Makkumer Belboei Kaatsvereniging Makkum

Kaatsvereniging Makkum

Agenda ALV 25 maart 2022

Persbericht/Redactie

1
Opening
2
Notulen Alg. Ledenvergadering 2021 + Verslag “Evaluatie seizoen 2021” liggen ter inzage
3
Ingekomen stukken en mededelingen
4
Financieel verslag 2021
5
Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
6
Begroting 2022
7
Voorstel Contributieverhoging
8
Bestuursverkiezing: Sjoukje Hoekstra (aftredend als penningmeester en niet herkiesbaar), Jacob (P) v.d. Weerdt (aftredend en herkiesbaar), (Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur
9
Vaststellen wedstrijdprogramma 2022
10
Samenstelling van Veldlegcommissie, Damescommissie, Jeugdbestuur, Kantinecommissie en Merke/Tent commissie
11
“ Club van 25 “: Financiële informatie en voorstellen
12
Behandeling vergaderstukken ALV van de KNKB
13
Mededelingen HB
14
Rondvraag
15
Sluiting

 

.