?

250 jaar Avondrust groots gevierd

Door Jetze Genee

Avondrust in Makkum was zaterdagochtend te klein voor de vele aanwezigen. Bewoners, personeel, vrijwilligers en familie maakten er een gezellige drukte van. Dat allemaal ter ere van het 250 jarig bestaan van woonzorgcentrum Avondrust zoals het nu voluit heet. De zaal 'Waardzicht' was het centrum van de feestelijkheden. Een optreden van het popkoor, een dia lezing van stichting Âld Makkum, gezamenlijk eten, optreden van Teake van der Meer en nog veel meer werd georganiseerd om stil te staan bij een van de oudste instellingen van het land. Jubileum Het personeel en vrijwilligers van dienst waren verkleed als zorgzusters uit vervlogen jaren. De prachtige kostuums zorgden voor een speciale sfeer bij binnenkomst. De locatiemanager Annagreet Krommendijk van de huidige eigenaar Patyna, gaf in haar openingswoord aan dat de hele dag in het teken staat een gezellig samenzijn en het beleven van een tijdreis tussen 1767 en nu. 250 jarig jubileum, uniek in Nederland! Mei inoar ien, met elkaar éen. Een tijdreis van Avondrust door de eeuwen heen een armenhuis, rusthuis, bejaardentehuis en nu een modern woonzorghuis, altijd afgestemd op de wensen van de inwoners uit Makkum. Werken in de zorg Onder de aanwezigen de heer Koops, tussen 1969 en 2004 adjunct-directeur van huize Avondrust. Een periode waarin het oude gebouw (1933) in 1972 plaats maakte voor het huidige Avondrust. 'In die tijd een modern en nieuw rusthuis met 102 kamers, nu kent Avondrust 57 woonappartementen'. Niet alleen is de huisvesting aan verandering onderhevig. Met name de zorginvulling is sterk veranderd. 'Ik ben dit werk gaan doen om met mensen te gaan werken. Dat is uiteraard nog steeds de kern, maar de komst van de papieren en nu digitale verantwoording vraagt veel energie en tijd van het personeel.' De komst van hulpmiddelen, Vervolg op pagina 3 


35-jierrich jubileum foar kostersechtpear

Op 1 desimber wie it 35 jier lyn dat Tryntsje en Pier Jellema yn de Protestantse Gemeente te Wûns oan it wurk giene as kostersechtpear. Sy wiene de opfolgers fan Bokke Haanstra. Fanof it bigjin of foel har entousiasme op wermei sy harren wurk oanpakten.Soarchje foar de tsjerke. It ferienigingsgebou draaiend halde. En de administatie en it underhald fan de begraafplaats dwaan. It kosterskap stie altyd op Tryntsje har namme, mar Pier hat krekt like goed, faak letterlik, syn paadsje skjin makke. Guon minsken tinke as jo koster binne dan dogge jo sneins de doar iepen foar de tsjerkegongers, hiel gewoan, en dat is it dan wol sawat, mar dat is wat to koart troch de bocht. Want as Pier sneintomoarns om healwei fyven mei it eangstswit op de rech wekker wurd en tinkt 'soe de kachel it wol dwaen', dan stapt er toch mar efkes yn syn klompen, om to sjen of de kachel it echt wol docht. En asTryntsje in drokke peuter wolkom hjit yn tsjerke, dan is sy meast ek al mei in kleurplaat underweis. Bern fan de bernetsjerke even tasprekke as se tikkertje boartsje rounom in grefstien. In skouderklopke foar ien dy t efkes net goed yn syn fel sit. Wandelstokken en rollators klearsette 35-jierrich jubileum foar kostersechtpear nei de tsjinst, it heart der allegear by. Mar ek as de tsjerke buten de snein om, brukt wurdt foar in konsert of in bysundere tsjinst stekke sy der in soad tiid yn, om alles yn goede banen te leiden. Pier en Tryntsje ha ek telkens hiel betrokken west by lytse en gruttere underhaldsbeurten fan gebou en foaral ek de tsjerke. Telkens ek krigen de tsjerkerintmasters fan harren dan oanwizings: as we dat sa dogge dan moatte we der ek efkes oan tinke'. De nijste digitale technieken wurde stadich oan yn tsjerke ek tapast en ek dat prebearje de kosters ûnder de knibbel te krijen. Afroune jierren ha de tjerkerintmasters yn oerlis al minder taken oan it kostersskap joun. Mei de oansteande gearwurking mei de gemeente SSL sil der nog wat fan of gean. Mar we hoopje al dat Tryntsje en Pier nog in skoftke _eurich en soun koster yn ús gemeente wêze wolle 


Repetities voor reünistenorkest Hallelujah in volle gang

Op zaterdag 6 januari aanstaande geeft muziekvereniging Hallelujah haar nieuwjaarsconcert. Dit jaar wordt een bijzondere editie want er zal een grote groep oud-leden meespelen. Het nieuwjaarsconcert 2018 is tevens een reunie. De afgelopen weken vonden de repetities plaats waarop de oud-tamboers, oud-lyristes en oud- harmonieleden het stof vast ?ink van en uit de instrumenten hebben geblazen. De drumband beet woensdag 6 december het spits af. Bij de drumband komen er 15 oud-leden meespelen op het nieuwjaarsconcert. Instructeur Fokko Dam staat al bijna 40 jaar voor de drumband maar mocht zelfs reünisten verwelkomen van vóór zijn tijd. De tijd van Jopie Hartog. Ik sta er versteld van hoe snel ze het weer oppikken. 'De Spaanse' en Accentué, twee marsen die vroeger veel gespeeld werden, konden ze zo laten horen. We kunnen met hun demonstratie een mooi beeld geven van de historie van de drumband, aldus Dam. Uiteraard gaan we ook gezamenlijk stukken spelen. Gezellig werd het ook: al gauw werden er weer herinneringen opgehaald aan de Drum Gold Cup in Medemblik waar men met de destijds zeer talrijke majorettes optrad. We hopen dat ze allemaal komen kijken op het nieuwjaarsconcert, misschien willen ze vooraf wel even een rondje met ons door het dorp, lacht Dam. Op zaterdag 9 december waren maarliefst 36 oud-leden te gast bij het harmonie-orkest. Om half tien werd gestart met kofe en om tien werd iedereen verwelkomd door voorzitter Johan Hopman, Nynke Elgersma van de reüniecommisie en dirigente Nynke Jaarsma. Daarna was het tussen de vele gezellige pauzes en Repetities voor reünistenorkest Hallelujah in volle gang de lunch door tijd om muziek te maken. Mooie marsen, nostalgische stukken van vroeger.. een prachtig vol geluid in een zo goed gevulde oefenzaal. Soms een beetje verbazing dat het best goed klonk én ontroering. want er werd met overgave gemusiceerd. Ouders weer een keer met de kinderen in het korps, sommige families waren zelfs met drie generaties vertegenwoordigd. Dirigente Nynke Jaarsma toonde zich verheugd over de grote opkomst. Een prachtige dag, mede dankzij de commissie die talloze mailtjes heeft verstuurd, instrumenten en muziek heeft geregeld en alles prima heeft georganiseerd. Het wordt fantastisch op het nieuwjaarsconcert. Op 6 januari is het zover. 's Middags komen leden en oud-leden nog een keer bij elkaar voor de generale repetities en 's avonds geven ze het nieuwjaarsconcert.