Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân ontvangt subsidie voor klimaatproof onderzoek.

Súdwest-Fryslân ontvangt subsidie voor klimaatproof onderzoek.

Súdwest-Fryslân

Twintig Nederlandse organisaties ontvangen samen bijna 10 miljoen euro Europese subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het klimaatbestendig maken van Nederland. Gemeente Súdwest-Fryslân is daar één van. Dat maakte het ministerie van I&W samen met de Europese commissie eerder bekend. Het zogenoemde project Life-IP NAS duurt zes jaar, van 2022 tot 2027, en is gericht op het omgaan met klimaatveranderingen. 

 

De gevarieerde organisaties, van waterschap tot GGD, hebben elk hun specifieke uitdagingen op het gebied van klimaatveranderingen. Door deze klimaatadaptatieprojecten, verspreid over het hele land, te monitoren en gezamenlijk te evalueren, kan ontdekt worden wat het beste werkt in welk gebied. Het doel van het programma is het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Voor het programma LIFE-IP NAS is in totaal 17 miljoen euro nodig. De betrokken organisaties dragen zelf ruim 7 miljoen euro bij. 

Vier tandwielen

De verschillende activiteiten van LIFE-IP NAS zijn in vier samenhangende doelen verdeeld. Deze vier doelen vormen de ‘tandwielen’ waarmee de organisaties klimaatadaptatie in Nederland willen versnellen:

  1. Kennisdoorwerking & tools: LIFE-IP NAS richt zich erop om kennis over adaptatiemaatregelen bij zoveel mogelijk gebruikers terecht te laten komen. Ook gaat het programma tools ontwikkelen die ingewikkelde lokale, regionale en nationale besluiten over klimaatadaptatie met kennis ondersteunen.

  2. Bewustwording & besef van urgentie: Het programma wil klimaatbewustzijn vergroten en adaptatie verankeren in besluitvormingsprocessen. Ook wil het activiteiten stimuleren die bijdragen aan een klimaatbestendiger Nederland in 2050.

  3. Integrale aanpak & governance: LIFE-IP NAS wil samenwerking tussen disciplines, sectoren en domeinen versterken en een integrale aanpak stimuleren in co-creatie met alle belanghebbenden.

  4. Financiering & businessmodellen: LIFE-IP NAS wil vernieuwende financieringsmodellen in de praktijk testen en verder ontwikkelen voor breder gebruik. Dat maakt het voor bedrijven mogelijk om op een winstgevende manier mee te investeren in adaptatie.

 

De extreem zware neerslag in juli 2021 boven de Ardennen, de Eifel en Zuid-Limburg had verwoestende gevolgen. In Duitsland en België vielen er ruim 220 dodelijke slachtoffers, in Nederland was er veel schade.De extreem zware neerslag in juli 2021 boven de Ardennen, de Eifel en Zuid-Limburg had verwoestende gevolgen. In Duitsland en België vielen er ruim 220 dodelijke slachtoffers, in Nederland was er veel schade.

 

Wat betekent dit voor Súdwest-Fryslân? Overal laten klimaatveranderingen hun sporen na en ook in Súdwest-Fryslân zijn de gevolgen van klimaatverandering merkbaar. De recente wateroverlast in Woudsend maar ook in Sneek hebben de aandacht. Wethouder Erik Faber benadrukt de meerwaarde voor Súdwest-Fryslân: “Meedoen aan het Life-IP project geeft onze gemeente de kans om mee te doen en te praten op Europees niveau met uiteindelijk doel om dergelijke problematiek in onze eigen gemeente grondig aan te pakken.” Súdwest-Fryslân hoopt door samenwerking met andere overheden in binnen- en buitenland, een voorbeeld te kunnen zijn voor andere gemeenten. 

 

Wat is klimaatadaptatie?
Het klimaat verandert door opwarming van de aarde. Enerzijds worden er maatregelen genomen om die klimaatverandering tegen te gaan of te remmen, door minder broeikasgassen uit te stoten en duurzame energie op te wekken. Anderzijds zijn bepaalde veranderingen al onomkeerbaar en worden er aanpassingen gedaan om hier mee om te gaan. Extremer weer, oftewel hevige regenbuien maar ook lange periodes van droogte, zijn voorbeelden van veranderingen die we nu al merken. Dat inspelen op de veranderingen die er al zijn, heet klimaatadaptatie. Voorbeelden van klimaatadaptatie zijn dijken verstevigen, rivieren verbreden en steden en dorpen voorzien van meer groen. 

 

 

.