Makkumer Belboei Toestaan kleine windmolens in Súdwest-Fryslân wordt maatwerk

Toestaan kleine windmolens in Súdwest-Fryslân wordt maatwerk

Persbericht

Boeren die windmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter willen plaatsen op hun eigen grond om daarmee hun eigen bedrijf en woning te voorzien van schone energie, kunnen binnenkort een aanvraag indienen bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Het toetsingskader waarin staat waar de windmolen en de aanvraag aan moet voldoen, wordt met enkele aanpassingen  samen met het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Inwoners konden tot half januari reageren op de plannen. De reacties waren erg uiteenlopend. Een deel ziet graag een verruiming van de regels ter bevordering van duurzame energie-opwek, terwijl  een ander deel zich zorgen maakt over landschap en gezondheid en graag strengere regels ziet. Omdat de gevolgen en eventuele overlast van kleine molens sterk afhangt van de plek en de situatie, is besloten om het toetsingskader algemener van aard te maken. De beoordeling of een kleine windmolen geplaatst mag worden en onder welke voorwaarden wordt daarmee maatwerk. De eisen zullen in het ene geval dus strenger zijn dan in het andere geval. “We komen hiermee zowel voorstanders van versoepeling als de voorstanders van verzwaring van de regels tegemoet”, geeft wethouder Erik Faber aan. 

 

Passend in landschap en met beperkte overlast. Bij het toetsingskader is zoveel mogelijk rekening gehouden met inpassing in het weidse Friese landschap door het opnemen van uitgangspunten voor vorm en kleur en de toegestane locaties van de turbines. Dit zorgt ervoor dat deze kleine windmolens voor zo weinig mogelijk (visuele) verstoring zorgen. Ook met geluidsoverlast of slagschaduw voor direct omwonenden wordt rekening gehouden in de voorwaarden. Om omwonenden van windpark Nij Hiddum-Houw te ontlasten en om te voorkomen dat er teveel windmolens in een gebied komen, is het gebied tot 1500 meter rondom Nij Hiddum-Houw uitgesloten. Nij Hiddum-Houw is nog in aanbouw op de kop van de afsluitdijk. 

 

Van 25 boeren in Súdwest-Fryslân is nu bekend dat ze graag een windmolen willen plaatsen op hun perceel om daarmee hun bedrijf van stroom te kunnen voorzien en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. De aanvragen in Súdwest-Fryslân stonden, vanwege het ontbreken van duidelijke richtlijnen, voorlopig ‘on hold’. In maart 2022 wordt het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Het college stelt daarna het toetsingskader definitief vast. Daarna kunnen boeren hun aanvraag indienen bij de gemeente.  

 

.