ALV Plaatselijk Belang Makkum, Makkumer Belboei

ALV Plaatselijk Belang Makkum

Redactie Makkum 18-09-2022

De voorzitter Kathi Wortmann opent de vergadering met woorden van verontschuldiging. De uitnodiging voor de vergadering die de leden in de bus kregen was nauwelijks representatief en bevatte daarnaast ook fouten. De meest storende wel, de datum van de vergadering.

Woensdag de 13 september? Gelukkig waren er al diverse leden geweest die deze fout hadden opgemerkt, zodat een aantal uitnodigingen nog met de hand konden worden aangepast. Ook via whatsapp, e-mail en telefoon konden nog mensen worden gewaarschuwd. De uiteindelijke opkomst betrof een kleine dertig leden. 

Na de vaststelling van de agenda en de behandeling van de eerste punten bleek dat het voor meerdere aanwezigen moeilijk tot niet te verstaan was, van wat achter de bestuurstafel naar voren kwam. Even de bestuurstafel dichterbij halen bleek toch niet de oplossing en er werd alsnog een microfoon en geluidsversterking geïnstalleerd. 

leden van de vereniging luisteren aandachtig naar voorzitter Kathi Wortmannleden van de vereniging luisteren aandachtig naar voorzitter Kathi Wortmann

 

De penningmeester kon meedelen dat het financieel wel goed gaat met de vereniging. De contributie inkomsten waren nagenoeg gelijk aan vorig jaar en ook aan de kosten kant waren er slechts kleine verschillen. Dat de leden, die de cijfers wilden zien, dit moesten doen met slechts één afdrukje dat van hand tot hand moest gaan kwam als minder handig over. Zeker omdat er een laptop en beamer aanwezig waren waarmee het financieel overzicht ook op het scherm had kunnen worden getoond. 

 

Het is een jaarlijkse kostenpost de AED, maar wel een die buitengewoon zinvol is. Net afgelopen week heeft de AED die bij de bibliotheek hangt levensreddend kunnen helpen zo kon de voorzitter meedelen.

 

Uitslag enquête wonen

De cijfers van de uitslag enquête wonen werden gepresenteerd met de daaraan verbonden conclusies. De enquête was ingevuld door 167 inwoners. 112 geënquêteerden gaf aan geïnteresseerd te zijn in nieuwbouw. Dit zijn zowel huiseigenaren als huurders. De vraag naar levensloop bestendige woningen voerde de boventoon, maar er was ook veel vraag naar appartementen en huurwoningen. Hoewel op de vergadering niet aanwezig, waren het jongeren die relatief vaak de enquête hadden ingevuld.

 

Plaatselijk Belang had samen met Toeck B.V. deze enquête uitgevoerd om op die manier een duidelijker beeld te krijgen van de wensen van de huidige inwoners. Dit is vooral belangrijk voor inbreiding bouwen. Over deze inbreiding gaat namelijk de gemeente West-Friesland

Volgens de gemeente waren er vooreerst geen plannen om iets te ontwikkelen. De plotselinge mededeling door wethouder Mark de Man (zie artikel in de MB en LC), dat Frisoplan B.V. van doel was om melkvaart fase 2 te ontwikkelen kwam dan ook als een verrassing bij het bestuur binnen. 

 

De plannen van Frisoplan B.V., onderdeel van de Friso Bouwgroep B.V.,  met bouwen op het ‘Simmerfjild’ zijn van de orde uitbreiding. Over deze bouwactiviteiten gaat de Provincie. Inhoudelijk kon de voorzitter over de plannen van Frisoplan B.V. dan ook weinig vertellen. Ze mogen 50 woningen bouwen. Op 27 september wordt een bijeenkomst gehouden waar geïnteresseerde Makkumers mee mogen praten en denken met de plannen. Plaatselijk Belang Makkum verwacht, dat de plannen van Frisoplan B.V niet direct aansluiten bij de uitkomsten van hun enquête. 

 

De voorzitter wijst ook nog even op het Omgevingsfonds. Hebben jullie goede plannen die bijdragen aan verduurzaming van het gebied, recreatie, toerisme of zaken die bijdragen aan de sociale cohesie schroom niet en dien je verzoek in www.fiksomgevingsfonds.frl

 

Te pas en te onpas kwam de situatie rond Avondrust ter sprake. Samenvattend komt her er op neer, dat Avondrust officieel op 1 januari 2025 wordt gesloten. Mits er op dat moment vervangende ruimte is binnen Makkum. De zorginstelling Patyna, die Avondrust huurt van de eigenaar Elkien, probeert op de voormalige locatie van Tichelaar modernere woonruimte te creëren. Daarvoor zijn aanpassingen in het bestemmingsplan nodig, wat tijd vergt. De datum van 1 januari is daardoor minder hard dan doet vermoeden. Wel heeft een en ander invloed op het huidige opname beleid in Avondrust. Er was sprake van een cliëntenstop. Schijnbaar is er nu wel weer wat meer mogelijk. Elkien heeft te kennen gegeven, dat zij het pand tegen een marktconforme prijs willen verkopen. Of wel de hoogste bieder krijgt het.

 

Tijdens de rondvraag kwam een terugkerend item aanbod. De Ds. L. Touwenlaan en de Buren. Aanwonende hebben al jaren overlast ten gevolge van de slechte staat van de Touwenlaan en in mindere mate de Buren, dankzij de asfalt laag. Daarnaast wordt er nog vaak veel te hard gereden. Wordt de put werkelijk pas gedempt nadat het kalf verdronken is. Moeten er echt eerst ongelukken gebeuren? 

 

Scouting Burdine is in de corona periode haar huisvesting kwijt geraakt. Een bestuurder/oude bestuurder zou graag zien dat Plaatselijk Belang actief ging helpen met het verkrijgen van een nieuwe ruimte. De scouting stond altijd klaar voor het dorp, we verwachten iets terug. De voorzitter houdt de heer Tromp voor, dat ze moeten proberen eerst meer leden te krijgen. Dan staan ze sterker. Oké, maar ‘Waar moeten we met de nieuwe leden dan naar toe’. De kwestie  van de kip en het ei.

 

Kan er op de middenwaard niet een honden uitlaatgebied komen. Er zijn nu alleen 2 plekken in Sneek. De voorzitter durft hier niet een definitief antwoord op te geven, maar op de website van de gemeente staat te lezen dat: “Op paden en wegen die NIET langs weilanden lopen mag je hond in het buitengebied loslopen. Vraag wel eerst toestemming van de grondeigenaar. ” De middenwaard lijkt aan deze voorwaarde te voldoen.

 

In het uitbreidingsplan Melkvaart (1) zijn nog een achttal kavels beschikbaar. Waarom gebeurd daar niks meer. De eigenaar van de kavels is failliet. Het is onder de curator en die wacht mogelijk op de juiste prijs.

 

De werkzaamheden in de haven betroffen een ‘hellingbaan’. Als er nu jachten binnen komen dan moeten ze soms via een ponton op de wal worden gebracht. Daarbij is de hele haven in rep en roer. De nieuwe helling moet zorgen dat dit in de toekomst eenvoudiger gaat.

 

 

**reactie pb makkum**

Na een paar jaar geen ALV in verband met corona moeten en mogen we alles weer opstarten. Normaliter vergadert Plaatselijk Belang vroeger in het jaar. Nu het weer kon waren we als Plaatselijk belang van mening dat we het dan ook moesten doen. Helaas iets te gehaast misschien, maar we zijn wel weer los. Naar buiten toe dan. Intern is er altijd hard doorgewerkt. Een vergadering van Plaatselijke Belang is de plek om je als inwoner van Makkum te oriënteren over het wel en wee in het dorp. Zeker ook omdat er meer en meer steeds complexere zaken op het dorp afkomen, waar iedereen wel een mening over heeft en over praat. De vergadering is dan de ideale plek om deze meningen te inventariseren en te bundelen. Met enkel een bestuur kom je gewoon handen en oren te kort om alle onderwerpen zelf diepgaand te kunnen behandelen en wordt je gedwongen keuzes te maken. Het bestuur vraagt dan ook inwoners van Makkum op om actief, lees bijvoorbeeld in werkgroepen, mee te helpen. We willen voor allen, jong en oud ons inzetten en dit vertalen naar bijvoorbeeld voorstellen naar het gemeentebestuur. Daar is mankracht voor nodig. We hopen velen te mogen begroeten. Meer informatie over waar Plaatselijk Belang mee bezig is vindt u op https://www.pbmakkum.nl/