 

 

Deze school voor aanvullend onderwijs is voor kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar uit de Gemeente Súdwest-Fryslân die, vanwege redenen buiten henzelf, vaak minder mogelijkheden en kansen hebben om hun talenten te ontwikkelen. Eens per twee weken krijgen zij les op zondagmiddag van gastdocenten met interessante beroepen die hier vol passie over vertellen. Ze spelen bijvoorbeeld met rechters en advocaten een rechtszaak na, leren van een kraanmachinist, horen van de politie hoe je moet arresteren en gaan naar een chemiebedrijf om allerlei proefjes te doen. Het weekendschoolonderwijs verbreedt de horizon van deze leerlingen door het verleggen van grenzen en het ontwikkelen van talent. Met het addendum wil de gemeente de Weekendschool de komende 2 jaar aanhouden.

 

De Gelijke Kansen Alliantie is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de GKA werkt het ministerie van OCW samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs, waarbij de verbinding tussen thuis, school en omgeving centraal staat. Op dit moment zijn er ruim vijftig gemeenten aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Dit aantal zal het komend jaar worden uitgebreid tot een maximum van honderd gemeenten. De agenda en het addendum van Súdwest-Fryslân en de andere gemeenten zijn te vinden op de website van GKA: https://www.gelijke-kansen.nl/gemeenten. 

 

Makkumer Belboei Kerst Drive In voor medewerkers Talen Vastgoedonderhoud

Kerst Drive In voor medewerkers Talen Vastgoedonderhoud

Marike Hersevoort

In plaats van een kerstpakket aan huis kregen de Talen medewerkers dit jaar hun kerstpakket in een sfeervol aangeklede Kerst Drive In. De vele bomen, duizenden lichtjes en mooie kersttaferelen zorgden voor een ultiem kerstgevoel.

Doorrood

 

In verschillende tijdvakken reden er zo’n 350 auto’s coronaproof door de drive in. Bij de ontvangst kreeg iedereen een blauwe Talen kerstmuts, warme chocolademelk en iets lekkers. De collega’s vervolgden de ‘tour’ via de Straat van de Successen 2021 en de Laan van de Toekomst 2022 voor een terug- en vooruitblik. Ze reden langs houten chalets met winterse versnaperingen en ontvingen kerstcadeautjes van collega’s en directie. Ook werd er een polaroidfoto gemaakt om meteen mee te nemen. Met het kerstpakket in de kofferbak verlieten zij de Kerst Drive In.

 

Talen Vastgoedonderhoud is trots op haar mensen waarvan sommigen al meer dan 50 jaar in dienst zijn. ‘We zijn een mensenbedrijf, en doen het werk met elkaar’, aldus de directie Emiel Talen en Mark van der Graaf. ‘Vorig jaar is de kerstbijeenkomst niet doorgegaan. Elkaar informeel zien en spreken, hebben we echt gemist. Vandaar deze Kerst Drive In, waarbij we al onze medewerkers en vaste inleenkrachten persoonlijk bedanken voor het afgelopen jaar.’

 

Sinds 1928. Het bedrijf Talen is opgericht in 1928 als schildersbedrijf in Apeldoorn. Nu - ruim 90 jaar en vier generaties later - is het eenmansbedrijf van toen uitgegroeid tot een totaalonderhoudsbedrijf met vier vestigingen in Nederland. Talen Vastgoedonderhoud werkt strategisch samen met professionele vastgoedeigenaren. Wij verduurzamen, renoveren en onderhouden op grote schaal sociale huurwoningen door het hele land. Het bedrijf is in 2015, 2017 én 2021 uitgeroepen tot Beste Werkgever in de bouw en infrastructuur.

Doorrood

 

-Meer-

Makkumer Belboei Hallo Makkumers en andere belangstellenden.

Hallo Makkumers en andere belangstellenden.

...Lichtjes op oorlogsgraven ...

Remko de Jong

2021

En weer is er jaar verstreken waarvan we allen hoopten dat dit jaar van deze onzichtbare vijand (corona) af te zullen komen begint aardig na gelang het voorbij gaan van de dagen naar het land der fabelen te raken, lijkt zich er ook steeds meer op dat er een andere variant de kop op steekt.

Over het hoe en wat en het waarom en door wie laat ik mij hier niet over uit als zal ik de reden van sommigen waarschijnlijk wel nooit snappen laat staan begrijpen. Maar goed even terug naar het hier en nu. Wat ik wel snap is dat we ons met elkaar zoveel mogelijk aan de opgelegde maatregel dienen te houden om dit toch eens naar de geschiedenis boeken te mogen of kunnen laten verdwijnen. Wat ook in verschillende vormen in de geschiedenis boeken staat beschreven is de 2e wereld oorlog. Daar hebben miljoenen en miljoenen zich vrijwillig ingezet en hun leven gegeven voor ons hedendaagse vrijheid en blijheid die in meerdere vormen gelukkig geuit kunnen en mogen worden. Voor deze mensen staan wij op 4 mei 2 minuten stil en herdenken wij dat zij gevallen zijn voor jou, mijn vrijheid. De vis werdt duur betaald? Ja dat werdt hij zeker maar we herdenken wel want die 2 minuten is het ons waard dat we daarbij stil moeten blijven staan. Ieder jaar weer. Ieder jaar weer al ben ik ben de tel kwijt doe ik mee aan de actie lichtjes op oorlogsgraven, ieder jaar koop ik de 60 kaarsen die ik met belangstellenden op drie verschillende plaatsen in en rond Makkum plaats.

 

Waar zijn deze drie plaatsen? Ik begin rond 16:30 bij het herinnering paneel langs de Weersterweg ter ere van Piloot Elmer Bagnall Muttart die als enigste omkwam na eerst heldhaftig de rest van zijn bemanning de tijd heeft gegeven het toestel te verlaten.  Zij hebben de oorlog hebben overleefd.          

Links op deze foto: Wijbe Anema die 28 mocht worden. Rechts op de foto: Bagnall Muttart die 23 jaar mocht worden.

 

Vervolgens ga ik naar Skuzum om een kaars te plaatsen bij het graf van Sgt Wijbe. S Anema. Dit zal zo rond 16:45 zijn. Sgt Anema kwam op 12 mei 1940 te Cornwerd om het leven in de Wonsstelling. 

 

Rond de klok van 17:00 uur zullen er kaarsen op de begraafplaats van Makkum geplaatst worden. Bij omgekomen burgers en we lopen met de klok mee om te beginnen bij het graf van Doede Zijlstra en eindigen bij onze verzetsmensen en de geallieerde graven. Aansluitend zullen de klanken van White Christmas over de graven klinken. Aan het einde plaats ik nog even twee kaarsen bij het graf van onze lieve ouders Romke en Corry de Jong.

Dit alles (wel of geen mensen erbij) natuurlijk onder voorbehoud van de op dat moment geldende Coronamaatregelen.

Kijk voor deze geweldige actie ook even op: https://lichtjesopoorlogsgraven.jimdofree.com

 

 

Makkumer Belboei De Cultuurtuin creëert kansen

De Cultuurtuin creëert kansen

voor culturele beroepskrachten in Súdwest-Fryslân en Harlingen

Akte2

Cultuurbureau Akte2 start in februari 2022 met De Cultuurtuin. Het programma biedt kunstenaars, docenten en andere cultuurprofessionals, met name zelfstandigen, uit de gemeenten Súdwest-Fryslân en Harlingen de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van educatie en participatie. De Cultuurtuin bestaat uit masterclasses en workshops en behandelt vier thema's: eenzaamheid, jongeren, duurzaamheid en multidisciplinair werken.

Foto: fotoarchief Akte2

 

De Cultuurtuin is ontwikkeld naar aanleiding van de huidige COVID-19-crisis, waarin de cultuursector het zwaar te verduren heeft. De Cultuurtuin is toegankelijk voor een breed scala aan cultuur-professionals; van muzikanten en dansers tot beeldend kunstenaars, docenten en welzijnswerkers. Het project is mogelijk gemaakt dankzij subsidie vanuit  het Fonds voor Cultuurparticipatie (Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers).

 

Losse sessies of langer traject
    • Kunstenaars, docenten bij kunsteducatie-instellingen, leraren in het reguliere onderwijs, welzijnswerkers, bestuursleden van verenigingen en andere culturele beroepskrachten – in vaste dienst of freelance – kunnen kosteloos aan één of enkele masterclasses en workshops deelnemen. 

    • Het is ook mogelijk om een langer programma te volgen, en binnen een thema aan alle masterclasses en workshops mee te doen. Deelnemers gaan als vervolg hierop, met coaching, een innovatief project ontwikkelen. Zijn of haar project wordt door Akte2 uitgezet binnen de beoogde doelgroep, bijvoorbeeld op basisscholen of zorglocaties voor senioren. De deelnemer gaat het project zelf uitvoeren. Hierdoor ontstaan nieuwe opdrachten en kansen voor de cultuurprofessional. Deelnemers aan dit programma, dat circa twintig uur omvat,  ontvangen een vergoeding. Per thema is plek voor maximaal vier deelnemers.

Foto: fotoarchief Akte2

 

Vier thema's. De workshops en masterclasses worden gegeven door deskundigen uit het netwerk van Akte2. Akte2 werkt samen met verschillende provinciale en landelijke instellingen, waaronder Keunstwurk, Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK), het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid. Daarnaast zijn er lokale en regionale initiatieven en samenwerkingspartners. Een deel van de sessies vindt mogelijk online plaats. Dit is mede afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. 

De vier thema's voor de workshops en masterclasses:

    • Multidisciplinair werken: ontwikkelen van vaardigheden met een (foto)camera en andere opnameapparatuur, op het eigen vakgebied en daarbuiten.

    • Duurzaamheid en omgeving: integreren van duurzaamheid in programma's voor specifieke doelgroepen, met name kinderen en jongeren.

    • Jongeren: ontwikkelen van specifieke activiteiten voor jongeren, onder meer voor Cool SúdWest (jongerenprogramma Súdwest-Fryslân).

    • Eenzaamheid: ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan verbinding in de samenleving, bijvoorbeeld voor de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid en projecten in wijken en dorpen.

 

Foto: fotoarchief Akte2

 

Kirsten Dijk (coördinator): “Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. Akte2 creëert met De Cultuurtuin een platform voor de ontwikkeling van cultureel aanbod voor cultuurprofessionals. Met elkaar gaan we aan de slag en creëren we nieuw aanbod dat past in een nieuwe tijd. De Cultuurtuin is dé plek om kennis te zaaien, ideeën te laten groeien en activiteiten te oogsten. Digitaal en fysiek gaan we werken aan nieuwe manieren om cultuur dichterbij te brengen; in het klaslokaal, op het schoolplein, in de wijk, op het podium, in het volkstuincomplex of op het digibord.”

 

Informatie en aanmelden. Op akte2.nl/cultuurtuin staat meer informatie en is aanmelden mogelijk. Vragen kunnen worden gesteld aan Annemarie van der Reijden, hoofd Akte2 (a.vdreijden@akte2.nl, 06-27058155) en Kirsten Dijk, coördinator cultuur & participatie (k.dijk@akte2.nl, 06-18160065).

 

Foto: fotoarchief Akte2

 

Akte2. Cultuurbureau Akte2 in Sneek maakt cultuurproducten op maat - van idee tot resultaat - samen en in opdracht van het primair en voortgezet onderwijs, partners in het sociaal domein, bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren. De doelgroep is breed: van de jongste leerlingen in het primair onderwijs tot senioren. Akte2 bestaat uit twee afdelingen: educatie en participatie. Akte2 is het cultuurbureau van CKS (gemeente Súdwest-Fryslân) en Seewyn Kunsteducatie (gemeente Harlingen).

 

Makkumer Belboei Gemeente aan de slag met zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie

Gemeente aan de slag met zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie

Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân gaat aan de slag met de versterking van het lokale aanbod voor mensen met dementie. De gemeente krijgt hiervoor een subsidie van €50.000 van het Ministerie van VWS. Met dit geld worden zinvolle dagactiviteiten georganiseerd. Uitgangspunt hierbij zijn de wensen en behoeften van mensen met dementie. 

 

Aantal nieuwe mensen met dementie per jaar
Ieder jaar krijgen er mensen dementie. Uit onderzoek blijkt dat deze kans op dementie toeneemt met de leeftijd. Bovenstaand figuur geeft dat aan. De kans om dementie te krijgen is voor iemand van tussen de 65 en 69 jaar heel klein. Dat overkomt ieder jaar maar 2 van de 1000 mensen (0,2%). Bij mensen van 90 jaar en ouder is die kans veel groter. In deze groep krijgen ongeveer 50 mensen per jaar dementie (5%).

 

Het belang van zinvolle dagactiviteiten

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. Het is belangrijk dat deze mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving. Door de subsidie kan de gemeente thuiswonende mensen met dementie zo goed mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld door het aanbieden van dagactiviteiten. Door deze activiteiten blijven mensen zoveel als mogelijk gezond. Want sociaal en fysiek actief blijven, betekent vaak langer mee kunnen doen. Ook leren mensen tijdens deze dagbesteding omgaan met (de gevolgen van) dementie en is er contact met anderen. Hierdoor is er minder snel extra zorg nodig.  

 

Activiteiten die dag de moeite waard maken

Het aanbod van zinvolle activiteiten aan thuiswonende mensen met dementie is essentieel. Wethouder Gea Wielinga onderschrijft het belang van een lokale aanpak: “Met het beschikbare geld kunnen we zinvolle dagactiviteiten in de buurt organiseren. Deze worden samen mét mensen met dementie bedacht. Het zijn activiteiten waar ze blij van worden, die de dag de moeite waard maken. Om zo lang mogelijk onderdeel te zijn van de mienskip.” Naast dat dit gunstig is voor de mensen met dementie, helpt het ook hun mantelzorgers. De thuissituatie is zo beter vol te houden. 

 

Subsidie vanuit VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde dit jaar per gemeente een bedrag van €50.000 ter beschikking voor versterking van het lokale aanbod voor mensen met dementie. Tussen de 20 en 25 gemeenten konden meedoen. De selectie vond plaats op basis van objectieve criteria zoals spreiding door het land en gemeentegrootte. In november ontving gemeente Súdwest-Fryslân een positieve reactie op de ingediende aanvraag. De middelen komen beschikbaar in de decembercirculaire.

 

Makkumer Belboei LEKS speelt “De Weg” in Makkum

LEKS speelt “De Weg” in Makkum

CultureelPodium

Cultureel Podium Makkum organiseert op zaterdag 15 januari een voorstelling door theatercompagnie LEKS, “De Weg” in Het Kasteeltje aan de Bleekstraat. In deze persoonlijke muziektheatervoorstelling neemt zangeres en harpiste Ekaterina Levental het publiek mee op de weg die zij zelf als tiener aflegde. 

 

Die weg, door verschillende landen, begon in Tasjkent toen zij en haar familie na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie niet in Oezbekistan konden blijven door oplaaiend antisemitisme. Ekaterina speelt harp, zingt, danst en vertelt over haar afkomst en hoe die van de ene op de andere dag bepalend werd in het alledaagse leven.

En hoe ze daarna haar weg zocht naar het sprookje, zoals ze dat kende uit het theater. Gedreven door een onuitputtelijke veerkracht, en hoop. De Weg is een bijzonder herkenbaar, als ook in de huidige tijd een actueel verhaal. 

“Weer een station. Ik zie borden Amsterdam”

 

Kaartjes vanaf 4 januari te koop bij SpeElsgoed aan de Markt te Makkum of  online reserveren via www.cultureelpodiummakkum.nl  a 15 euro (leden CPM 10 euro) 

*De voorstelling is onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen betreffende COVID19

 

Makkumer Belboei Culinaire wandeltocht Langweer met oversteek winterpontje

Culinaire wandeltocht Langweer met oversteek winterpontje

VVV Waterland van Friesland

Het pontje De Woudfennen in Broek bij Langweer is onderdeel van de pilot winterpontjes van VVV Waterland van Friesland in samenwerking met De Marrekrite en de Provinsje Fryslân. Op zondag 12 en 19 december is er een wel heel bijzondere manier om van dit veerpontje gebruik te maken. Rondom Langweer en Sint Nicolaasga kun je een culinaire wandel- of fietstocht doen van 10,4 kilometer.

Pont de Woudfennen foto ThomasVaer fotografie VVV Waterland van Friesland.jpg

 

De route gaat langs vier restaurants in de omgeving van Sint Nicolaasga en Langweer. Onderweg maak je de heerlijkste tussenstops met hapjes. Het werkt als een soort viergangen menu waarbij je start met een voorgerecht en eindigt met een heerlijk dessert. De start is bij Hotel de Oorsprong die de vorige keer uitpakte met een carpaccio van hert. Wat het gerecht deze keer zal zijn is nog een verrassing, wie weet wordt dit wegens succes herhaald! Vervolgens maak je de oversteek met het pontje De Woudfennen in Broek en loop je naar binnen bij het naastgelegen Restaurant Helder met een heerlijk gerechtje met uitzicht over het water. Via Brasserie AnderS eindig je deze culinaire wandelroute bij Eetboerderij De Blaauwpleats. Wie weet wordt u daar verwend met een warme apfelstrudel met vanilleijs en slagroom. De route gaat geheel over verharde paden, bij droog weer kunnen de laarzen dus thuisblijven. Ook is de route op de fiets af te leggen.

 

De kosten voor de culinaire wandelroute zijn € 35,- per persoon. De organisatie van de culinaire wandelroute werkt dit jaar met digitale tickets die je vooraf moet reserveren. Bij de restaurants is het verplicht om een corona QR-code te tonen.

 

Kijk voor meer informatie en opgave op: www.waterlandvanfriesland.nl/culinairewandeltocht

 

 

Makkumer Belboei Haalbaarheidsonderzoek aardwarmte in Bolsward

Haalbaarheidsonderzoek aardwarmte in Bolsward

Súdwest-Fryslân

Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (Stogef), een burgerinitiatief in Bolsward dat de mogelijkheden aftast om met aardwarmte als alternatief voor aardgas Bolsward te verwarmen, is weer een stap verder. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft €171.320 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek.  

 

Op 29 september bezochten ruim 200 inwoners van Bolsward een voorlichtingsavond in de Martinikerk waarin zij meegenomen werden in de technische wereld van aardwarmte. Daarna is een burgerforum gestart waarin inwoners actief meedenken over de mogelijkheden in hun woonplaats. “Om daadwerkelijk over te kunnen gaan op uitvoering is eerst veel onderzoek nodig, maar het enthousiasme en de betrokkenheid  in Bolsward is groot”, geeft Henk de Vries van Stogef aan. Het haalbaarheidsonderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd door Stogef, de Gemeente Súdwest-Fryslân en Energiewerkplaats Fryslân en zal bestaan uit een technische analyse, een bewonersonderzoek, de economische haalbaarheid en een verkenning van samenwerkingsvormen van lokaal, collectief en maatschappelijk eigenaarschap. 

 

Wethouder Erik Faber is erg enthousiast: “Als daadwerkelijk blijkt dat we Bolsward kunnen verwarmen met collectieve aardwarmte, dan hebben we het binnen onze gemeente over 10.000 woningen en hebben we het doel van 8000 woningen voor 2030 ruimschoots gehaald. Als we dat combineren met de andere initiatieven in onze gemeente, dan zijn we een mooi eind op weg in de energietransitie.”

Stogef verwacht het onderzoek najaar 2022 afgerond te hebben, waarna duidelijk wordt of een aardgasvrij Bolsward daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

 

Makkumer Belboei Thúsakademy: ‘De myte foarby’ oer Eise Eisinga

Thúsakademy: ‘De myte foarby’ oer Eise Eisinga

Omrop Fryslân

De Thúsakademy organisearret yn de desimbermoanne trije kolleezjes ûnder it tema ‘De myte foarby’. Trije wittenskippers komme kolleezjes jaan oer de ferhalen achter mytes dy’t sy ûndersocht hawwe en de nije ynsichten dy’t dat opsmiten hat. Woansdei 8 desimber set Omrop Fryslân útein mei  wittenskipshistoarikus Arjen Dijkstra as sprekker, dy’t ûndersyk dien hat nei Eise Eisinga. Wat witte we no eins oer him, útsein dat er it Planetarium boud hat? 

 

Eise Eisinga: de man dy't yn alle stilte en beskiedenheid in bjusterbaarlik planetarium boude, omdat hy as iennichste net leaude yn de apokalyptyske preken fan in  dûmny dy't sûnder ferstân fan saken de ein fan de wrâld foarsei.  

 

It ferhaal fierder ûndersocht Arjen Dijkstra fernuvere him deroer dat dit bekende ferhaal nea fierder ûndersocht is. Hy dûkte deryn, pluze argiven troch, socht korrespondinsje en bewiisstikken út de 18e iuw. Dat smyt in hiel soad nije ynformaasje op, dy't de myte fan de iensume strider út Frjentsjer flink foarby giet.  

 

Fragen stelle  
Hasto in fraach oer de ynhâld fan it kolleezje, of wolst reagearje? Dat kin! Stjoer dyn fraach ûnder  it kolleezje troch nei   06 – 21 43 79 06. Dan besiket Bart Kingma, gasthear fan de jûn, antwurd te krijen op dyn fraach. 

 

Thúsakademy ‘De myte foarby’ oer Eise Eisinga is woansdei 8 desimber om 20.30 oere live op telefyzje te sjen by Omrop Fryslân. 

 

Makkumer Belboei It Fryske Gea zoekt verhalenvertellers! (Excursieleiders voor de vismigratierivier Afsluitdijk)

It Fryske Gea zoekt verhalenvertellers! (Excursieleiders voor de vismigratierivier Afsluitdijk)

Vind je het ook belangrijk dat de Friese natuur beschermd wordt en dat het verhaal van jouw omgeving verteld blijft?

Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. We hebben als doel de bescherming, het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Op het moment beheren we meer dan 60 verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van 20.000 hectare. Dit doen we niet alleen. We worden gesteund door 35.000 leden! Met zijn allen beschermen we de natuur in de mooiste provincie van Nederland.

 

 

It Fryske Gea organiseert op jaarbasis  gemiddeld 900 activiteiten waar rond de 16.000 deelnemer, jong en oud mee op stap gaan onze gebieden in. It Fryske Gea is op zoek naar excursieleiders voor het volgende gebied. 

Vismigratierivier: Excursieleiders voor scholenprogramma’s  wandel, vaar excursies en lezingen bij de Afsluitdijk.

 

Wat ga je doen?
Als excursieleider van It Fryske Gea neem je deelnemers mee onze gebieden in. Tijdens deze excursie vertel je de deelnemers over de rijkdom van het gebied, de ecologie en de cultuurhistorie.  Een gemiddelde excursie duurt tussen de 1,5 en 2 uur.

 

Wat vragen we van jou?
Vooral veel enthousiasme tegenover deze functie en een basiskennis in natuur en ecologie zijn uiteraard van groot belang. Daarnaast ben je minimaal 1 of 2 maal per maand beschikbaar voor het begeleiden van een excursie in één van onze gebieden Wij sturen je niet zomaar het veld in, voorafgaand neem je deel aan onze eigen training tot excursieleider, die totaal vier maanden duurt en om de week op de avond wordt gegeven.  

 

Wat bieden wij? 
De functie van excursieleider is een vrijwilliger functie, wel vergoeden wij de reiskosten en krijg je de juiste kleding voor dit buitenwerk. It Fryske Gea geeft daarnaast ook een gratis lidmaatschap, vier keer per jaar ons Magazine, het Gea Mantsje (vrijwilligersblad) en bied één maal per jaar de vrijwilligers een mooi uitstapje aan. Je draagt bij aan het behoud van de Friese Natuur!

 

Interesse?
Bel ons dan op nummer 0511-539618 of mail je reactie naar bcdealdefeanen@itfryskegea.nl
In het kader van ons integriteitsbeleid vragen wij bij indiensttreding een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

 

 

Makkumer Belboei Nationale Tuin & Klimaat Route officieel van start

Nationale Tuin & Klimaat Route officieel van start

Een platform vol duurzame tuinen en gemeentelijke voorbeelden

Iris van den Hurk

Op 3 december is met één druk op de knop de Nationale Tuin & Klimaat Route feestelijk geopend. Het nieuwe landelijke platform waar inwoners, gemeenten en organisaties tuininspiratie kunnen delen en opdoen. Wat is nu een betere inspiratiebron dan de duurzame tuin bij de buren? Naast het platform is er elk jaar op de eerste twee zaterdagen van september het jaarlijkse evenement. Dan bezoeken tuineigenaren elkaar om duurzame ideeën voor hun tuin uit te wisselen. Iedereen kan vanaf nu zijn tuin aanmelden.

De opening van de Nationale Tuin & Klimaat Route

 

Bestrating vervangen voor planten, regenwater opvangen of een ware oase creëren voor bijen en vlinders: een aantal mooie voorbeelden van verduurzaming in de tuin. De Tuin & Klimaat Route vormt een onafhankelijk platform waar inwoners, organisaties en gemeenten de mogelijkheid krijgen elkaar op te zoeken en hun ideeën met elkaar te delen. De website biedt alle ruimte voor inspireren en geïnspireerd raken.

Alle tuinen zijn welkom. “Je kunt als inwoner al klein beginnen met weghalen van tegels en daar bloemenzaad strooien of door regenwater op te vangen met een regenton”, vertelt Iris van den Hurk van de organisatie. Daarnaast kunnen niet alleen privétuinen meedoen, maar ook publieke buitenruimten of gemeenschappelijke wijktuinen. “Alle soorten duurzame tuinen en projecten zijn van harte welkom!”. 

Het platform borduurt voort op de succesvolle formule van de Nationale Duurzame Huizen Route. Een platform dat al 10 jaar zorgt voor inspiratie op het gebied van het verduurzamen van de woning.  

Lancering. De Tuin & Klimaat Route is geopend in de regio Vallei en Veluwe en is beschikbaar in heel Nederland. De route is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Platform Duurzaam Nederland en het Manifest Vallei en Veluwe. Het Manifest is een samenwerking tussen 28 gemeenten, twee provincies en het Waterschap. Bob Bergkamp, bestuurder in de manifest regio: “We zijn er van overtuigd dat praktische voorbeelden stimulerend werken”.  

Eigen tuin aanmelden. Wie mee wil doen aan de Tuin & Klimaat Route kan zijn tuin of gemeentelijk project aanmelden via: www.tuinenklimaatroute.nl