Recent nieuws van de gemeente

 

Makkumer Belboei, Nieuwbouw basisschool De Oanrin in Arum na de zomervakantie van start .
Foto: logo%20sudwest

 

Inwoners tevreden over ondersteuning in het Sociaal Domein, Makkumer Belboei

Inwoners tevreden over ondersteuning in het Sociaal Domein

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 21-07-2022

Inwoners geven gemiddeld een 7,8 voor de ondersteuning die ze hebben gekregen in het afgelopen jaar. Dit blijkt uit het Cliëntervaringsonderzoek dat in maart is uitgevoerd door ZorgfocuZ. Dit onderzoeks- en adviesbureau zet elk jaar op een rij in hoeverre de ondersteuning  aansluit bij de wensen van inwoners. Het onderzoek is uitgevoerd onder inwoners die in 2021 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning.

 

Inwoners vinden over het algemeen de ondersteuning die ze kregen goed. Ook zijn ze tevreden met het bereikte resultaat van de ondersteuning. 88% geeft aan zich beter te kunnen redden en zich beter te voelen door de gekregen ondersteuning. Inwoners zijn in vergelijking tot het jaar daarvoor ook meer tevreden over het ondersteuningsplan. 

 

Marianne Poelman, Wethouder Sociaal Domein in Súdwest-Fryslân: “Met dit onderzoek kunnen we de klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening van de gemeente meten en waar nodig verbeteren.  We willen een gemeente die naast de inwoner staat en toegankelijk is. Geen onbegrijpelijke brieven maar hulp en maatwerk. Tichtby.”

 

Verbeterpunten

Naast vooral positieve ervaringen, komen uit het onderzoek ook verbeterpunten naar voren. In vergelijking met vorig jaar is men iets minder tevreden over de snelheid van het contact met het gebiedsteam. Ook zijn mensen nog niet altijd op de hoogte van de onafhankelijk cliëntenondersteuners (OCO) van MEE Noord. De OCO geeft onafhankelijk advies over zorg, inkomen en jeugd. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

 

Er zijn in totaal 4000 inwoners aangeschreven, waarvan 810 inwoners de vragenlijst hebben ingevuld. Dat is een respons van 20%. Dit is iets (10%) lager dan het jaar daarvoor. Toen was de respons 22%.

 

Andere aanpak voor 2022

Vanaf dit jaar zal ZorgfocuZ drie keer per jaar een korte vragenlijst sturen aan inwoners die in de periode daar voor een ondersteuningsaanvraag hebben gedaan. Naar aanleiding van die resultaten vinden er telefonische interviews plaats. Met deze aanpak willen we de respons verhogen en de huidige resultaten aanvullen met meer kwalitatieve inzichten. De Wmo adviesraad heeft hier vorig jaar een advies over uitgebracht.

 

Bijlagen

Publieksrapport Cliëntervaringsonderzoek 2021

Factsheet

 

 

Mienskip denkt mee over mogelijk woningbouwproject Simmerfjild Makkum, Makkumer Belboei

Mienskip denkt mee over mogelijk woningbouwproject Simmerfjild Makkum

Persbericht Makkum 07-07-2022

Vijftig nieuwe woningen in Makkum. Het is een idee. Maar dan moet de mienskip (de lokale gemeenschap) er wel achter staan, vinden Frisoplan en de gemeente Súdwest-Fryslân. Ze organiseerden afgelopen week een eerste informatiebijeenkomst.

De locatie voor de 50 woningenDe locatie voor de 50 woningen

 

Project Simmerfjild

Op 10 maart sloot projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) een intentieovereenkomst met de gemeente. Ze gaan samen de haalbaarheid van het bouwen van vijftig nieuwe woningen op Simmerfjild (Melkvaart fase 2) in Makkum onderzoeken. Eind dit jaar moet dit duidelijk zijn. Het doel is om dan een stedenbouwkundig plan met een goed onderbouwd woningprogramma te hebben. Daarna besluit het college van de gemeente Súdwest-Fryslân of het instemt met het beoogde plan.

 

Mienskip betrekken

De informatiebijeenkomst van vorige week was een eerste stap. Tijdens deze bijeenkomst werd het voorgenomen participatieproces toegelicht en was er ruimte voor vragen. Na de zomervakantie is er nog een bijeenkomst. Ook dan kunnen geïnteresseerden uit Makkum en omgeving actief meedenken over Simmerfjild.

 

Website Simmerfjild en woonbehoefteonderzoek

Belanghebbenden kunnen zich inschrijven op de website van Simmerfjild en blijven op die manier op de hoogte. Daarnaast roept het projectteam iedereen op om mee te doen aan het woonbehoefteonderzoek, door de vragenlijst in te vullen op www.simmerfjild.nl. Aan de hand van deze uitkomsten toetsen Frisoplan B.V. en de gemeente de haalbaarheid, en krijgen de plannen vorm.  

 

Ruim 100.000 oude krantenpagina’s uit Súdwest-Fryslân online doorzoekbaar, Makkumer Belboei

Ruim 100.000 oude krantenpagina’s uit Súdwest-Fryslân online doorzoekbaar

Persbericht Makkum 06-07-2022

Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft een groot aantal kranten uit de regio over de periode 1846-1961 gedigitaliseerd. Ruim 100.000 pagina’s met artikelen, nieuwsberichten, advertenties, familieberichten en feuilletons uit het Bolswards Nieuwsblad, het Sneeker Nieuwsblad en de Friso zijn te raadplegen en te doorzoeken op www.detiid.nl. “Hiermee is na het digitaliseren van bevolkingsgegevens een volgende stap gezet in het voor het brede publiek (online) toegankelijk maken van de geschiedenis van Súdwest-Fryslân,” geeft wethouder Petra van den Akker aan. 

Met deze digitaliseringsslag is een project afgerond waarvoor geld beschikbaar is gesteld. De wens is om het project een vervolg te geven en ook de kranten van 1962 tot 1995 te digitaliseren. 

 

 

Bolswards Nieuwsblad

De Bolswardsche Courant werd tussen 1862 en 1926 uitgegeven door drukkerij Kuperus en daarna een jaar door uitgever J. Mulder. A.J. Osinga nam de krant in 1927 over van Mulder, waarna de krant omgedoopt werd tot ‘De Jongs Nieuwsblad’ en gecombineerd met de Bolswardsche Courant en Wonseradeel. De Duitse bezetter verbood de krant, waardoor Osinga samen met het Sneeker Nieuwsblad verder moest gaan onder de titel Westergoo. Na de oorlog ging Osinga onder de oude naam verder maar omdat hij een nieuwe start wilde maken, doopte hij de krant om tot de huidige naam Bolswards Nieuwsblad.

 

Sneeker Nieuwsblad

Het Sneeker Nieuwsblad verschijnt sinds 3 september 1946. De uitgave is een gedwongen samensmelting van Drijfhout's Nieuwsblad, Nieuwe Sneeker Courant (algemeen advertentieblad voor Sneek en omstreken) en Sneeker Courant (jaren 20-1941). Ook ging het blad samen met De Jong's Nieuwsblad, dit werd ten dele voortgezet als Westergoo. In 1953 werd de jaargangnummering overgenomen van de in 1846 opgerichte Sneeker Courant.

 

Friso

De allereerste Friso dateert van 29 maart 1871. Uitgever was Hessel Brandenburgh jr. Yme Kuipers zette het bedrijf voort onder dezelfde naam. In 1901 wordt de zaak overgedaan aan boekhandelaar Bauke Gaastra, waardoor de Friso tot 1906 verdween. Ook in de oorlogsjaren verscheen de Friso niet. Na het overlijden van Gaastra zette zijn weduwe de boekhandel door en werd de drukkerij met de Friso overgedaan aan Hendrik Hunia en Bauke Kemker.

 

Samenwerken aan een toekomstbestendig Empatec , Makkumer Belboei

Samenwerken aan een toekomstbestendig Empatec

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 02-07-2022

Het nieuwe college presenteert aan de raad de laatste stand van zaken rondom werkleerbedrijf Empatec. Dit is een vervolg op de uitkomsten van het raadsonderzoek in 2021. De belangrijkste boodschap: met de samenwerkende gemeenten en de regio een vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling opzetten voor een toekomstbestendig werkleerbedrijf. Gemeente Súdwest-Fryslân informeert de raad over het opnieuw opzoeken van de regionale samenwerking.

 

Raad en college wilden meer transparantie, sturing en controle. De raadsenquête heeft dat helder naar voren gebracht. Deze aanbevelingen zijn door het college verder verkend. Wethouder Marianne Poelman: “Samen met de drie andere gemeenten willen we de samenwerking een nieuwe kans geven. We denken hierbij aan een vernieuwde GR Fryslân-West met een betere governance structuur en meer transparantie. In gezamenlijkheid gaan we wat ons betreft voor een zonnig toekomstperspectief met baangarantie voor de werknemers.” 

 

Om te komen tot een samenwerking waarin deze aanbevelingen geborgd zijn, zijn enkele scenario’s in kaart gebracht, variërend van uittreden tot opheffen van de gemeenschappelijke regeling. Deze scenario’s hebben verschillende juridische en financiële consequenties. Het opheffen van de NV Empatec of GR is juridisch gezien, eigenstandig niet mogelijk. Daarnaast volgen mogelijk forse uittredingskosten. Het college streeft daarom naar een bestendige toekomststrategie, onder andere door het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling. 

 

Ter versterking van de sturing op Empatec wordt momenteel gewerkt aan dienstverlenings-overeenkomsten per jaar tussen gemeente SWF en Empatec. Hierin wordt vastgelegd welke diensten worden afgenomen en wat de beoogde resultaten zijn.

 

Met de genoemde veranderingen kan verder worden gewerkt aan een succesvolle samenwerking met Empatec en de drie andere gemeenten: Waadhoeke, Harlingen en De Fryske Marren. 

 

 

Plan voor 43 woningen op voormalige Tichelaar-locatie Makkum, Makkumer Belboei

Plan voor 43 woningen op voormalige Tichelaar-locatie Makkum

....gericht op aantal voldoende zorgwoningen...

Persbericht/Redactie Makkum 25-06-2022

Het college van Súdwest-Fryslân heeft ingestemd met de plannen voor 43 nieuwe woningen op de voormalige Tichelaar locatie aan de Turfmarkt in Makkum. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt de komende weken ter inzage. Het plan is een initiatief van Paavon Vastgoed B.V. en zorgorganisatie Patyna. 

 

Het plan van beide initiatiefnemers is vooral gericht op het uitbreiden van het aantal zorgwoningen. En dat is precies waar behoefte aan is, legt wethouder Bauke Dam uit: “Er ligt een grote uitdaging om tot voldoende zorgwoningen te komen. Het plan van de ontwikkelaars om voor een groot deel zorgwoningen te ontwikkelen, helpt ons in die uitdaging. Daarnaast hopen we dat dit ook een stroom op gang brengt die kansen biedt aan jongere kopers.”

 

Nieuw bestemmingsplan nodig

Het voorlopige plan bestaat uit een woonzorgzone met wonen en zorg, wonen voor ouderen en/of jongeren, en een aantal collectieve woonvoorzieningen, waaronder een buurtkamer. In totaal bestaat het plan uit 43 woningen: 32 zorgwoningen, 4 seniorenwoningen en 7 appartementen. Omdat het huidige bestemmingsplan niet voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van deze woningen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

 

Het voorontwerp van dit nieuwe bestemmingsplan ligt vanaf 22 juni 6 weken ter inzage. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen hun zienswijze indienen. 

Komen hier 43 nieuwe woningen?Komen hier 43 nieuwe woningen?

 

Gelukkig en gezond ouder worden, Makkumer Belboei

Gelukkig en gezond ouder worden

...door inzicht in eigen leven en uitgaan van mogelijkheden ...

Persbericht Makkum 25-06-2022

Gemeente Súdwest-Fryslân en Stichting Sociaal Collectief zijn samen met verschillende partijen vorig jaar gestart met Sosjaal en Sûn. Dit project richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van een duurzame aanpak tegen eenzaamheid vanuit het gedachtengoed positieve gezondheid. Het gaat dan om maatwerk, aansluiten bij de mogelijkheden van de oudere en een zinvol leven. De partijen met wie wordt samengewerkt zijn Sport Fryslân, Cultuur Kwartier, Bibliotheek Mar en Fean, Patyna thuiszorg, Antonius Zorggroep, het seniorenplatform, huisartsenpraktijken, ROS Friesland en GGD Fryslân.

 

Nu ruim een jaar later zijn er bijna 200 ouderen van 75 jaar en ouder woonachtig in Nijland, Tjerkwerd, Cornwerd en Makkum bezocht door 7 vrijwilligers. De huisbezoeken maakten de ouderen bewust van wat zij belangrijk vinden in hun leven, wat er goed gaat en waar ze nog stappen willen zetten. Een enkele keer was professionele hulp nodig. Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 23 juni werden de resultaten gepresenteerd.

 

Signaleren

Voor medewerkers van de thuiszorg en de huisartsenpraktijken is een geheugensteun met de belangrijkste signalen ontwikkeld om ouderen die eenzaam zijn en daarmee aan de slag willen, door te verwijzen naar Sociaal Collectief of naar het gebiedsteam van de gemeente.

Sociaal Collectief gaat aan de slag met de app Dag!enDoen! Met één druk op de knop komen de activiteiten in beeld die in de directe omgeving te doen zijn. Dag!enDoen! laat niet alleen zien welke activiteiten er die dag zijn, maar zorgt ook voor vervoer.

 

Gezond ouder worden

De groep ouderen stijgt snel in Súdwest-Fryslân. In verhouding met andere gemeenten wonen hier veel ouderen. Wethouder Marianne Poelman: “We wonen steeds langer thuis en dan is het fijn dat je contact hebt met de mensen in je buurt en dat je kunt meedoen aan activiteiten. Als je mensen om je heen hebt die je steunen en stimuleren ben je gelukkiger en gezonder. Daarom is het zo mooi dat we onze krachten bundelen niet alleen in de strijd tegen eenzaamheid, maar ook om nog vitaal en gezond te zijn op hogere leeftijd. Deze inzet vloeit voort uit ons lokaal preventie akkoord en daarmee sluiten we aan bij de Friese Preventie aanpak.”

 

Gemeente Súdwest-Fryslân steunt boeren, Makkumer Belboei

Gemeente Súdwest-Fryslân steunt boeren

...in reactie op landelijke stikstofvoorstellen...

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 25-06-2022

De door de minister Van der Wal gepresenteerde stikstofdoelstellingen van 10 juni 2022 zijn bij onze boeren in Súdwest-Fryslân als een mokerslag aangekomen. Die boodschap werd vrijdag 17 juni 2022 meegegeven aan de wethouders Henk de Boer (Landbouw Natuur Landschap) en Bauke Dam (Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening). Het gebeurde in Ferwoude tijdens een open en emotioneel gesprek met een afvaardiging van plaatselijke vertegenwoordigers van onder andere de LTO, AJF, Agractie, Collectief Súdwestkust, Agricycling en Us Hof. De aanwezige boeren waren zichtbaar aangedaan en van slag.

 

Er heerst ongeloof en onbegrip over de gekozen boodschap en de manier van communiceren vanuit Den Haag. De consequenties, met reductiedoelstellingen tot 47, 70 en 95 procent, zijn binnen de gemeente onverwacht ongekend fors, zoals binnen het veenweidegebied en langs de IJsselmeerkust. Bestaand enthousiasme in het gebied om meer natuurinclusief, circulair en klimaatadaptief te werken, worden hiermee de kop ingedrukt. Bijvoorbeeld in samenhang met de weidevogelaanpak. Er werden voorbeelden genoemd waarbij waardevolle verandervoorstellen van boeren door de ministersbrief per direct van tafel zijn geveegd. Bovendien ligt te beschermen stikstofgevoelige natuur vaak op flinke afstand. Wat is hier de logica van, vraagt men zich af.

 

“Wy moatte de hegere oerheid fertelle dat we al drok dwaande binne”, zei wethouder De Boer in een reactie hierop. Hij ondersteunt dan ook de brief van de provincie Fryslân aan de minister, waarin Gedeputeerde Staten aangeeft onaangenaam verrast te zijn door de voorstellen. In Friesland wordt al jaren gewerkt om de landbouwpraktijk aan te passen. Binnen de gemeente Súdwest-Fryslân zijn verschillende innovatieve initiatieven om de stikstofemissie te verlagen. “Wy sille in Den Haach noch better it ferhaal fan ús boeren en ús buorkjen fertelle moatte”, aldus wethouder De Boer. “Wy kinnen tegearre mei ús boeren komme ta in ekologyske tûke en lykwichtige bedriuwsfiering. De boeren moatte de ferantwurdlikheid hawwe om de omslach te meitsjen en wy kinne harren deryn begeliede. Wy moatte de boeren de kâns jaan!”  

“It brief rekket net allinnich de agraryske sektor hiel hurd mar it hiele plattelân, ek op ekonomysk mêd trochdat it gefolgen hat foar leanbedriuwen en molkfabriken”, benadrukt wethouder Bauke Dam. “Súdwest-Fryslân is kwa oerflakte de grutste gemeente fan Nederlân mei it grutste bûtengebiet. Dit hiele fitale bûtengebiet is ûnderdiel fan ús DNA. Dat wurdt hjirtroch rekke en dat kinne we net samar barre litte”, aldus Dam.

 

Wethouder De Boer wil binnen het al bestaande gemeentelijke stakeholdersoverleg ‘Vitaal Landschap’ goed met elkaar in gesprek blijven. De gemeente wil dit samen en in goed overleg met de sector oppakken. Naast landbouw zijn daarin ook de sectoren natuur en toerisme vertegenwoordigd. Daarnaast worden de inwoners betrokken. Als grootste landbouwgemeente van Nederland is de landbouw in Súdwest-Fryslân verweven met een eigen Friese plattelandstraditie. De Boer: “De transysje op it plattelân sille we mei syn allen stâl jaan moatte”.

 

Simmer yn Súdwest 2022, Makkumer Belboei

Simmer yn Súdwest 2022

Een zomer vol gratis activiteiten voor jeugd in Súdwest-Fryslân!

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 06-06-2022

Suppen, voetballen of creatief aan de slag met de Toolbox van Cultuurbureau Akte2. Hippe uitdagingen als Pumptrack (soort skate of mountainbikebaan), Archery Tag (soort trefbal met pijl en boog) en een te gekke Wipe-outbaan. Van 16 juli tot en met 28 augustus is er van alles te doen in Súdwest-Fryslân, voor het hele gezin. Er zijn theatervoorstellingen, sportinstuiven met springkussens en activiteiten op buurtcampings. Daarnaast kunnen minimagezinnen zich aanmelden voor een dagje uit naar een pretpark of één van de Waddeneilanden.

Archief foto uit 2021Archief foto uit 2021

 

Simmer yn Súdwest is een initiatief van gemeente Súdwest-Fryslân en wordt georganiseerd door cultuurbureau Akte 2, Beweegteam Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief en de Groen Grijs bus. Simmer yn Súdwest is voor alle kinderen en jongeren in Súdwest-Fryslân van 4 t/m 18 jaar. Na een succesvolle editie vorig jaar, besluit de gemeente het programma dit jaar opnieuw te organiseren. 

 

Simmer yn Súdwest 2021 groot succes! 

Ruim 5.000 inwoners hebben gebruik gemaakt van de activiteiten van Simmer Yn Súdwest 2021. In de zomer van 2021 organiseerde de gemeente - in plaats van de eerder aangeboden minimavakanties - dagtochten naar pretparken en de Waddeneilanden. Ongeveer 700 gezinnen met een laag inkomen hebben een dagtocht gedaan. Naast het aanbod voor deze gezinnen werden er in de gehele zomervakantie sport- en cultuuractiviteiten georganiseerd. Hier konden alle inwoners gratis naartoe. Zo’n 1400 inwoners hebben de buurtcampings bezocht, 465 mensen hebben deelgenomen aan de cultuuractiviteiten en ongeveer 2850 hebben een sportactiviteit gedaan.  

 

Vanaf half juni is het volledige programma te vinden op www.simmerynsudwest.frl. Gezinnen met een minimaal inkomen zijn bekend bij de gemeente en ontvangen binnenkort een brief waarin staat hoe ze zich aan kunnen melden voor de dagtochten. 

Samen vieren we de Simmer yn Súdwest!