skriuwers, dichters en muzikanten litte in artistyk tsjinlûd hearre Makkumer Belboei

skriuwers, dichters en muzikanten litte in artistyk tsjinlûd hearre

Tialda Hoogeveen

Dichterskollektyf RIXT, kultureel opinyblêd De Moanne en City of Literature Ljouwert organisearje kommende snein 13 maart in kulturele manifestaasje foar de frede. 

 

Skriuwers, dichters en muzikanten komme byinoar yn ytkafee De Basuin (achter it Ljouwerter stasjon) en foarmje in line-up mei koarte optredens. Ferskate learlingen fan Kristlik Gymnasium Beyers Naudé dogge ek mei. De presintaasje fan de middei is yn hannen fan Amarins Geveke,  haadredakteur fan De Moanne. 

 

Elkenien is tige wolkom. 

De tagong is fergees, mei in donaasje nei draachkrêft oan Giro555.

 

OPROP

Skriuwers, dichters en muzikanten dy’t har oanslute wolle mei in optreden, kinne har oant uterlik freed 11 maart oanmelde fia ynfo@rixt.frl

 

It evenemint is meartalich. It stiet dy frij om de taal fan dyn hert te brûken.

YTKAFEE DE BASUIN Nieuwe Hollanderdijk 1, Ljouwert

foto bij artikel: skriuwers, dichters en muzikanten litte in artistyk tsjinlûd hearre

 

.