Brûsplakbijeenkomst (praktijkmiddag): Ruige mest, de meerwaarde voor bodem en weidevogels, Makkumer Belboei

Brûsplakbijeenkomst (praktijkmiddag): Ruige mest, de meerwaarde voor bodem en weidevogels

Persbericht/ Carla Boonstra Makkum 18-05-2022

Op 24 mei van 13.30 – 16.15 staat er wederom een Brûsplakbijeenkomst op de planning, dit keer met bovengenoemd thema, georganiseerd door Living Lab natuurinclusieve landbouw en Grutsk op ús Greidefûgels.

Deze bijeenkomst is tevens de start van de campagne van Grutsk op ús greidefûgels met thema: ‘Doch ris rûch’. Het betreft een bijeenkomst met veldexcursies als opvolging van de digitale Brûsplakbijeenkomst Rûge dong die in maart is gehouden. 

De inhoudelijke onderdelen die aan de orde komen zijn:

• Wat is de invloed van ‘rûge dong’ oftewel ruige mest op de bodem en het bodemleven en wat is het belang en de meerwaarde van ruige mest in het weidevogelbeheer? 

• Wat is het resultaat van verschillende hoeveelheden qua bemesting? 

• Wat zie je hiervan terug in het bodemleven en wat is het effect daarvan op de vegetatiestructuur? 

 

 

Verder komen aan het woord:

• Boer Marten de Jong uit Baaium (gastheer) 
• Anne Jansma (inhoudelijk specialist bij Living Lab)
• Jeroen Onrust (onderzoeker en wormenspecialist bij RUG)
• Henk de Jong (coördinator Grutsk op ús greidefûgels)
• Douwe Hoogland (gedeputeerde provinsje Fryslân)

Excursies

• Wetenschapper en onderzoeker bij de RUG, Jeroen Onrust, neemt de deelnemers mee het veld in om op zoek te gaan naar de harde werkers in het boerenland: de wormen. 
• Anne Jansma, inhoudelijk specialist bij Living Lab, neemt de deelnemers het veld in om te kijken wat de effecten van anders bemesten zijn op de vegetatie en insecten.  

 

Werkwijze Living Lab Fryslân

We zoeken pro-actief de samenwerking met partijen die annex zijn met een bepaald onderwerp, zodat we het betreffende item vanuit meerdere perspectieven kunnen belichten. Daarnaast koppelen we boeren die al wat verder zijn met verduurzaming en het sluiten van de kringloop op hun bedrijf, aan boeren die nog vragen hebben en op zoek zijn naar duidelijkheid. Waar mogelijk zorgen wij altijd voor een praktisch onderdeel op een agrarisch bedrijf, bijv. in de vorm van een demo. 

Voor als een boer bedrijfsspecifieke vragen heeft dan kunnen boeren voor onafhankelijk advies terecht bij de Landbouw Adviespool.  De mensen van Living Lab zorgen voor coördinatie van de LAP.

 

Grutsk op ús Greidefûgels

Grutsk op ús Greidefûgels is een samenwerkingsproject van 9 partijen die de bewustwording van weidevogelbeheer bij melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en vogelwachters wil vergroten. Zij wil dit bewerkstellingen door middel van voorlichting en acties die het welzijn van weidevogels in het broedseizoen direct ten goede komen.

Deze partijen zijn: LTO-Noord, Agrarische Jongeren Fryslân (AJF), Kollektieven Beried Fryslân (KBF), Cumela, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Bond Friese VogelWachten (BFVW), Van Hall Larenstein en Aeres/Nordwin College.