juni 2022 Alle artikelen.

 

Herdenkingsdienst voor William Stuckey, Makkumer Belboei

Herdenkingsdienst voor William Stuckey in Makkum

... bemanningslid van de STIRLING EH 889...

Klaas Groeneveld/Redactie Makkum 26-06-2022

Zaterdag 25 juni 2022 vond op de begraafplaats in Makkum een korte herdenkingsdienst plaats bij het graf van William Stuckey. In de nacht van 23 op 24 juni 1943 onderschepte ‘Nagtjagerpilot’ Vinke van de Fiegerhorst Leeuwarden boven het IJsselmeer de bommenwerper STIRLING EH 889. De bommenwerper wordt geraakt en stort neer in het IJsselmeer. Alle bemanningsleden komen hierbij om het leven.

De piloot Thomas Fraser McCroirie werd gevonden en begraven in Molkwerum. Het gebeuren heeft toentertijd een diepe indruk gemaakt in het dorp. En dit meeleven duurt tot op de dag van vandaag voort. Elk jaar is er de dodenherdenking, en staat de bevolking nadrukkelijk stil bij deze jongeman, die zijn leven gaf voor onze vrijheid.


In de loop van de jaren verzamelden geïnteresseerden meer gegevens omtrent het toestel, de opdracht die ze zouden uitvoeren in de nacht van 23 op 24 juni 1943, en ook werd gezocht naar wat er met de andere bemanningsleden was gebeurd. 

 

Missing Airmen

Met name Fekke Bandstra en andere leden van de Stichting Molkwar 2000 zochten actief, en uiteindelijk kwam het tot een plan, om dit grootser aan te pakken. Er moest een gedenkplek komen, en na informatie ingewonnen te hebben kwam men er achter, dat er geen monument was, specifiek ter nagedachtenis aan Vermiste Bemanningsleden. De onthulling zou plaatsvinden in 2020, maar ook hier kwam er vertraging, door corona. Toen de fondsen waren aangeboord, en de kunstenaar het monument gereed had, en de vergunningen rond waren om het gedenkteken te plaatsen in het water van het IJsselmeer, was het moment aangebroken, om een uitgebreid programma te maken, om de bemanningsleden te eren.

 

Familieleden uit Canada, Nieuw Zeeland, Engeland volgen de herdenkingsdienst in MakkumFamilieleden uit Canada, Nieuw Zeeland en Engeland volgen de herdenkingsdienst in Makkum

 

Dit weekend zijn een groep van 15 familieleden, uit Canada, Nieuw Zeeland, Engeland te gast in Molkwerum, voor een driedaags programma. Zondagmiddag 26 juni wordt het monument “Missing Airmen” onthuld.

 

Ter herdenking van de bemanningsleden, is zaterdag 25 juni een rondgang gemaakt langs de graven van de bemanningsleden, waarvan de naam en het graf bekend is. Helaas is niet bekend, of Graigner en Richards ergens begraven zijn als “Onbekende RAF-man”, of dat zij een zeemansgraf vonden in het IJsselmeer. Per bus werd een rondrit gemaakt, en een korte herdenking gehouden bij het graf van Kennedy in Middenmeer, van de tweelingbroers Todd in Medemblik, en van Stuckey in Makkum. 

 

Het lichaam van William Stuckey, 29 jaar, werd een maand later aangetroffen aan de oever van het IJsselmeer, nabij Gaast / Ferwoude, en de volgende dag op zondag 25 juli 1943, 12.45 uur, begraven op het kerkhof te Makkum. Dominee Touwen leidde de dienst, en Bergsma,en een  politieman, en Van der Meer van de gemeente waren daarbij aanwezig, alsook twee Duitse militairen, die een ere-salvo afschoten boven het geopende graf. De naam en het dienstnummer van William Stuckey konden bij aantreffen direct worden genoteerd, waarschijnlijk aan de hand van een metalen militair plaatje, aan een ketting om zijn nek. 

 

Het Comité Dodenherdenking Makkum verleende haar medewerking, De vlag van Engeland hing halfstok: er werd een krans en bloemen gelegd bij het graf van Stuckey. Toespraken van Bandstra en Klaas Groeneveld gaven duiding aan de levensloop van William Stuckey, en hoe het verder ging met zijn weduwe Peggy en hun twee zoontjes. De oudere broer Edward Stuckey kwam zijn belofte aan William na, en nam de zorg op zich van het jonge gezin. Naderhand is hij gehuwd met Peggy.

 

Fekke Bandstra, de broers Stuckey en Klaas Groeneveld bekijken informatie over vindplaatsen van lichamenFekke Bandstra, de broers Stuckey en Klaas Groeneveld bekijken informatie over vindplaatsen van lichamen

 

Op de begraafplaats in Makkum liggen verhoudingsgewijs veel omgekomen ‘airmen’. Er zijn ook een aantal graven waar een grafsteen ontbreekt. Van deze omgekomen ‘airmen’ kon niet worden vastgesteld wie zij waren. Hoogstwaarschijnlijk zal dit ook nooit meer veranderen, want zelfs nu nog wordt de beschikbare informatie door de Engelsen nog steeds geclassificeerd als geheim. De reden dat er in Makkum relatief veel ‘airmen’ begraven liggen ten opzichte van andere plaatsen in de buurt komt waarschijnlijk door de ligging aan het IJsselmeer.  Zuidwesten wind en de vissersnetten langs de Afsluitdijk zorgden ervoor dat de lichamen van omgekomen ‘airmen’ door vissers werden gevonden en meegebracht naar de afslag in Makkum. Waar zij werden begraven.

 

Plan voor 43 woningen op voormalige Tichelaar-locatie Makkum, Makkumer Belboei

Plan voor 43 woningen op voormalige Tichelaar-locatie Makkum

....gericht op aantal voldoende zorgwoningen...

Persbericht/Redactie Makkum 25-06-2022

Het college van Súdwest-Fryslân heeft ingestemd met de plannen voor 43 nieuwe woningen op de voormalige Tichelaar locatie aan de Turfmarkt in Makkum. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt de komende weken ter inzage. Het plan is een initiatief van Paavon Vastgoed B.V. en zorgorganisatie Patyna. 

 

Het plan van beide initiatiefnemers is vooral gericht op het uitbreiden van het aantal zorgwoningen. En dat is precies waar behoefte aan is, legt wethouder Bauke Dam uit: “Er ligt een grote uitdaging om tot voldoende zorgwoningen te komen. Het plan van de ontwikkelaars om voor een groot deel zorgwoningen te ontwikkelen, helpt ons in die uitdaging. Daarnaast hopen we dat dit ook een stroom op gang brengt die kansen biedt aan jongere kopers.”

 

Nieuw bestemmingsplan nodig

Het voorlopige plan bestaat uit een woonzorgzone met wonen en zorg, wonen voor ouderen en/of jongeren, en een aantal collectieve woonvoorzieningen, waaronder een buurtkamer. In totaal bestaat het plan uit 43 woningen: 32 zorgwoningen, 4 seniorenwoningen en 7 appartementen. Omdat het huidige bestemmingsplan niet voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van deze woningen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

 

Het voorontwerp van dit nieuwe bestemmingsplan ligt vanaf 22 juni 6 weken ter inzage. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen hun zienswijze indienen. 

Komen hier 43 nieuwe woningen?Komen hier 43 nieuwe woningen?

Gelukkig en gezond ouder worden, Makkumer Belboei

Gelukkig en gezond ouder worden

...door inzicht in eigen leven en uitgaan van mogelijkheden ...

Persbericht Makkum 25-06-2022

Gemeente Súdwest-Fryslân en Stichting Sociaal Collectief zijn samen met verschillende partijen vorig jaar gestart met Sosjaal en Sûn. Dit project richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van een duurzame aanpak tegen eenzaamheid vanuit het gedachtengoed positieve gezondheid. Het gaat dan om maatwerk, aansluiten bij de mogelijkheden van de oudere en een zinvol leven. De partijen met wie wordt samengewerkt zijn Sport Fryslân, Cultuur Kwartier, Bibliotheek Mar en Fean, Patyna thuiszorg, Antonius Zorggroep, het seniorenplatform, huisartsenpraktijken, ROS Friesland en GGD Fryslân.

 

Nu ruim een jaar later zijn er bijna 200 ouderen van 75 jaar en ouder woonachtig in Nijland, Tjerkwerd, Cornwerd en Makkum bezocht door 7 vrijwilligers. De huisbezoeken maakten de ouderen bewust van wat zij belangrijk vinden in hun leven, wat er goed gaat en waar ze nog stappen willen zetten. Een enkele keer was professionele hulp nodig. Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 23 juni werden de resultaten gepresenteerd.

 

Signaleren

Voor medewerkers van de thuiszorg en de huisartsenpraktijken is een geheugensteun met de belangrijkste signalen ontwikkeld om ouderen die eenzaam zijn en daarmee aan de slag willen, door te verwijzen naar Sociaal Collectief of naar het gebiedsteam van de gemeente.

Sociaal Collectief gaat aan de slag met de app Dag!enDoen! Met één druk op de knop komen de activiteiten in beeld die in de directe omgeving te doen zijn. Dag!enDoen! laat niet alleen zien welke activiteiten er die dag zijn, maar zorgt ook voor vervoer.

 

Gezond ouder worden

De groep ouderen stijgt snel in Súdwest-Fryslân. In verhouding met andere gemeenten wonen hier veel ouderen. Wethouder Marianne Poelman: “We wonen steeds langer thuis en dan is het fijn dat je contact hebt met de mensen in je buurt en dat je kunt meedoen aan activiteiten. Als je mensen om je heen hebt die je steunen en stimuleren ben je gelukkiger en gezonder. Daarom is het zo mooi dat we onze krachten bundelen niet alleen in de strijd tegen eenzaamheid, maar ook om nog vitaal en gezond te zijn op hogere leeftijd. Deze inzet vloeit voort uit ons lokaal preventie akkoord en daarmee sluiten we aan bij de Friese Preventie aanpak.”

Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkust, Makkumer Belboei

Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkust

...aangeboden aan mienskip...

Persbericht Makkum 25-06-2022

De wensen en ambities voor het Friese IJsselmeerkustgebied zijn een stap verder richting uitvoering. Het Aanbiedingsdocument, waarin deze wensen en ambities in kaart zijn gebracht, is namelijk vastgesteld door de samenwerkende overheden. Donderdag 23 juni is dit document aangeboden aan een vertegenwoordiging van de mienskip.

 

Het Aanbiedingsdocument markeert de start naar een samenhangende uitvoering van kansrijke initiatieven en maatschappelijke doelen in het Friese IJsselmeerkustgebied. Voor de mienskip - burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers die actief zijn in de regio - geeft het Aanbiedingsdocument inzicht in de opgaven, aanpak en kansen en voordelen voor het IJsselmeerkustgebied.

 

Diverse projecten op het gebied van onder andere natuurontwikkeling, (recreatieve) infrastructuur, cultureel erfgoed en het stimuleren van de economie zorgen de komende decennia voor een impuls in het gebied. Hierbij worden koppelingen gelegd met de ontwikkelingen die in het gebied gaan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld dijkversterkingen en de Veenweide aanpak. De investeringen zorgen voor een impuls van de brede welvaart en  dat de kwaliteit van de leefomgeving, het milieu en de werkgelegenheid verbeteren. 

 

De bestuurders van de samenwerkende overheden, Friso Douwstra, Bé de Winter, Frans Veltman en Henk de Boer, zijn eensgezind: “In het aanbiedingsdocument komen alle initiatieven en partijen samen. Fantastisch dat dit document is vastgesteld. Daarmee is een volgende stap gezet naar de inrichting van het gebied rondom het Friese IJsselmeer. Overheden staan hierbij in verbinding met de mienskip. Ook in de toekomst kan onze mienskip meedenken, wensen kenbaar maken, initiatieven aandragen én participeren en investeren.”

 

Voor de komende 30 jaar zijn wensen en ambities geformuleerd voor de Friese IJsselmeerkust. De provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân werken hierbij samen. Ook de mienskip is nauw betrokken bij de plannen. Zij dragen hun ideeën en wensen aan, zoals recent tijdens een van de vier burgerparticipatie avonden. 

 

450 jaar Koninklijke Tichelaar in Makkum, Makkumer Belboei

450 jaar Koninklijke Tichelaar in Makkum

...aanvulling op de tentoonstelling Tichelaar & Humade...

Persbericht Makkum 25-06-2022

Op een kaart van Caspar de Robles uit 1572 staat de oudste vermelding van een steenfabriek in Makkum. Exact op het oude terrein van Koninklijke Tichelaar. Deze “bricceria” markeert het begin van meer dan vier eeuwen aardewerk en keramiek van Koninklijke Tichelaar in Makkum. Koninklijke Tichelaar viert daarom zijn 450-jarig jubileum in de zomer van 2022, samen met bewoners, verenigingen en bedrijven in Makkum. Ook wordt er samengewerkt met het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden.

 

Op een kaart van Caspar de Robles uit 1572 staat de oudste vermelding van een steenfabriek in MakkumOp een kaart van Caspar de Robles uit 1572 staat de oudste vermelding van een steenfabriek in Makkum

 

Koninklijke Tichelaar viert daarom zijn 450-jarig jubileum in de zomer van 2022, samen met bewoners, verenigingen en bedrijven in Makkum. Ook wordt er samengewerkt met het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. 

Eeuwenlang vonden producten uit Makkum, gemaakt van Friese klei uit de omgeving, hun weg over de hele wereld. Ook vandaag nog is dat het geval. Architecten en ontwerpers uit de hele wereld weten Koninklijke Tichelaar te vinden vanwege zijn unieke kennis en ervaring. Op 12 april 2022 heeft een brede coalitie in Makkum het startsein gegeven voor een zomer vol activiteit rondom het 450-jarig jubileum. Onderdelen van het programma zijn:

 

zomer vol activiteit rondom het 450-jarig jubileum

Een interactieve presentatie van 13 augustus t/m 30 september van drie “artists-in-residence” in de oude Tichelaarfabriek aan de Turfmarkt. De drie designateliers Humade (Gieke van Lon, Lotte Dekker), Smogware (Iris de Kievith, Annemarie Piscaer) en Oer (Lotte de Raadt, Kirstie van Noort) verkennen, voortbouwend op de kennis en ervaring van Tichelaar, de mogelijkheden voor het verwerken van havenslib, fijnstof en ijzerafval van gezuiverd grondwater in glazuur. Op de plek waar al 450 jaar ambachtelijk wordt geïnnoveerd gaan de ontwerpers op zoek naar duurzame technieken toepasbaar in de toekomst van Tichelaar. Zichtbaar voor het publiek, met een persoonlijke toelichting. Deze activiteit wordt georganiseerd door de Stichting Frysk Tichelwurk, die speciaal voor deze viering is opgericht.

Een tijdelijke presentatie in de Waag in Makkum van 13 augustus t/m 30 september over de Gouden Eeuw van Makkum. Rond het jaar 1700 was Makkum “booming”. De economie floreerde en producten uit Makkum veroverden Europa. Deze presentatie wordt georganiseerd door Stichting Âld Makkum in nauwe samenwerking met Plaatselijk Belang Makkum. Ook wordt samengewerkt met het Fries Film Archief.

Op 3 augustus organiseert de Ondernemersvereniging Makkum op de Grote Zijlroede, voor de oude fabriek van Tichelaar, een optreden van de Drijvende Diva, een spectaculaire theatrale muziekuitvoering op het water. Op deze dag vindt een “sneak preview” plaats van de activiteiten die vanaf 13 augustus open zullen gaan.

Deze activiteiten in Makkum vormen een aanvulling op de tentoonstelling Tichelaar & Humade die Keramiekmuseum Princessehof van 3 juni t/m 30 oktober organiseert in Leeuwarden.

 

Samenwerkingsverband 

Na twee zomers die door Corona overschaduwd werden gaan de deuren weer open. Plaatselijk Belang, de Ondernemersvereniging Makkum, de Stichting Âld Makkum, Koninklijke Tichelaar en de Stichting Frysk Tichelwurk slaan de handen ineen.

 

Katharina Wortmann, voorzitter van Plaatselijk Belang: “Makkum is een verborgen juweel in Súdwest Fryslân. Deze viering kan het begin zijn van een nieuwe manier om samen het verhaal van Makkum te vertellen en een visie te ontwikkelen voor de toekomst van en in Makkum”.

Jacques Hoogenboom van de Ondernemersvereniging Makkum: “Hier waren we aan toe! Na twee zware Corona-jaren hopen we dat we onze ondernemers deze zomer een steuntje in de rug kunnen geven en tevens ons steentje bij te dragen aan een geslaagd jubileum van Koninklijke Tichelaar”.

Ties Hartman van de Stichting Frysk Tichelwurk: “Ons artist-in-residence programma is een bijzondere combinatie van design, duurzaamheid en ambacht. Wij zijn trots dat we dat hier mogen organiseren, op de plek waar het 450 jaar geleden allemaal begon” en we zijn het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Kingma Stichting, de Stichting de Grote Zuidwesthoek, FBO, en Abe Bonnema Fonds erkentelijk voor hun ondersteuning. We mogen nog meer steun van diverse zijden verwachten”.

Harm van der Ploeg, directeur van Koninklijke Tichelaar: “Eeuwenlange kennis en ervaring zijn de beste basis voor duurzame innovaties. Wij verheugen ons op de ideeën en de uitwerkingen waar de kunstenaars en ontwerpers mee gaan komen. En we nodigen al onze medewerkers graag uit voor het grote spektakel op 3 augustus”.

Durk Dijkstra, voorzitter van Stichting Âld Makkum: “Hoeveel huizen in Amsterdam bevatten Makkumer klei? Rond het jaar 1700 voeren de schepen af en aan, mede door het succes van bedrijven als Tichelaar. Deze zomer vertellen wij het verhaal van deze bloeiperiode van Makkum”

Ondertekening v.l.n.r: Karin Lemmens (Ondernemersvereniging Makkum), Harm van der Ploeg (Koninklijke Tichelaar), Ties Hartman (Stichting Frysk Tichelwurk, Sjirk Wijbenga(Stichting Âld Makkum) en Katharina Wortmann (Plaatselijk Belang Makkum).Ondertekening v.l.n.r: Karin Lemmens (Ondernemersvereniging Makkum), Harm van der Ploeg (Koninklijke Tichelaar), Ties Hartman (Stichting Frysk Tichelwurk, Sjirk Wijbenga(Stichting Âld Makkum) en Katharina Wortmann (Plaatselijk Belang Makkum).

Gemeente Súdwest-Fryslân steunt boeren, Makkumer Belboei

Gemeente Súdwest-Fryslân steunt boeren

...in reactie op landelijke stikstofvoorstellen...

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 25-06-2022

De door de minister Van der Wal gepresenteerde stikstofdoelstellingen van 10 juni 2022 zijn bij onze boeren in Súdwest-Fryslân als een mokerslag aangekomen. Die boodschap werd vrijdag 17 juni 2022 meegegeven aan de wethouders Henk de Boer (Landbouw Natuur Landschap) en Bauke Dam (Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening). Het gebeurde in Ferwoude tijdens een open en emotioneel gesprek met een afvaardiging van plaatselijke vertegenwoordigers van onder andere de LTO, AJF, Agractie, Collectief Súdwestkust, Agricycling en Us Hof. De aanwezige boeren waren zichtbaar aangedaan en van slag.

 

Er heerst ongeloof en onbegrip over de gekozen boodschap en de manier van communiceren vanuit Den Haag. De consequenties, met reductiedoelstellingen tot 47, 70 en 95 procent, zijn binnen de gemeente onverwacht ongekend fors, zoals binnen het veenweidegebied en langs de IJsselmeerkust. Bestaand enthousiasme in het gebied om meer natuurinclusief, circulair en klimaatadaptief te werken, worden hiermee de kop ingedrukt. Bijvoorbeeld in samenhang met de weidevogelaanpak. Er werden voorbeelden genoemd waarbij waardevolle verandervoorstellen van boeren door de ministersbrief per direct van tafel zijn geveegd. Bovendien ligt te beschermen stikstofgevoelige natuur vaak op flinke afstand. Wat is hier de logica van, vraagt men zich af.

 

“Wy moatte de hegere oerheid fertelle dat we al drok dwaande binne”, zei wethouder De Boer in een reactie hierop. Hij ondersteunt dan ook de brief van de provincie Fryslân aan de minister, waarin Gedeputeerde Staten aangeeft onaangenaam verrast te zijn door de voorstellen. In Friesland wordt al jaren gewerkt om de landbouwpraktijk aan te passen. Binnen de gemeente Súdwest-Fryslân zijn verschillende innovatieve initiatieven om de stikstofemissie te verlagen. “Wy sille in Den Haach noch better it ferhaal fan ús boeren en ús buorkjen fertelle moatte”, aldus wethouder De Boer. “Wy kinnen tegearre mei ús boeren komme ta in ekologyske tûke en lykwichtige bedriuwsfiering. De boeren moatte de ferantwurdlikheid hawwe om de omslach te meitsjen en wy kinne harren deryn begeliede. Wy moatte de boeren de kâns jaan!”  

“It brief rekket net allinnich de agraryske sektor hiel hurd mar it hiele plattelân, ek op ekonomysk mêd trochdat it gefolgen hat foar leanbedriuwen en molkfabriken”, benadrukt wethouder Bauke Dam. “Súdwest-Fryslân is kwa oerflakte de grutste gemeente fan Nederlân mei it grutste bûtengebiet. Dit hiele fitale bûtengebiet is ûnderdiel fan ús DNA. Dat wurdt hjirtroch rekke en dat kinne we net samar barre litte”, aldus Dam.

 

Wethouder De Boer wil binnen het al bestaande gemeentelijke stakeholdersoverleg ‘Vitaal Landschap’ goed met elkaar in gesprek blijven. De gemeente wil dit samen en in goed overleg met de sector oppakken. Naast landbouw zijn daarin ook de sectoren natuur en toerisme vertegenwoordigd. Daarnaast worden de inwoners betrokken. Als grootste landbouwgemeente van Nederland is de landbouw in Súdwest-Fryslân verweven met een eigen Friese plattelandstraditie. De Boer: “De transysje op it plattelân sille we mei syn allen stâl jaan moatte”.

SC Heerenveen - Top Oss, Makkumer Belboei

SC Heerenveen - Top Oss

...dinsdag 5 juli 2022 bij SV Mulier in Witmarsum...

Jetze Spijksma Makkum 25-06-2022

Naar aanleiding van de succesvolle oefenwedstrijd van 2 en 4 jaar geleden, oefent SC Heerenveen op dinsdag 5 juli 2022 tegen Top Oss op het mooie sportcomplex it Fliet in Witmarsum. De jeugd van sv Mulier loopt samen met de spelers en de arbitrage in de Line-up.  

 

sv Mulier heeft er alles aan gedaan om deze oefenwedstrijd in Witmarsum te laten plaatsvinden en hoopt dan ook op een grote publieke belangstelling. Het is de bedoeling om er een groot voetbalfeest van te maken. De wedstrijd start om 19.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar op het terrein of via internet op: www.svmulier.nl/kaartverkoop

 

Na de wedstrijd is er een verloting met een fiets als hoofdprijs, muziek, een hapje en drankje en wellicht een handtekening van 1 van de spelers.

 

Komt u met de auto volg dan de borden voor het tijdelijke parkeerterrein aan de Easthimmerwei. Verkeersregelaars leiden u naar een weiland dat familie Jouke Huitema beschikbaar heeft gesteld. 

 

Vanaf 17:00 uur is het sportveld en het parkeerterrein geopend voor publiek.

 

Informatiebijeenkomst participatieproces Simmerfjild Makkum, Makkumer Belboei

Informatiebijeenkomst participatieproces Simmerfjild Makkum

...op 28 juni in het MFC...

Persbericht Makkum 16-06-2022

Op 10 maart jl. heeft projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Súdwest-Fryslân om de haalbaarheid van de realisatie van 50 nieuwe woningen op de locatie Simmerfjild (Melkvaart fase 2) in Makkum te onderzoeken. Op dinsdag 28 juni worden alle geïnteresseerden van Makkum en omgeving uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Locatie voor de beoogede nieuwbouw  in MakkumLocatie voor de beoogede nieuwbouw in Makkum

 

Participatieproces

Om te onderzoeken of het project haalbaar is, gaat het projectteam de komende periode een participatieproces doorlopen met verschillende belanghebbenden. Aan de hand van dit proces krijgt het plan vorm en dient de haalbaarheid aangetoond te worden. Met als doel om voor het einde van het jaar te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan en woningbouwprogramma. Vervolgens neemt het college van de gemeente Súdwest-Fryslân  een besluit over de haalbaarheid van het beoogde plan.

 

Informatiebijeenkomst

Alle geïnteresseerden van Makkum en omgeving worden uitgenodigd voor de  informatiebijeenkomst op 28 juni a.s. Tijdens deze bijeenkomst wordt het voorgenomen participatieproces toegelicht en is er ruimte om vragen te stellen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 28 juni om 19:30 uur in het MFC te Makkum. U dient zich hier voor aan te melden, dit kan tot en met vrijdag 24 juni door een mail te sturen naar b.dedden@frisobouwgroep.nl.

 

Lopen op de bodem van de Vismigratierivier, Makkumer Belboei

Lopen op de bodem van de Vismigratierivier

...dat kan alleen op zaterdag 18 juni tijdens de Dag van de Bouw op de Afsluitdijk...

Persbericht Makkum 10-06-2022

Op zaterdag 18 juni kan je lopen op de bodem van de Vismigratierivier. De Vismigratierivier is in aanbouw en de eerste contouren zijn zichtbaar in het IJsselmeer. Op de Dag van de Bouw is de bouwkuip voor één enkele dag open voor de grootste liefhebbers! Dus meld je aan om een kijkje te nemen waar straks miljoenen trekvissen zwemmen. 

 

Drie deskundige medewerkers van de initiatiefnemers van dit bijzondere bouwwerk, ontvangen je voor een kort bezoek ín de bouwkuip. Natuurlijk zie je op de Dag van de Bouw welke moderne technieken de bouwers gebruiken. En je ziet met hoeveel respect het erfgoed - dat Afsluitdijk met 90 jaar is - wordt klaargemaakt voor de toekomst (van de vissen). En dat is nog niet alles… In het Afsluitdijk Wadden Center is ook van alles te beleven over vissen. Er zijn leuke lezingen van gidsen die alles weten over de Vismigratierivier. Deze dag zijn alle activiteiten gratis toegankelijk.

De bouwput in de Afsluitdijk.De bouwput in de Afsluitdijk.

 

De kans van (je) leven

Stel je eens voor… Over een paar jaar zwemmen er miljoenen vissen door de Vismigratierivier! En nu kan jij daar staan, in de bouwkuip middenin de Afsluitdijk tussen Waddenzee en IJsselmeer. De aanleg is van levensbelang voor trekvissen die in zoet én zout water leven. In Nederland hebben de vissen deze route nodig om op te groeien of te paaien. De Vismigratierivier zorgt dus voor een aanzienlijke verbetering van de visstand in het hele gebied rond het IJsselmeer!

 

Een plekje reserveren

Omdat de Vismigratierivier voor een beperkte groep toegankelijk is, is aanmelden noodzakelijk. Om te genieten van dat programma reserveer je een plekje voor de Lorentz Tour die vanaf de parkeerplaats van Hajé Hotel Zurich vertrekt. Alleen deze bussen stoppen bij de bouwlocatie Vismigratierivier. De Lorentz Tour komt op de weg terug langs het Afsluitdijk Wadden Center. 

 

Voor iedereen

In het Afsluitdijk Wadden Center kan je met een VR-bril virtueel door de Vismigratierivier zwemmen. Of maak jij liever een selfie met een van de megagrote levensechte vissen, die voorkomen in het IJsselmeer en de Waddenzee? Kinderen kunnen ook trekvissen bij elkaar speuren voor een leuke verrassing, zich laten schminken als vis of zelf aan de slag met stoepkrijt naast het IJsselmeer.

Energie over? Wandel naar het uitkijkpunt waar de contouren van de rivier al zichtbaar worden. Laat al die informatie en indrukken maar even op je inwerken… Het uitzicht is er natuurlijk fantastisch!

 

Dankzij. De Vismigratierivier is een initiatief van de Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Coalitie Blauwe Hart en Netviswerk. 

In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) maakt Rijkswaterstaat het gat in de Afsluitdijk. Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) voert de werkzaamheden uit. DNA is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Holland Kroon en Súdwest-Fryslân. De Vismigratierivier is financieel mogelijk gemaakt door provincie Fryslân, provincie Noord-Holland, Rijksoverheid, LIFE, Natura 2000, Nationale Postcode Loterij, Waddenfonds en CEF.

Kijk voor meer informatie over de Vismigratierivier op www.vismigratierivier.nl

Makkum krijgt glasvezelnetwerk, Makkumer Belboei

Makkum krijgt glasvezelnetwerk

...campagne voor Bolsward wordt verlengd tot en met 26 juni...

DeltaFiber Makkum 10-06-2022

DELTA Fiber Netwerk gaat een glasvezelnetwerk aanleggen in Makkum. Na het verstrijken van de deadline van 8 juni bleek dat er ruimschoots voldoende inwoners zich hebben aangemeld voor glasvezel. De aanleg start al in juni 2022 en Makkum zal begin 2023 van glasvezel gebruik kunnen maken. In Bolsward bleek het aantal aanmeldingen te laag om de investering in het glasvezelnetwerk te kunnen doen.

Nu het zeker is dat er glasvezel komt in Makkum heeft DELTA Fiber Netwerk besloten om de campagne voor de inwoners van Bolsward te verlengen tot en met 26 juni. Als er dan voldoende animo is, zal ook daar gestart worden met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Aanmelden kan via gavoorglasvezel.nl, het Glasvezel Informatiepunt of lokale verkooppunten. 

ReplaceText

Glasvezel netwerk in Makkum gaat door.Glasvezel netwerk in Makkum gaat door.

 

Zarah van den Berg, projectmanager bij DELTA Fiber Netwerk, vertelt: “We zijn heel blij dat het gelukt is in Makkum. Makkum en Bolsward horen bij de laatste kernen in de gemeente die nog geen glasvezel hebben of gaan krijgen. Ook het buitengebied was al aangesloten of is in aanleg. De huidige verbinding is hier natuurlijk beter dan het in het buitengebied, maar de inwoners mogen zeker niet achterblijven. Ook de komende jaren moet de verbinding goed blijven in deze ondernemende plaatsen. Voor Bolsward zijn de geluiden ook heel positief, maar kwamen de aanmeldingen wat later op gang. We hebben daarom vertrouwen en goede hoop dat het na 26 juni alsnog gaat lukken.” 

 

Gratis glasvezel voor alle inwoners van Makkum

Van den Berg vervolgt: “In Makkum kregen we de steun van het Plaatselijk Belang, De Ondernemers Vereniging en de Vereniging van Bedrijven Makkum. Zij wilden glasvezel voor de leefbaarheid en een toekomstbestendig ondernemersklimaat. Deze partijen hebben samen met de lokale Voetbalvereniging Makkum de schouders eronder gezet en daarmee ook inkomsten voor lokale projecten opgehaald. Fantastisch en een verklaring voor dit hele mooie resultaat. Nu het zeker is dat er glasvezel komt, krijgen alle inwoners van Makkum een gratis glasvezelaansluiting aangeboden. Elke straat krijgt zo een internet- en televisienetwerk waar ze nog tientallen jaren mee toe kunnen. Vanaf week 24 kan de aannemer al voor de deur staan om samen te kijken waar de aansluiting het beste geplaatst kan worden. 

 

Maar let op, een glasvezelaansluiting is nog geen werkende verbinding. Wanneer mensen gebruik willen maken van de voordelen van glasvezel, dan kunnen zij een glasvezelabonnement afsluiten. Doen zij dit voor 26 juni, dan profiteren zij nog steeds van de welkomstaanbiedingen van de deelnemende telecomaanbieders en besparen zij de aansluitkosten.”

 

Glasvezel Informatiepunten in Bolsward en Makkum blijven voorlopig open

Mensen die twijfelen en meer willen weten over glasvezel of de aanleg ervan, zijn welkom bij het Glasvezel Informatiepunt in Makkum tegenover de Sint Martinuskerk aan de Kerkstraat 19A en in Bolsward aan de Jongemastraat 12. Of zijn kunnen bellen met de glasvezeladviseur via 06 3861 2970 (Bolsward) of 06 3861 2894 (Makkum).

 

Aanmelden kan verder via de website en de lokale verkooppunten die ook op gavoorglasvezel.nl te vinden zijn.