Recent nieuws van de gemeente

 

Súdwest-Fryslân geeft voorschot Energietoeslag 2023, Makkumer Belboei

Súdwest-Fryslân geeft voorschot Energietoeslag 2023

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 14-12-2022

Inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, die voor 1 december 2022 de volledige Energietoeslag van €1300,- hebben ontvangen, krijgen nog dit jaar €500,- gestort. Dit is een voorschot op de energietoeslag van 2023 die het rijk beschikbaar stelt. Gemeentes hebben de mogelijkheid om een deel van die toeslag eerder uit te betalen. Het college van Súdwest-Fryslân maakt dankbaar gebruik van deze mogelijkheid om mensen met lage inkomens snel te ondersteunen nu de energieprijzen hoog zijn. 

 

“Wij zien dat veel mensen moeite hebben met het betalen van de energierekening. Daarom hebben we als gemeente de keus gemaakt om alvast een voorschot te bieden aan de meest kwetsbare doelgroep”, aldus Wethouder Marianne Poelman. 

 

In het nieuwe jaar wordt gekeken welke inwoners recht hebben op de Energietoeslag van 2023. Mocht blijken dat inwoners er dan geen recht meer op hebben, dan hoeft het voorschot niet terugbetaald te worden. Het resterende bedrag van de Energietoeslag ontvangen ze dan in 2023 niet. Inwoners die ook in 2023 voor de Energietoeslag in aanmerking komen, ontvangen ook het restbedrag. 

 

Wie ontvangt een voorschot?

Dit voorschot hoeft niet aangevraagd te worden. Huishoudens die in aanmerking komen voor het voorschot ontvangen binnenkort een brief en dit jaar nog automatisch het geld op hun rekening. Dit geldt voor inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân, ouder dan 21 jaar en met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Andere inwoners worden niet meegenomen in de voorschotregeling omdat nog niet bekend is wat de regels zullen zijn in 2023.  

 

Vragen over de Energietoeslag en hulp bij andere regelingen  

Elke week is SWF Tichtby aanwezig in verschillende dorpen en wijken in de gemeente. Medewerkers bieden concrete hulp, dichtbij de inwoner, en helpen bij het aanvragen van de Energietoeslag en andere regelingen. Met de tour bereikt de gemeente op een laagdrempelige manier inwoners met een wat lager inkomen. Via flyers, posters, social media en www.sudwestfryslan.nl/swftichtby wordt bekend gemaakt wanneer de gemeente in welk dorp of wijk is.

 

 

Ontmoetingsplaatsen onmisbaar voor de mienskip, Makkumer Belboei

Ontmoetingsplaatsen onmisbaar voor de mienskip

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 07-12-2022

Het college van B&W stelt het nieuwe beleid over ontmoetingsplaatsen voor aan de raad. Het toekomstbestendig maken van deze ontmoetingsplekken is de grootste pijler. Deze plaatsen zijn van grote waarde voor inwoners, daarom is een structurele bijdrage van circa 1 miljoen euro per jaar nodig. De raad wordt gevraagd hierover een financiële afweging te maken. Deze komt aan bod in de raadsvergadering van 2 februari 2023. 

De gemeente Súdwest-Fryslân telt op dit moment 63 ontmoetingsruimten. Deze ontmoetingsplaatsen worden door inwoners hoog gewaardeerd en verhogen de brede welvaart en welbevinden van de inwoners. De ontmoetingsplaatsen zijn laagdrempelig. Er is plaats voor iedereen, ongeacht fysieke of mentale beperking of het besteedbaar inkomen, alle bewoners kunnen samen komen en activiteiten ontplooien. 

 

De kracht van zinvol ontmoeten

Bauke Dam, wethouder met Ontmoetingplaatsen in portefeuille: “Súdwest-Fryslân investeert, als grootste gemeente, graag in toekomstbestendige ontmoetingsplaatsen. Dit betekent niet alleen investeren in duurzame gebouwen, maar ook samen met inwoners en (zorg)partners kijken naar waar behoefte aan is, welke mogelijkheden er zijn om voorzieningen en functies te combineren. Samen met de mienskip het verschil maken. Ervoor zorgen dat iedereen echt mee kan doen in zijn eigen dorp of wijk. ’s Avonds met biljart of een koor, overdag door samen koffie te drinken of met elkaar te eten.”

 

De drie pijlers van het beleid

De wensen die de besturen van ontmoetingsplaatsen meegaven als input zijn meegenomen in het nieuwe beleid. Het nieuwe beleid voor de ontmoetingsplaatsen richt zich op drie pijlers, waarvan twee gaan over duurzaamheid:

1. Ondersteunen van besturen;
2. Duurzaam gebruik van het gebouw;
3. Onderhoud en verduurzaming;

 

Het streven is om alle ontmoetingsplaatsen energieneutraal te maken en/of van het gas af te krijgen. Deze ambitie heeft bijkomende positieve effecten. De verduurzaming van ontmoetingsplaatsen in dorp of wijk kan dienen als voorbeeld en inspiratie voor woningeigenaren, zodat ook zij gaan verduurzamen. Het  biedt ook kansen tot innovatie; ontmoetingsplaatsen zijn gebouwen met een bijzondere uitdaging, die uitnodigen tot het toepassen van nieuwe technieken en concepten. 

 

Iedereen kan meedoen

Marianne Poelman, wethouder in het sociaal domein: “Iedereen moet kunnen meedoen en andere mensen kunnen ontmoeten. Zo ontstaan contacten en waardevolle relaties, waardoor je zorgen met elkaar kunt delen en elkaar kunt helpen. Ontmoetingsplaatsen dragen bij aan de verbinding in een wijk, kern of dorp. Het is belangrijk om de vrijwilligers en besturen daarbij te ondersteunen. We zetten daarom vol in op het verduurzamen van die ontmoeting, zowel in mensen als in stenen.”

 

Ontmoetingsplaatsen zijn daarmee een middel om de gezondheid van de inwoners te vergroten. De sociale basis is en blijft sterk: er kan onderlinge vroeg signalering plaatsvinden van ondersteunings- en zorgbehoefte, zodat preventie activiteiten meer kans krijgen, er is ruimte voor talentontwikkeling en het steeds groter wordende vraagstuk van eenzaamheid kan deels worden beantwoord. 

 

Hulp bij hoge energierekening dorpshuizen Súdwest-Fryslân, Makkumer Belboei

Hulp bij hoge energierekening dorpshuizen Súdwest-Fryslân

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 23-11-2022

Steeds meer dorpshuizen, sportclubs en culturele organisaties hebben het moeilijk met de hoge kosten voor energie. Ze kunnen de rekening niet of nauwelijks meer betalen en luiden de noodklok. Gemeente Súdwest-Fryslân vindt het voortbestaan van deze maatschappelijke organisaties van groot belang. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd om 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de extra energiekosten van maatschappelijke organisaties in Súdwest-Fryslân. 

 

“Verenigingen, sportclubs en dorpshuizen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen voor onze inwoners. We moeten voorkomen dat deze organisaties hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En dat daardoor activiteiten niet meer door kunnen gaan. Net als tijdens de coronacrisis willen we er nu ook zijn voor deze organisaties en hun vele vrijwilligers”, zegt wethouder Bauke Dam.

 

Volledige vergoeding extra kosten 2022

Súdwest-Fryslân werkt momenteel de plannen uit voor deze zogenoemde Energiecompensatie. Het is de bedoeling dat organisaties de extra energiekosten volledig vergoed kunnen krijgen. De gemeentelijke bijdrage vult de vergoeding van het Rijk aan. De energiecompensatie is bedoeld voor organisaties zoals dorpshuizen, multifunctionele centra, wijkgebouwen, sportverenigingen en andere culturele organisaties met eigen gebouw en zonder winstoogmerk. 

 

Nieuwe subsidieregeling 

Als het plan wordt goedgekeurd kunnen de organisaties vanaf februari 2023 de energiecompensatie aanvragen bij de gemeente. Het gaat om een vergoeding van de extra energiekosten die in 2022 zijn gemaakt door de hoge prijzen. Ook kijkt Súdwest-Fryslân naar de mogelijkheden voor vergoeding van deze kosten in 2023. 

 

De instellingen die voor de regeling in aanmerking komen, worden deze week per mail geïnformeerd. Daarnaast gaat Súdwest-Fryslân de komende weken in gesprek met besturen van multifunctionele centra en dorpshuizen over het plan om te horen wat zij er van vinden. 

 

It Soal Workum wordt vijfde opvanglocatie in Súdwest-Fryslân, Makkumer Belboei

It Soal Workum wordt vijfde opvanglocatie in Súdwest-Fryslân

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 23-11-2022

Recreatiepark It Soal in Workum wordt voorbereid als gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft hiervoor met de eigenaar een overeenkomst gesloten. Door een renovatie op het recreatiepark kan een deel ervan worden ingezet voor 120 Oekraïense vluchtelingen. Op het park worden 31 chalets van verschillende groottes in gebruik genomen voor bewoning, kantoor en beveiliging.

Chalets komen beschikbaar voor opvang Oekraïense vluchtelingenChalets komen beschikbaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen

 

“Yn Warkum wurde al Oekraynske flechtlingen yn hotel de Wymerts opfong. Geweldich hoe gastfrij ús mienskip is om minsken in feilich plak te jaan. De stream fan flechtlingen nimt noch hieltiid ta en dêrom bin ik der wiis mei dat wy nochris 120 minsken opfange kinne. Meiïnoar soargje wy derfoar dat wy de taakstelling fan Fryslân ynfulle. Mei de help fan in soad frijwilligers kinne wy dit oan en de opfang langer folhâlde. Wy nimme hjiryn ús ferantwurdlikheid as grutte gemeente mei in soad romte”, vertelt burgemeester Jannewietske de Vries. “Derneist beseffe wy dat dit ekstra ynset freget fan húsdokters, oare soarchpartijen en ûnderwiisynstellingen yn Warkum, sy binne yn de tariedingen meinommen. Wy binne grutsk dat wy hjir meiïnoar de skouders ûnder sette kinne”.

 

Súdwest-Fryslân biedt plek aan ruim 500 vluchtelingen

Na Galamadammen in Koudum, Amicitia in Sneek, Nij Ylostins in IJlst en de Wymerts in Workum is dit de vijfde gemeentelijke opvanglocatie in Súdwest-Fryslân. Daarnaast zijn er drie grootschalige particuliere opvanglocaties in Hylpen, Gaastmeer en Heeg. Hiermee biedt Súdwest-Fryslân plek aan ruim 500 vluchtelingen. 

 

Er komen nog dagelijks Oekraïense vluchtelingen Nederland binnen. Omdat vluchtelingen uit Oekraïne niet de asielprocedure ingaan, hebben gemeenten een belangrijke rol in het organiseren van de opvang. Elke Veiligheidsregio heeft sinds oktober de opdracht om 1000 extra plekken te realiseren, bovenop de 2000 die er al waren. 

 

Op dit moment worden in Workum voorbereidingen getroffen om de locatie klaar te maken voor ontvangst. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang, maar ook voor het faciliteren van de eerste levensbehoeften zoals zorg, medische hulp en onderwijs. Samen met de betrokken instanties wordt dit gereed gemaakt voordat de vluchtelingen arriveren. De gemeente hoopt in januari de nieuwe tijdelijke inwoners te kunnen verwelkomen. Inwoners van Workum zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. 

 

 

Jongere kan langer thuiswonen, uitkering blijft gelijk , Makkumer Belboei

Jongere kan langer thuiswonen, uitkering blijft gelijk

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 22-11-2022

Met terugwerkende kracht, vanaf 1 juli 2022, tellen jongeren van 21 tot 27 jaar niet meer mee voor de uitkering van hun medebewoners. De gemeente Súdwest-Fryslân loopt hiermee vooruit op een wetswijziging over de kostendelersnorm. Zo kunnen jongvolwassenen nog wat langer inwonen bij bijstandsgerechtigden zonder gevolgen voor de uitkering. 

 

“Door de woningnood komt het steeds vaker voor dat jongeren langer bij hun ouders blijven wonen. Stel dat de ouders een bijstandsuitkering hebben, dan wordt deze in de huidige regelgeving lager als er meer mensen in één huis wonen. Het gevolg kan zijn dat de ouders het zich niet kunnen veroorloven om hun eigen volwassen kind in huis te hebben”, aldus Marianne Poelman, wethouder met bestaanszekerheid in portefeuille. “Helemaal nu het dagelijks leven een stuk duurder is geworden en elke euro telt.”

 

Aanpassing van de regel

Daarom past gemeente Súdwest-Fryslân de regel aan. Jongvolwassenen van 21 tot 27 jaar tellen vanaf 1 juli 2022 niet meer mee als kostendeler voor de bijstandsuitkering van een ander. Andersom blijft de kostendelersnorm wel gelden voor personen vanaf 21 jaar. 

 

Een voorbeeld ter verduidelijking. Een kind van 24 jaar woont bij zijn ouders (allebei 50 jaar). Allen hebben recht op algemene bijstand voor het levensonderhoud. Het kind is geen kostendelende medebewoner meer voor de bijstand van zijn ouders. De ouders hebben recht op de normale gehuwdennorm. Op het kind is wel de kostendelersnorm van toepassing. Zijn ouders zijn kostendelende medebewoners want zij zijn allebei ouder dan 27 jaar.

 

Marianne Poelman vervolgt: “Bovendien zorgen de problemen op de woningmarkt er voor dat jongeren vaak het huis niet uit kunnen, hoe graag ze dat ook willen. Door de regels aan te passen van de kostendelersnorm zorgt dat bij een aantal huishoudens in onze gemeente voor enige verlichting in deze benarde situatie.” 

 

De uitkeringen worden door de gemeente opnieuw beoordeeld op de gewijzigde norm. Inwoners hoeven hiervoor niets te doen. Inwoners voor wie de versoepelde kostendelersnorm geldt, ontvangen binnenkort een brief.

 

Wat is de kostendelersnorm?

Kostendelersnorm is een begrip dat wordt gebruikt om te bepalen hoe hoog de bijstandsuitkering is. Woont iemand met een uitkering samen met andere volwassenen? Dan kunnen woonlasten, zoals gas en energie, met elkaar gedeeld worden. Hierdoor is een lagere uitkering nodig om van te kunnen leven. Hoe meer volwassen personen in huis wonen, hoe lager de uitkering wordt. De norm leidt zo nu en dan tot problemen. Meer jongeren uit bijstandsgezinnen verlaten het ouderlijk huis omdat de ouders het zich financieel niet meer kunnen veroorloven om hun volwassen kind in huis te houden. In verband met de huidige woningnood kan dit leiden tot dak- en thuisloosheid bij jongeren.

 

Het kabinet wil de leeftijdsgrens ook verhogen, maar zegt die wetswijziging pas per 1 januari 2023 te kunnen doorvoeren. 

 

 

Gemeente Súdwest-Fryslân verruimt doelgroep voor de Energietoeslag , Makkumer Belboei

Gemeente Súdwest-Fryslân verruimt doelgroep voor de Energietoeslag

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 22-11-2022

Dit jaar riep de overheid de Energietoeslag in het leven. Een tegemoetkoming in de kosten van gas en energie, die hard gestegen zijn. Deze regeling gold in gemeente Súdwest-Fryslân voor inwoners die maximaal 120% van het minimumloon verdienen. Het college stelde aan de raad voor om deze doelgroep uit te breiden, om zo meer inwoners in 2022 een financieel steuntje in de rug te kunnen geven. De gemeente trekt hier 1,16 miljoen euro voor uit.  

 

“De kosten van boodschappen, gas en licht rijzen de pan uit. Dit raakt steeds meer inwoners. Niet alleen de huishoudens met een inkomen op of rond bijstandsniveau worden extra hard getroffen, maar ook de huishoudens met een inkomen net daarboven. Iedereen moet warm de winter door komen, daarom kijken we voortdurend wat we kunnen doen. Het uitbreiden van de doelgroep die in aanmerking komt voor de Energietoeslag is daar een concreet voorbeeld van”, aldus Marianne Poelman, wethouder met bestaanszekerheid in portefeuille.  

 

Meer inwoners recht op de Energietoeslag

Inwoners die tussen de 120% en 130% van het sociaal minimum verdienen, krijgen de helft van de toeslag uitgekeerd. Dat komt neer op €650, eenmalig in 2022. Inwoners met een inkomen tussen de 130% en 140% van het minimumloon, ontvangen eenmalig €325. Ook studenten zijn nu toegevoegd aan de doelgroep en maken aanspraak op de toeslag, als ze zelfstandig wonen. 

 

Herbeoordelingen

Ruim 80% van de doelgroep tot 120% van het minimumloon heeft de toeslag inmiddels aangevraagd en ontvangen. Van inwoners die eerder een afwijzing ontvingen, omdat het inkomen net te hoog was, wordt de aanvraag nu opnieuw beoordeeld. Zij hoeven de toeslag niet weer aan te vragen en ontvangen vanzelf een brief van de gemeente. Inwoners die eerder dachten geen recht te hebben vanwege het inkomen, wordt geadviseerd om de toeslag aan te vragen, als ze nu wel binnen de doelgroep vallen. 

 

Vergroten van bereik  

“Om meer inwoners te wijzen op de toeslag, startten we SWF Tichtby,. Elke week zijn we in verschillende dorpen en wijken in de gemeente. We bieden concrete hulp, dichtbij de inwoner, en helpen bij het aanvragen van de Energietoeslag.” licht de wethouder toe. Met de tour bereikt de gemeente op een laagdrempelige manier inwoners met een wat lager inkomen. Via flyers, posters, social media en www.sudwestfryslan.nl/swftichtby wordt bekend gemaakt wanneer de gemeente in welk dorp of wijk is. 

 

 

 

Graafploeg BAM worstelt met vette klei, Makkumer Belboei

Graafploeg BAM worstelt met vette klei

...uren werk om door de klei de gevel te bereiken...

Redactie Makkum 10-09-2022

Ze zijn al een tijdje bezig in Makkum, maar het wordt nu zichtbaarder omdat ze aan en langs de Touwenlaan werken. De graafploeg van BAM legt glasvezelkabel door de straten en tot aan de gevels van de huizen. Dit laatste natuurlijk alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Makkumers die de informatie avond hebben bezocht, of zich op een andere manier kennis eigen hebben gemaakt, weten dat het laatste stuk kabel naar de gevel ondergronds gebeurd. Dit kan middels boren, of zoals hier in Makkum gebeurd met een soort klophamer ‘grondraket’. In principe wordt er een put gegraven aan de stoepkant en een put ter grootte van een paar stoeptegels bij de gevel. Een compressor beweegt de cilinder van de grondraket, een zuiger, waardoor de raket door de grond slaat. Door de verplaatsing van de bodemraket ontstaat zo een tunnel. De grondkabels of leidingen kunnen dan eenvoudig meegetrokken worden.

 

Maar hoe ziet zoiets er nu uit en werkt het werkelijk zo soepel als het wordt voorgeschoteld. Vaak waarschijnlijk wel. Zeker als alle kabels en leidingen die door een tuin lopen netjes zijn aangemeld bij het Kabels- en Leidingen Informatiecentrum (Klic). Maar soms ook niet!

 

 

De coördinator van de graafploeg vertelt ons dat de klei overal in Friesland, en  dus waarschijnlijk overal waar vette kleigrond zit, voor behoorlijke problemen kan zorgen. En ook al verstaan we er geen woord van, maar uit de stemverheffingen en de agitatie begrijpen we wel, dat het op de Touwenlaan aan de zuidzijde ook voor grote problemen zorgt. 

De grondraket wordt in positie gebracht. De waterpas moet zorgen dat het horizontaal goed gaat. Het overige gaat op zicht.De grondraket wordt in positie gebracht. De waterpas moet zorgen dat het horizontaal goed gaat. Het overige gaat op zicht.

Hier is de kleilaag zo stug, dat er na een meter of tien vanaf de stoep een gat gegraven moet worden. De ‘grondraket’ komt gewoon niet verder. Hij smoort in de vette klei. Het is overigens niet helemaal duidelijk geworden hoeveel meter er in één keer kan worden afgelegd.  Op een gegeven moment is de lengte van de compressorslang de max. Met een graafmachine in de tuin wordt het gat groter en groter en dieper en dieper. Vanaf dit punt wordt een tweede poging gewaagd. Ook deze strand. Uiteindelijk is de hele graafploeg er mee bezig. Om de beurt op de ouderwetse methode graven. Met de schep dus. Vier uur later is het nog steeds niet gelukt om de glasvezelkabel bij de gevel te krijgen. 

Spreekt voor zich. Ouderwets graven is nodig.Spreekt voor zich. Ouderwets graven is nodig.

 

De volgende dag is de ploeg nog meer dan een uur aan het graven voordat het eindelijk lukt om het laatste stukje alsnog met de ‘grondraket’ te overbruggen. Met veel inzet is geprobeerd de tuin weer in orde te brengen. Egaliseren en graszaad strooien moeten alle sporen van het graven weer wegwerken. Waarschijnlijk levert het echter toch wel blijvende schade op aan de grasmat.

 

Nieuwbouw basisschool De Oanrin in Arum na de zomervakantie van start , Makkumer Belboei

Nieuwbouw basisschool De Oanrin in Arum na de zomervakantie van start

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 26-08-2022

In september kan de aannemer starten met de nieuwbouw van basisschool De Oanrin. Het college en de gemeenteraad van gemeente Súdwest-Fryslân stemden in met een extra investering om de gestegen bouwkosten te dekken.

De Oanrin is nu nog gehuisvest in de schoolgebouwen van voorheen De Hoekstien en De Opslach, die in 2017 fuseerden. In het nieuwe schoolgebouw, dat gepland is aan de Sytzamaweg, krijgt ook de kinderopvang een plek. Wethouder Petra van den Akker: “De nieuwbouw van de ontmoetingsschool gaat tevens ruimte bieden aan het verenigingsleven in het dorp. Zo heeft het muziekkorps straks een mooie oefenruimte en kan dorpsbelang Arum het gebouw gebruiken als dorpshuis.”  

 

Om de school nu te kunnen bouwen is er een aanvullend krediet toegekend. “In 2017, toen de eerste plannen er lagen voor de nieuwbouw, zag de wereld er anders uit dan nu. Een krappe arbeidsmarkt, hoge energieprijzen en de huidige situatie in Oekraïne, zijn van invloed op de beschikbaarheid van mens en middelen. Dat drijft de prijzen omhoog. Door de extra investering kan de planvorming nu overgaan naar realisatie. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de kinderen vanaf januari 2024 naar school in het nieuwe gebouw”, zegt Petra van den Akker. 

 

Dorpsbelang Arum, de kerk PKN Arum, Kinderopvang Kids First en een subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen dragen ook bij aan de realisatie van de nieuwbouw. 

 

 

Inwoners tevreden over ondersteuning in het Sociaal Domein, Makkumer Belboei

Inwoners tevreden over ondersteuning in het Sociaal Domein

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 21-07-2022

Inwoners geven gemiddeld een 7,8 voor de ondersteuning die ze hebben gekregen in het afgelopen jaar. Dit blijkt uit het Cliëntervaringsonderzoek dat in maart is uitgevoerd door ZorgfocuZ. Dit onderzoeks- en adviesbureau zet elk jaar op een rij in hoeverre de ondersteuning  aansluit bij de wensen van inwoners. Het onderzoek is uitgevoerd onder inwoners die in 2021 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning.

 

Inwoners vinden over het algemeen de ondersteuning die ze kregen goed. Ook zijn ze tevreden met het bereikte resultaat van de ondersteuning. 88% geeft aan zich beter te kunnen redden en zich beter te voelen door de gekregen ondersteuning. Inwoners zijn in vergelijking tot het jaar daarvoor ook meer tevreden over het ondersteuningsplan. 

 

Marianne Poelman, Wethouder Sociaal Domein in Súdwest-Fryslân: “Met dit onderzoek kunnen we de klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening van de gemeente meten en waar nodig verbeteren.  We willen een gemeente die naast de inwoner staat en toegankelijk is. Geen onbegrijpelijke brieven maar hulp en maatwerk. Tichtby.”

 

Verbeterpunten

Naast vooral positieve ervaringen, komen uit het onderzoek ook verbeterpunten naar voren. In vergelijking met vorig jaar is men iets minder tevreden over de snelheid van het contact met het gebiedsteam. Ook zijn mensen nog niet altijd op de hoogte van de onafhankelijk cliëntenondersteuners (OCO) van MEE Noord. De OCO geeft onafhankelijk advies over zorg, inkomen en jeugd. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

 

Er zijn in totaal 4000 inwoners aangeschreven, waarvan 810 inwoners de vragenlijst hebben ingevuld. Dat is een respons van 20%. Dit is iets (10%) lager dan het jaar daarvoor. Toen was de respons 22%.

 

Andere aanpak voor 2022

Vanaf dit jaar zal ZorgfocuZ drie keer per jaar een korte vragenlijst sturen aan inwoners die in de periode daar voor een ondersteuningsaanvraag hebben gedaan. Naar aanleiding van die resultaten vinden er telefonische interviews plaats. Met deze aanpak willen we de respons verhogen en de huidige resultaten aanvullen met meer kwalitatieve inzichten. De Wmo adviesraad heeft hier vorig jaar een advies over uitgebracht.

 

Bijlagen

Publieksrapport Cliëntervaringsonderzoek 2021

Factsheet

 

 

Mienskip denkt mee over mogelijk woningbouwproject Simmerfjild Makkum, Makkumer Belboei

Mienskip denkt mee over mogelijk woningbouwproject Simmerfjild Makkum

Persbericht Makkum 07-07-2022

Vijftig nieuwe woningen in Makkum. Het is een idee. Maar dan moet de mienskip (de lokale gemeenschap) er wel achter staan, vinden Frisoplan en de gemeente Súdwest-Fryslân. Ze organiseerden afgelopen week een eerste informatiebijeenkomst.

De locatie voor de 50 woningenDe locatie voor de 50 woningen

 

Project Simmerfjild

Op 10 maart sloot projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) een intentieovereenkomst met de gemeente. Ze gaan samen de haalbaarheid van het bouwen van vijftig nieuwe woningen op Simmerfjild (Melkvaart fase 2) in Makkum onderzoeken. Eind dit jaar moet dit duidelijk zijn. Het doel is om dan een stedenbouwkundig plan met een goed onderbouwd woningprogramma te hebben. Daarna besluit het college van de gemeente Súdwest-Fryslân of het instemt met het beoogde plan.

 

Mienskip betrekken

De informatiebijeenkomst van vorige week was een eerste stap. Tijdens deze bijeenkomst werd het voorgenomen participatieproces toegelicht en was er ruimte voor vragen. Na de zomervakantie is er nog een bijeenkomst. Ook dan kunnen geïnteresseerden uit Makkum en omgeving actief meedenken over Simmerfjild.

 

Website Simmerfjild en woonbehoefteonderzoek

Belanghebbenden kunnen zich inschrijven op de website van Simmerfjild en blijven op die manier op de hoogte. Daarnaast roept het projectteam iedereen op om mee te doen aan het woonbehoefteonderzoek, door de vragenlijst in te vullen op www.simmerfjild.nl. Aan de hand van deze uitkomsten toetsen Frisoplan B.V. en de gemeente de haalbaarheid, en krijgen de plannen vorm.  

 

Ruim 100.000 oude krantenpagina’s uit Súdwest-Fryslân online doorzoekbaar, Makkumer Belboei

Ruim 100.000 oude krantenpagina’s uit Súdwest-Fryslân online doorzoekbaar

Persbericht Makkum 06-07-2022

Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft een groot aantal kranten uit de regio over de periode 1846-1961 gedigitaliseerd. Ruim 100.000 pagina’s met artikelen, nieuwsberichten, advertenties, familieberichten en feuilletons uit het Bolswards Nieuwsblad, het Sneeker Nieuwsblad en de Friso zijn te raadplegen en te doorzoeken op www.detiid.nl. “Hiermee is na het digitaliseren van bevolkingsgegevens een volgende stap gezet in het voor het brede publiek (online) toegankelijk maken van de geschiedenis van Súdwest-Fryslân,” geeft wethouder Petra van den Akker aan. 

Met deze digitaliseringsslag is een project afgerond waarvoor geld beschikbaar is gesteld. De wens is om het project een vervolg te geven en ook de kranten van 1962 tot 1995 te digitaliseren. 

 

 

Bolswards Nieuwsblad

De Bolswardsche Courant werd tussen 1862 en 1926 uitgegeven door drukkerij Kuperus en daarna een jaar door uitgever J. Mulder. A.J. Osinga nam de krant in 1927 over van Mulder, waarna de krant omgedoopt werd tot ‘De Jongs Nieuwsblad’ en gecombineerd met de Bolswardsche Courant en Wonseradeel. De Duitse bezetter verbood de krant, waardoor Osinga samen met het Sneeker Nieuwsblad verder moest gaan onder de titel Westergoo. Na de oorlog ging Osinga onder de oude naam verder maar omdat hij een nieuwe start wilde maken, doopte hij de krant om tot de huidige naam Bolswards Nieuwsblad.

 

Sneeker Nieuwsblad

Het Sneeker Nieuwsblad verschijnt sinds 3 september 1946. De uitgave is een gedwongen samensmelting van Drijfhout's Nieuwsblad, Nieuwe Sneeker Courant (algemeen advertentieblad voor Sneek en omstreken) en Sneeker Courant (jaren 20-1941). Ook ging het blad samen met De Jong's Nieuwsblad, dit werd ten dele voortgezet als Westergoo. In 1953 werd de jaargangnummering overgenomen van de in 1846 opgerichte Sneeker Courant.

 

Friso

De allereerste Friso dateert van 29 maart 1871. Uitgever was Hessel Brandenburgh jr. Yme Kuipers zette het bedrijf voort onder dezelfde naam. In 1901 wordt de zaak overgedaan aan boekhandelaar Bauke Gaastra, waardoor de Friso tot 1906 verdween. Ook in de oorlogsjaren verscheen de Friso niet. Na het overlijden van Gaastra zette zijn weduwe de boekhandel door en werd de drukkerij met de Friso overgedaan aan Hendrik Hunia en Bauke Kemker.

 

Samenwerken aan een toekomstbestendig Empatec , Makkumer Belboei

Samenwerken aan een toekomstbestendig Empatec

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 02-07-2022

Het nieuwe college presenteert aan de raad de laatste stand van zaken rondom werkleerbedrijf Empatec. Dit is een vervolg op de uitkomsten van het raadsonderzoek in 2021. De belangrijkste boodschap: met de samenwerkende gemeenten en de regio een vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling opzetten voor een toekomstbestendig werkleerbedrijf. Gemeente Súdwest-Fryslân informeert de raad over het opnieuw opzoeken van de regionale samenwerking.

 

Raad en college wilden meer transparantie, sturing en controle. De raadsenquête heeft dat helder naar voren gebracht. Deze aanbevelingen zijn door het college verder verkend. Wethouder Marianne Poelman: “Samen met de drie andere gemeenten willen we de samenwerking een nieuwe kans geven. We denken hierbij aan een vernieuwde GR Fryslân-West met een betere governance structuur en meer transparantie. In gezamenlijkheid gaan we wat ons betreft voor een zonnig toekomstperspectief met baangarantie voor de werknemers.” 

 

Om te komen tot een samenwerking waarin deze aanbevelingen geborgd zijn, zijn enkele scenario’s in kaart gebracht, variërend van uittreden tot opheffen van de gemeenschappelijke regeling. Deze scenario’s hebben verschillende juridische en financiële consequenties. Het opheffen van de NV Empatec of GR is juridisch gezien, eigenstandig niet mogelijk. Daarnaast volgen mogelijk forse uittredingskosten. Het college streeft daarom naar een bestendige toekomststrategie, onder andere door het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling. 

 

Ter versterking van de sturing op Empatec wordt momenteel gewerkt aan dienstverlenings-overeenkomsten per jaar tussen gemeente SWF en Empatec. Hierin wordt vastgelegd welke diensten worden afgenomen en wat de beoogde resultaten zijn.

 

Met de genoemde veranderingen kan verder worden gewerkt aan een succesvolle samenwerking met Empatec en de drie andere gemeenten: Waadhoeke, Harlingen en De Fryske Marren. 

 

 

Plan voor 43 woningen op voormalige Tichelaar-locatie Makkum, Makkumer Belboei

Plan voor 43 woningen op voormalige Tichelaar-locatie Makkum

....gericht op aantal voldoende zorgwoningen...

Persbericht/Redactie Makkum 25-06-2022

Het college van Súdwest-Fryslân heeft ingestemd met de plannen voor 43 nieuwe woningen op de voormalige Tichelaar locatie aan de Turfmarkt in Makkum. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt de komende weken ter inzage. Het plan is een initiatief van Paavon Vastgoed B.V. en zorgorganisatie Patyna. 

 

Het plan van beide initiatiefnemers is vooral gericht op het uitbreiden van het aantal zorgwoningen. En dat is precies waar behoefte aan is, legt wethouder Bauke Dam uit: “Er ligt een grote uitdaging om tot voldoende zorgwoningen te komen. Het plan van de ontwikkelaars om voor een groot deel zorgwoningen te ontwikkelen, helpt ons in die uitdaging. Daarnaast hopen we dat dit ook een stroom op gang brengt die kansen biedt aan jongere kopers.”

 

Nieuw bestemmingsplan nodig

Het voorlopige plan bestaat uit een woonzorgzone met wonen en zorg, wonen voor ouderen en/of jongeren, en een aantal collectieve woonvoorzieningen, waaronder een buurtkamer. In totaal bestaat het plan uit 43 woningen: 32 zorgwoningen, 4 seniorenwoningen en 7 appartementen. Omdat het huidige bestemmingsplan niet voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van deze woningen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

 

Het voorontwerp van dit nieuwe bestemmingsplan ligt vanaf 22 juni 6 weken ter inzage. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen hun zienswijze indienen. 

Komen hier 43 nieuwe woningen?Komen hier 43 nieuwe woningen?

 

Gelukkig en gezond ouder worden, Makkumer Belboei

Gelukkig en gezond ouder worden

...door inzicht in eigen leven en uitgaan van mogelijkheden ...

Persbericht Makkum 25-06-2022

Gemeente Súdwest-Fryslân en Stichting Sociaal Collectief zijn samen met verschillende partijen vorig jaar gestart met Sosjaal en Sûn. Dit project richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van een duurzame aanpak tegen eenzaamheid vanuit het gedachtengoed positieve gezondheid. Het gaat dan om maatwerk, aansluiten bij de mogelijkheden van de oudere en een zinvol leven. De partijen met wie wordt samengewerkt zijn Sport Fryslân, Cultuur Kwartier, Bibliotheek Mar en Fean, Patyna thuiszorg, Antonius Zorggroep, het seniorenplatform, huisartsenpraktijken, ROS Friesland en GGD Fryslân.

 

Nu ruim een jaar later zijn er bijna 200 ouderen van 75 jaar en ouder woonachtig in Nijland, Tjerkwerd, Cornwerd en Makkum bezocht door 7 vrijwilligers. De huisbezoeken maakten de ouderen bewust van wat zij belangrijk vinden in hun leven, wat er goed gaat en waar ze nog stappen willen zetten. Een enkele keer was professionele hulp nodig. Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 23 juni werden de resultaten gepresenteerd.

 

Signaleren

Voor medewerkers van de thuiszorg en de huisartsenpraktijken is een geheugensteun met de belangrijkste signalen ontwikkeld om ouderen die eenzaam zijn en daarmee aan de slag willen, door te verwijzen naar Sociaal Collectief of naar het gebiedsteam van de gemeente.

Sociaal Collectief gaat aan de slag met de app Dag!enDoen! Met één druk op de knop komen de activiteiten in beeld die in de directe omgeving te doen zijn. Dag!enDoen! laat niet alleen zien welke activiteiten er die dag zijn, maar zorgt ook voor vervoer.

 

Gezond ouder worden

De groep ouderen stijgt snel in Súdwest-Fryslân. In verhouding met andere gemeenten wonen hier veel ouderen. Wethouder Marianne Poelman: “We wonen steeds langer thuis en dan is het fijn dat je contact hebt met de mensen in je buurt en dat je kunt meedoen aan activiteiten. Als je mensen om je heen hebt die je steunen en stimuleren ben je gelukkiger en gezonder. Daarom is het zo mooi dat we onze krachten bundelen niet alleen in de strijd tegen eenzaamheid, maar ook om nog vitaal en gezond te zijn op hogere leeftijd. Deze inzet vloeit voort uit ons lokaal preventie akkoord en daarmee sluiten we aan bij de Friese Preventie aanpak.”